Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (2006)

2.3. Організація управління інвестиційною діяльністю підприємства

Організація управління інвестиційною діяльністю являє собою найважливіший елемент побудови системи управління інвестиційною діяльністю на підприємстві.

Організація управління інвестиційною діяльністю — це координація й оптимізація в часі й у просторі інвестиційної діяльності підприємства з метою досягнення в певний термін найбільшого інвестиційного ефекту.

Організація управління інвестиційною діяльністю на підприємстві передбачає, насамперед, розробку структури й створення системи спеціальних внутрішніх структурних служб і підрозділів підприємства, функціонування яких повинне бути спрямоване на розробку й прийняття ефективних управлінських рішень з усіх питань інвестиційної діяльності підприємства.

Структура системи цих служб залежить від розміру підприємства й масштабу його інвестиційної діяльності.

На малих підприємствах, як правило, структурні служби й підрозділи не створюються. Функції з управління інвестиційною діяльністю покладають на власника або директора підприємства.Зі зростанням масштабів інвестиційної діяльності підприємства виникає необхідність у використанні додаткових по

слуг кваліфікованого фахівця — інвестиційного менеджера (як правило, це інвестиційний менеджер широкого профілю, до компетенції якого входить усе коло питань інвестиційної сфери).

На великих підприємствах з великими обсягами інвестиційної діяльності, що інвестують ряд реальних і фінансових проектів створюються спеціальні відділи — відділи з управління інвестиціями.

Структура цих відділів залежить від специфіки інвестиційної діяльності підприємства.

Відділ з управління інвестиціями або інвестиційним відділом являє собою структурний підрозділ підприємства, керівник якого відповідає за використання виділених йому інвестиційних ресурсів і одержання необхідного прибутку від інвестиційної діяльності.

Формування організаційної системи управління інвестиційною діяльністю на підприємстві передбачає ряд етапів:

1. Дослідження особливостей функціонування окремих структурних підрозділів підприємства й виявлення ступеня їхнього впливу на ефективність інвестиційної діяльності.

2. Розробка структури системи управління інвестиційною діяльністю, визначення типів її елементів (відділів).

3. Формування системи прав та обов'язків і міри відповідальності керівників даних відділів.

4. Розробка планових завдань даним відділам і доведення їх до виконавців.

5. Забезпечення контролю виконання встановлених завдань цими відділами шляхом одержання відповідної інформації (звітів), її аналізу й установлення причин відхилень.

Організація управління інвестиційною діяльністю на підприємстві є основою прийняття ефективних управлінських рішень у сфері інвестицій.