Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (2006)

2.2. Система управління інвестиційною діяльністю підприємства

Система управління інвестиційною діяльністю підприємства являє собою взаємозалежну сукупність окремих елементів, що беруть участь в управлінні інвестиціями.

Структуру системи управління інвестиційною діяльністю показано на рис. 2.2.

До елементів системи управління інвестиційною діяльністю належать:

— об'єкти управління;

— суб'єкти управління;

— функції управління;

— механізми управління.

Об'єкти управління інвестиційною діяльністю являють собою об'єкти, на які спрямований керуючий вплив суб'єктів управління.

До об'єктів управління інвестиційною діяльністю відносять:

— умови здійснення інвестиційної діяльності;

— інвестиційні ресурси підприємства;

— інвестиційні проекти підприємства;

— цінні папери;

— інвестиційні ризики;

— інші об'єкти.

Суб'єкти управління інвестиційною діяльністю — це особи, що приймають рішення, пов'язані з управлінням інвестиціями й інвестиційною діяльністю на підприємстві.

Усі суб'єкти управління інвестиційною діяльністю поділяються на дві групи:

— зовнішні суб'єкти;

— внутрішні суб'єкти.Зовнішні суб'єкти управління інвестиційною діяльністю — це фізичні і юридичні особи, що перебувають за межами підприємства і впливають на ефективність інвестиційної діяльності підприємства. До них відносять:

ydaluh005.PNG

Рис. 2.2. Система управління інвестиційною діяльністю підприємства

1. Державні суб'єкти:

— центральні органи державної влади;

— регіональні органи державної влади;

— державні інститути, що впливають на інвестиційну діяльність підприємства.

2. Недержавні суб'єкти:

— інформаційні, консалтингові, маркетингові організації;

— зовнішні, у тому числі й іноземні, інвестори;

— інші недержавні підприємства й організації.

Внутрішні суб'єкти управління інвестиційною діяльністю —

Це окремі особи, діяльність яких безпосередньо пов'язана з конкретним підприємством.

До внутрішніх суб'єктів управління інвестиційною діяльністю належать:

— власник підприємства,

“ інвестиційний менеджер — найманий робітник, що здійснює ряд функцій з управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Механізм управління інвестиційною діяльністю являє собою теоретичне обґрунтування розробки й реалізації управлінських рішень в інвестиційній сфері.

До структури механізму входять кілька елементів:

— зовнішній механізм;

— внутрішній механізм.

Зовнішній механізм управління інвестиційною діяльністю — це система інструментів, що регулюють умови здійснення інвестиційної діяльності. Зовнішній механізм базується на діяльності зовнішніх суб'єктів управління інвестиційною діяльністю. До нього належить:

— ринковий механізм управління інвестиційною діяльністю, що є саморегулюючою й самонастроювальною системою й формується в сфері інвестиційного ринку;

— державний механізм управління інвестиційною діяльністю.

Внутрішній механізм управління інвестиційною діяльністю — це система інструментів управління, які розробляються й використовуються безпосередньо на підприємстві. До них належать:

— методи управління інвестиційною діяльністю;

— нормативні документи підприємства.

Система управління інвестиційною діяльністю підприємства здійснює певні функції. До них належать:

— загальні функції;

— спеціальні функції.

Загальні функції управління інвестиційною діяльністю — це функції, які здійснюються системою управління поза залежністю від умов й особливостей інвестиційної діяльності підприємства.

До них відносяться:

— збір, переробка й систематизація інвестиційної інформації,

— планування інвестиційної діяльності — установлює планові завдання інвестиційної діяльності на довгостроковий і короткостроковий періоди;

— інвестиційний аналіз — призначений для своєчасної оцінки безупинного, що змінюється, процесу інвестиційної діяльності;

— інвестиційний контроль — зіставляє фактичні результати інвестиційної діяльності із запланованими показниками, виявляє причини відхилень фактичних показників від запланованих;

— регулювання інвестиційної діяльності підприємства — пропонуються організаційно-економічні заходи щодо ліквідації причин відхилення фактичних показників інвестиційної діяльності від запланованих;

— стимулювання інвестиційної активності — пропонуються заходи щодо підвищення інвестиційної активності підприємства.

Спеціальні функції управління інвестиційною діяльністю — це функції, здійснення яких залежить від специфіки інвестиційної діяльності підприємства. До них належать:

— управління реальними інвестиціями — націлено на підвищення ефективності капітальних вкладень, вкладень в оборотні фонди й інновацій підприємства, а також оптимізацію інвестиційної програми реального інвестування підприємства;

— управління фінансовими інвестиціями — націлено на підвищення ефективності вкладень у цінні папери й оптимізацію інвестиційного портфеля підприємства;

— управління інвестиційними ризиками — націлено на зниження ризиків інвестиційної діяльності підприємства.

Для того щоб система управління інвестиційною діяльністю функціонувала ефективно, необхідна чітка й грамотна організація процесу управління інвестиційною діяльністю на підприємстві.