Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках (2003)

1.1. Поняття інвестиції та капіталу

Перш ніж розкрити суть інвестиційного процесу, слід визначити поняття інвестиції. Зважаючи на різні сфери та рівні управління інвестиційними процесами, існують щонайменше три точки зору на зміст поняття інвестиції, кожна з яких має право на існування: 1) інвестиція як цінність; 2) інвестиція як процес; 3) інвестиції як сума затрат.

Згідно із Законом України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року “інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект”.

В макроекономіці інвестиції становлять частину сукупних № датків, включаючи три частини: виробничі інвестиції або інвестиція в основний капітал (видатки на будівництво нових підприємств, розширення і реконструкцію, на модернізацію устаткування, придбання нових машин і технологій тощо); інвестиції у житлове будівництво (витрати на купівлю нового житла); інвестиції у запаси (витрати на приріст товарних запасів фірм) [66, с.22].

У мікроекономіці інвестиції розглядають як процес створ . ня нового капіталу (включаючи як засоби виробництва, т людський капітал).У даному посібнику інвестиції розглядаються з позицій фінансової теорії, яка під інвестиціями розуміє теперішні затрати на придбання реальних або фінансових активів з метою отримання майбутніх вигод, або, точніше, визначену теперішню

яку обмінюють на майбутню вартість (можливо невизначену вартість, яку обмінюють) [74, с.З-4)

Також різні автори при формулюванні визначення інвестицій

їх класифікації акцентують увагу на різних аспектах даного явища, таких як.

— цільове призначення;

—тип цінностей, що вкладаються;

-об’єкт вкладення;

-термін вкладення.

Стосовно цільового призначення інвестицій існує низка формулювань.

“Інвестиції - це ті вкладення, які забезпечують приріст капіталу, створюють новий капітал” [66, с.24].

“Інвестиція — це капіталовкладення з метою отримання прибутку, захисту від інфляції тощо. ” [124, с. 184].

“Інвестиції — грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту” [23, с.185].

На нашу думку, призначенням інвестицій є досягнення певного стану капіталу, який ми розглядаємо як сукупність засобів вирішення економічних та соціальних проблем.

На думку деяких авторів, до інвестицій належать лише довгострокові вкладення [12, с.386].

За об’єктами вкладення інвестиції поділяють на:

-реальні - кошти, вкладені в матеріальні та нематеріальні активи;

- фінансові вкладення коштів у фінансові інструменти

Відповідно розрізняють реальний та фінансовий капітали. серед яких можна виділити різні визначення капіталу, засобів; дві точки зору: 1) капітал як сукупність 2)капітал як вартість [23, с.205-207].

На думку київського економіста А.В. Мертенса: “між інвестиціями і капіталом існує нерозривний взаємозв’язок, де інвестиції виступають змінною потоку, а капітал - змінною запасу [74, с.4]. Ми розглядаємо капітал як сукупність засобів а інвестиції як вартість тих засобів, які спрямовують у певні сфери досягнення економічного чи соціального ефекту. Тому зазначений вище зв’язок існує, на нашу думку, між інвестиціями і вартістю капіталу, яка є лише однією з його властивостей.