Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках (2003)

1.2. Фінансові ресурси

Капітал окремої особи формується за рахунок її фінансових ресурсів, які розглядають у ширшому і вужчому розуміннях.

Наприклад, у ширшому розумінні їх розглядає український економіст В.М. Опарін, який стверджує, що фінансові ресурси мають грошове вираження, “але не всі грошові кошти, що на певний момент перебувають у розпорядженні підприємств чи громадян, є фінансовими ресурсами. До останніх належить тільки та частина грошових коштів, що забезпечує отримання доходу, тобто це гроші (власні, залучені чи позичені), які продукують гроші. Крім того, частина фінансових ресурсів може бути матеріалізована (курсив наш. - О.П.) в основних засобах, використання яких забезпечує отримання доходів” [85, с.210—211].

На думку іншого українського економіста О.Д. Василика, який розглядає фінансові ресурси у вужчому розумінні, для науково обгрунтованого визначення цього поняття треба чітко визначити ті критерії, яким воно повинне відповідати. До таких критеріїв він відносить джерела створення, форми виявлення, цільове призначення. З огляду на це О.Д. Василик дає визначення: фінансові ресурси — це грошові (курсив наш — О.П.) накопичення і доходи, що створюються в процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб” [12, с.76].Також фінансові ресурси розглядають як запас або як потік. Ми розглядаємо фінансові ресурси як грошові суми джерел коштів (власних і позичених), вкладених у капітал певної особи чи групи осіб. Фінансові ресурси ми розглядаємо як змінну запасу.