Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

7.1 Сутність та функції бюджетного обліку

Важливе державне значення має процес виконання Державного і місцевих бюджетів, який може бути забезпечений лише за чіткої організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік виконання бюджету називається бюджетним обліком. Він є однією із складових єдиного економічного обліку в нашій країні.

Бюджетний облік - це інформаційна система керування, яка постійно пристосовується до зростаючих потреб бюджетного процесу. Бюджетний процес є дуже складним та різноманітним середовищем, тому до обліку весь час висуваються нові вимоги.

Бюджетний облік як один із видів бухгалтерського обліку, є науково обгрунтованою системою нагляду, відображення, групування й узагальнення та контролю за кількісними та якісними показниками виконання бюджету. Облік дає інформацію, яка допомагає прийняти рішення. Більшість важливих рішень, незалежно від їх суті, базуються на фінансових розрахунках. Облік забезпечує ці розрахунки потрібною базисною інформацією та дає аналітичну орієнтацію щодо можливих чинників та наслідків розглядуваних альтернатив. Облік розкриває економічні наслідки раніше прийнятих рішень. Навіть коли рішення нещодавно прийнято і тільки починає втілюватися в життя, воно вже може помітно вплинути на перебіг бюджетного процесу. Цей вплив може мати вирішальне значення, тому наслідки прийнятих рішень мають бути вчасно доведені до зацікавлених осіб, аби останні завжди мали інформацію про проблеми, що існують та виникають.

Отже, облік дає змогу здійснювати зворотний зв’язок: фінансові звіти про виконання бюджету, які періодично складаються для зацікавлених осіб, містять відомості про економічні наслідки раніше прийнятих рішень.

Бюджетний облік - це також необхідний кожному учаснику бюджетного процесу запобіжний засіб контролю; оскільки надає інформацію щодо кількості ресурсів і поточної заборгованості бюджету.Отже, бюджетний облік віддзеркалює виконання бюджету через облік доходів, видатків, ресурсів бюджету на рахунках, здійснення заходів, передбачених і затверджених у бюджеті, фондів, резервів й рахунків, створюваних у процесі виконання бюджету, касового виконання бюджету і виконання кошторисів видатків бюджетних установ, що дає повну картину виконання бюджетів усіх рівнів.

Суттєвість бюджетного обліку найбільш повно виявляється в його функціях: нагляд, відображення, узагальнення, контроль виконання бюджетів усіх рівнів та забезпечення збереження коштів бюджету; вони всі пов’язані між собою і доповнюють одна одну.Функція нагляду виконується в процесі створення й використання фінансових ресурсів держави - бюджету як по доходах, так і по видатках.

Функція відображення базується на тому, що всі операції, які здійснюються за рахунок бюджетних коштів, згідно з кошторисами видатків або по доходній частині по видах доходів, віддзеркалюються У відповідних бухгалтерських документах.

Функція узагальнення здійснюється при проведенні всіх операцій по розрахунках, результатом яких є баланс доходів і видатків як бухгалтерський звіт.

Наведені функції забезпечують і кількісний, і якісний облік виконання бюджетів усіх рівнів, змін, внесених до нього в процесі виконання, що дає змогу виявити відхилення від затверджених у бюджеті асигнувань і внести відповідні зміни до бюджету чи кошторис видатків, тобто через виконання зазначених функцій органи влади забезпечують управління бюджетами всіх рівнів відповідно до своїх повноважень.

Функція контролю полягає у здійсненні бюджетного обліку надходжень доходів за їх видами та обліку виконання видаткової частини бюджету по відповідних відомствах, установах і організаціях, які фінансуються з бюджету, тобто використання бюджету за призначанням, за цільовим використанням коштів згідно з розписом та бюджетною класифікацією.

Через бюджетний облік виявляються всі порушення бюджетного законодавства, невиконання вимог щодо використання бюджетних коштів.

Бюджетний облік враховує всі кошти бюджету по всіх рахунках. Він необхідний для забезпечення збереженості бюджетних коштів через відображення всіх операцій, виконуваних через бюджет, у бухгалтерських документах, складання бухгалтерського балансу й звіту про виконання бюджету. Бухгалтерський облік виконання бюджету дає змогу запобігати крадіжкам, розтратам та іншим порушенням у виконанні бюджетів усіх рівнів.