Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

7.2 Політика, предмет і метод бюджетного обліку

Політика бюджетного обліку - принципи, методи, договори, правила та процедури, до яких звертаються учасники бюджетного процесу під час підготовки та надання фінансових звітів.

Система бюджетного обліку має бути зорієнтована на моделі ринкової економіки і відповідати міжнародним принципам обліку звітності.

Якість фінансової інформації про виконання бюджетів залежить від правильності оцінки економічних подій з точки зору їх безперервності, постійності і принципу. При цьому важливо знати, як вона формується в процесі бухгалтерського обліку і впливає на прийняття управлінських рішень, а також чи відповідає основним вимогам, що ставляться до облікової інформації, а саме: своєчасності; значущості; корисності; надійності; повноти; достовірності.

Облікова політика повинна забезпечити у найкращий спосіб

відбиття результатів, фінансових операцій, які обліковуються, виходячи із обачності її оцінки і впливу на прийняте рішення.

При вирішенні питання стосовно доцільності надання інформації щодо певної політики бухгалтерського обліку, керівництво розглядає, чи сприятиме ця інформація кращому розумінню користувачами способу віддзеркалення операцій та подій у звіті.Предметом бюджетного обліку є процес виконання Державно-бюджету, який віддзеркалює один із аспектів розширеного відтворення а саме розподілу і перерозподілу національного доходу. Розподільчі відносини, в тому числі ті, які здійснюються через бюджет, є одним із найскладніших етапів суспільного відтворення. Вони торкаються інтересів усіх членів суспільства, і тому всебічний, повний і детальний облік даних відносин викликає зацікавленість суспільства загалом. . . .

Процес виконання бюджету пов’язаний із мобілізацією доходів і

здійсненням видатків. Отже, об’єктами бюджетного обліку є доходна

і видаткова частини бюджету, а також ресурси бюджету та інші заходи, що здійснюються з бюджету.

Методом бюджетного обліку є сукупність прийомів, які використовуються для одержання необхідних даних щодо виконання бюджету, використання коштів.

Дуже важливою для користувачів є інформація щодо методу бухгалтерського обліку, який використовується під час підготовки фінансових звітів. Доступність фінансових звітів знижується, якщо положення, що є підгрунтям підготовки фінансових звітів, не зрозумілі користувачам. Примітки щодо політики бухгалтерського обліку мають містити детальні пояснення щодо бухгалтерського методу та основних положень стосовно застосування даного методу, оскільки між основними положеннями та критеріями, які використовуються у рамках кожного методу, існують значні відмінності.

Більшість країн застосовують касовий метод відбиття операцій з виконання Державного бюджету. Це означає, що доходи відображаються при зарахуванні коштів на рахунки в установах банків і видатки вважаються здійсненими після здійснення виплат з рахунків в установах банків. Рахунки реєструють за спроможністю.

В Україні застосовується касовий метод виконання Державного бюджету за доходами та видатками і метод нарахування по боргах і зобов’язаннях. Це означає, що доходи реєструються в бухгалтерському

обліку при зарахуванні коштів на рахунки, відкриті в установах банків на ім’я органів Державного казначейства, видатки - при здійсненні перерахувань та/або виплат з рахунків, а борги та зобов’язання - на їх виникнення.Метою бухгалтерського обліку виконання бюджетів є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої інформації про фінансовий стан, результати виконання та рух грошових коштів бюджетів.

Основним завданням бюджетного обліку і звітності є повне, своєчасне і достовірне відображення процесу виконання Державного бюджету. Облік і звітність - ключові елементи управління бюджетним процесом. Прийняття управлінських рішень базується на всебічному і глибокому аналізі облікових даних. Обгрунтування цих рішень залежить, насамперед, від повноти і достовірності вихідної інформації, яка формується на базі обліку та звітності. Прийняті рішення будуть дійовими тільки у тому разі, коли вони своєчасні. Це, у свою чергу, висуває вимоги оперативності в отриманні інформації. Доцільно щоденно мати повні відомості про виконання бюджету.

Значення бюджетного обліку полягає в тому, що він, по-перше, є інструментом, який дає змогу здійснювати керівництво процесом виконання бюджету, сприяє дотриманню фінансової дисципліни і цільового використання бюджетних коштів, що, у свою чергу, забезпечує виконання бюджетом його основної функції - раціонального розподілу і перерозподілу національного доходу та дотримання необхідних пропорцій у розвитку суспільства.

По-друге, бюджетний облік відіграє важливу роль у бюджетному плануванні. Дані про виконання бюджету за поточний рік і попередні періоди слугують базою для складання проекту бюджету на плановий рік. Від їх достовірності значною мірою залежить якість бюджету як основного фінансового плану держави.

По-третє, бюджетний облік і звітність мають особливе значення в розвитку фінансової науки. Результати будь-якого наукового дослідження мають практичну цінність тоді, коли вони базуються на реальних фактах економічної дійсності. Всебічна і вірна наукова оцінка того чи іншого явища може бути дана тільки на підставі повної й достовірної інформації. Узагальнення цієї інформації та її систематизація відбуваються під час ведення обліку і складання звітності.

Значення бюджетного обліку особливо зростає в період, коли економіка і держава уражені інфляційними процесами. Головним завданням бюджетного обліку в цей період є забезпечення чіткої організації бухгалтерського обліку щодо використання бюджетних коштів, державної дисципліни в усіх органах управління, які виконують бюджет.