Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (2006)

1.3. Інвестиційні ресурси підприємства

Інвестиційні ресурси являють собою сукупність фінансових ресурсів, які формуються й використовуються підприємством для вирішення проблем, пов'язаних із процесами проектування, будівництва, розвитку суб'єктів підприємницької діяльності, тобто фінансують інвестиційну діяльність підприємства.

Формування інвестиційних ресурсів підприємства здійснюється за двома напрямами — по державних і недержавних

ydaluh002.PNG

Рис. 1.2. Класифікація інвестиційних ресурсів

джерелах фінансування. Структура інвестиційних ресурсів представлена на рис. 1.2.

До державних інвестиційних ресурсів належать інвестиції з Державного бюджету України й місцевих бюджетів, інвестиційні кошти позабюджетних фондів, а також власні коштів державних підприємств і організацій.

Державні інвестиційні ресурси беруть участь у прямому регулюванні інвестиційної діяльності й використовуються для фінансування окремих проектів з метою розвитку галузей економіки, виділених як пріоритетні напрями інвестування, а також для підтримки нерентабельних підприємств, що мають загальнодержавне значення.У сучасних умовах розвитку найбільш важливими джерелами фінансування є недержавні інвестиційні ресурси, що включають у себе власні кошти підприємств і організацій,

довгострокові й короткострокові кредити банків, кошти населення, кошти цільових фондів, що перебувають у розпорядженні фізичних та юридичних осіб, а також інші джерела (емісія облігацій підприємств, лізинг).

Найважливішим джерелом інвестиційних ресурсів для підприємств є власні кошти підприємств і організацій, формування яких здійснюється за рахунок частини чистого прибутку, що направляється на виробничий розвиток; амортизаційних відрахувань; страхової суми відшкодування збитків, викликаних втратою майна; раніше здійснених довгострокових фінансових вкладень, строк погашення яких минає в поточному періоді; реінвестованої шляхом продажу частини основних фондів; іммобілізованої в інвестиції частини зайвих оборотних активів.

Власні кошти підприємств і організацій — це внутрішні джерела фінансування для підприємств-реципієнтів, на відміну від інших недержавних і державних джерел, що являють собою зовнішні джерела фінансування.

У формуванні власних коштів підприємств і організацій основне місце займають прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових платежів. Частина цього прибутку, що направляється на виробничий розвиток, може бути використана на інвестиційні цілі. Наступним за значенням джерелом власних коштів є амортизаційні відрахування, розмір яких залежить від обсягу використовуваних підприємством основних фондів і прийнятої політики їхньої амортизації.

Рішення про використання власних коштів в інвестиційній діяльності приймає безпосередньо керівництво підприємства з урахуванням загальної стратегії економічного розвитку підприємства.

Виділяють такі переваги інвестування за рахунок власних коштів підприємств й організацій:

— простота й швидкість їхнього залучення;

— висока віддача за критерієм норми прибутковості інвестованого капіталу;

— повне збереження управління в руках первісних засновників компанії;

— вкладення коштів у діяльність, що дозволяє проводити конкурентоздатну продукцію, що приносить прибуток;

— ефективне використання наявних ресурсів; менша кількість помилкових інвестиційних рішень.

Використання власних інвестиційних ресурсів має істотний недолік — обмеженість власних коштів. Це обумовлює необхідність використання підприємством зовнішніх (позикових і притягнутих) джерел фінансування.