Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (2006)

2.1. Сутність управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства

Управління інвестиційною діяльністю в сучасних умовах являє собою найважливіший елемент загальної системи управління.

Виділяють кілька рівнів управління інвестиційною діяльністю: державне регулювання інвестиційної діяльності, регіональне управління інвестиційною діяльністю, управління інвестиційною діяльністю на підприємстві, що показано на рис. 2.1.

Державне регулювання й регіональне управління інвестиційної діяльності, тобто управління на макроекономічному

ydaluh004.PNG

Рис. 2.1. Рівні управління інвестиційною діяльністю

рівні, спрямоване, насамперед, на створення сприятливих умов здійснення інвестиційної діяльності різних суб’єктів на відповідній території (держава або конкретний регіон).На мікроекономічному рівні управління інвестиційною діяльністю спрямоване на підвищення ефективності інвестиційної діяльності окремого господарюючого суб'єкта. При цьому ефективність цієї діяльності прямо залежить від сприятливості зовнішніх умов її здійснення, тобто від ефективності макроекономічного регулювання інвестиційної діяльності. У процесі інвестиційної діяльності на підприємстві вирішується ряд завдань, пов'язаних з різними аспектами інвестування. До таких завдань належать розробка інвестиційної стратегії підприємства, вибір форм і об'єктів інвестування, пошук джерел фінансування цих об'єктів, вибір інвесторів та учасників інвестиційного процесу, розробка, аналіз і оцінка конкретних інвестиційних проектів, контроль результатів здійснення інвестиційної діяльності. Саме прийняття ефективних управлінських рішень в інвестиційній сфері є запорукою ефективності окремих інвестиційних операцій та інвестиційної діяльності підприємства в цілому.

Управління інвестиційною діяльністю підприємства — це комплекс методів розробки й реалізації управлінських рішень, пов'язаних зі здійсненням інвестиційної діяльності підприємства.

Метою управління інвестиційною діяльністю підприємства є забезпечення ефективності інвестиційної діяльності підприємства в короткостроковому й довгостроковому періоді.

Завданнями управління інвестиційною діяльністю підприємства є:

— оптимізація інвестиційних потреб та інвестиційних можливостей підприємства;

— максимізація інвестиційного прибутку підприємства в поточному періоді і в перспективі;

— мінімізація інвестиційного ризику підприємства в поточному періоді і в перспективі;

— оптимізація ліквідності інвестицій підприємства;

— забезпечення стійкого фінансового становища підприємства в процесі здійснення інвестиційної діяльності,

— пошук і реалізація напрямів удосконалювання інвестиційних процесів на підприємстві.

Управління інвестиційною діяльністю на підприємстві має ряд особливостей. По-перше, ця система управління припускає тісний взаємозв'язок із загальною системою управління на підприємстві. Це зумовлено тим, що управлінські рішення в сфері інвестицій завжди прямо або побічно взаємозалежні з іншими видами діяльності підприємства (з виробничою, постачальницькою, збутовою, фінансовою діяльністю). Тому необхідна вимога до системи управління інвестиційною діяльністю — це її взаємозв'язок із загальною системою управління на підприємстві. При цьому всі управлінські рішення в сфері інвестицій повинні бути спрямовані на досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства.

По-друге, управління інвестиційною діяльністю підприємства має комплексний і динамічний характер. Управлінські рішення в цій сфері повинні бути взаємозалежні між собою, вони не повинні суперечити одне іншому. Саме цей взаємозв'язок забезпечує комплексність та ефективність управління інвестиційною діяльністю підприємства. Високий динамізм внутрішніх інвестиційних процесів на підприємстві, а також зовнішніх умов здійснення інвестиційної діяльності потребує, щоб і управлінські рішення в цій сфері були динамічними, щоб можна було вчасно й чітко реагувати на зміну тим або іншим параметрам інвестиційної діяльності.

З урахуванням таких особливостей можна побудувати ефективну систему управління інвестиційною діяльністю на підприємстві.