Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках (2003)

3.6. Арбітражна теорія оцінки

У1976 році Стівеном Россом була запропонована арбітражна теорія оцінки капітальних активів (АТО). Згідно з цією теорією дохідність фінансових активів може перебувати під впливом не обов’язково лише одного чинника (в МОКА - це дохідність ринкового портфеля), а, можливо, - декількох. Причому сподівана дохідність будь-якого цінного паперу розглядається як лінійна комбінація значень чинників, в якій коефіцієнти пропорційні до величини коваріації між окремим чинником і дохідністю активу, який досліджують.

Основою моделі МОКА є припущення про рівновагу на ринку капіталів. Причому стосовно надання переваг інвесторами робляться достатньо сильні припущення. По-перше, припускається, що всі вони оцінюють свої рішення в площині середньої дохідності і стандартного відхилення дохідності як міри ризику- По-друге, що всі інвестори не схильні до ризику. В моделі АТО припущення є більш загальними:

1. Всі інвестори ведуть себе раціонально в тому розумінні, що надають перевагу більшому доходу перед меншим. Таким чином,

арбітражна теорія оцінки не висуває жодних вимог до форми функції корисності, крім її монотонності і увігнутості.

2. На ринку неможливі арбітражні операції, під якими розуміється можливість одержання позитивного доходу при нульових інвестиціяхНайбільш складною проблемою для тестування і практичного використання арбітражної теорії оцінки є визначення чинників що впливають на ціни активів. У багатьох емпіричних дослідженнях виділяють такі чинники:

1) приріст промислового виробництва;

2) приріст сподіваної інфляції;

3) несподівана інфляція;

4) премія за ризик як різниця дохідностей ризикованих боргових зобов’язань і державних облігацій;

5) різниця дохідностей довгострокових і короткострокових зобов’язань.

У більшості випадків дослідження свідчать, що арбітражна теорія оцінки більш точно, ніж МОКА, пояснює коливання цін і показників дохідності фінансових активів.