Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (2006)

8.1. Інвестиційний клімат регіону

Регіон являє собою частину території держави, виділену за системою територіальних, природних, господарських, економічних, соціально-культурних ознак в адміністративну одиницю.

Інвестиційний клімат регіону — це традиційно сформована сукупність соціально-економічних, природних екологічних, політичних та інших умов, що визначають масштаби (обсяг і темпи) залучення інвестицій в основний капітал даного регіону (структурні елементи інвестиційного клімату регіону представлені на рис. 8.1).

ydaluh064.PNG

Рис. 8.1. Елементи інвестиційного клімату регіону

Відмінною рисою даного підходу до оцінки інвестиційного клімату регіону є взаємний розгляд інвестиційної привабливості й інвестиційної активності.

Між інвестиційною привабливістю та інвестиційною активністю в регіоні існує причинно-наслідковий зв'язок — інвестиційна привабливість є узагальненою факторіальною ознакою (незалежною змінною — X), а інвестиційна активність — результативною ознакою (залежна змінна — Y). Відповідно, можуть бути встановлені тип і параметри цієї об'єктивно існуючої залежності, що виражаються функцією Y = f(X) [7].Інвестиційна активність у регіоні — це інтенсивність залучення інвестицій в економіку регіону.

Види інвестиційної активності в регіоні:

— фактична інвестиційна активність;

— прогнозна інвестиційна активність.

Інвестиційна привабливість регіону — це сукупність

різних об'єктивних ознак, коштів, можливостей та обмежень, що обумовлюють інтенсивність залучення інвестицій в економіку регіону.

Види інвестиційної привабливості регіону:

— фактична інвестиційна привабливість;

— прогнозна інвестиційна привабливість.

На формування інвестиційної привабливості регіону впливають дві групи факторів:

— інвестиційний потенціал регіону;

— регіональні інвестиційні ризики.

Інвестиційний потенціал регіону — це сукупність об'єктивних економічних, соціальних і природно-географічних властивостей регіону, що мають високу значимість для залучення інвестицій в економіку регіону.

Регіональні інвестиційні ризики — це неспецифічні ризики, зумовлені зовнішніми стосовно інвестиційної діяльності факторами регіонального характеру. Наявність регіональних інвестиційних ризиків визначає наявність імовірності неповного використання інвестиційного потенціалу регіону.

Відношення інвестиційної активності в регіоні до його інвестиційної привабливості показує ступінь реалізації інвестиційної привабливості регіону.

Комплексна кількісна оцінка фактичної інвестиційної привабливості регіону може бути проведена за допомогою зведеного, інтегрального показника, що формується безліччю часткових факторіальних ознак. При виборі часткових ознак необхідно враховувати такі особливості. По-перше, теоретично число часткових факторів інвестиційної привабливості регіону, які можна було б включити в розрахунок інтегрального показника, є нескінченно великою величиною. Однак на основі застосування принципів необхідної розмаїтості елементів системи, мінімальної достатності й цільової орієнтації цих елементів вдається істотно обмежити число цих ознак порівняно невеликим колом інвестиційнозначимих показників. По-друге, склад відібраних інвестиційнозначимих показників не може залишатися незмінним і частково змінюється залежно від особливостей кожного етапу розвитку економіки держави.

До часткових факторів інвестиційного потенціалу належать показники трьох груп:

1. Показники виробничо-фінансового потенціалу регіону:

— обсяг промислового виробництва й темпи його зміни;

— рівень розвитку малого підприємництва;

— частка збиткових підприємств;

— обсяг роздрібного товарообігу;

— обсяг експорту й імпорту продукції;

— сумарний обсяг внутрішніх інвестиційних ресурсів підприємства.

2. Показники соціального потенціалу регіону:

— забезпеченість населення житлом, легковими автомобілями, домашніми телефонами;

— забезпеченість регіону автомобільними дорогами із твердим покриттям;

— обсяг платних послуг для населення;

— рівень життя населення.

3. Показники природно-географічного потенціалу регіону

— обсяг природних запасів нафти й газу;

— наявність природних запасів інших мінерально-сировинних ресурсів;

— географічне положення регіону;

— інші показники.

До часткових факторів інвестиційного регіонального ризику відносять:

— рівень конфліктності трудових відносин у регіоні;

— рівень злочинності;

— рівень безробіття;

— рівень екологічного забруднення й дискомфортності клімату;

— відношення населення регіону до процесів формування ринкової економіки;

— частка незаможного населення;

— рівень політичної стабільності;

— інші показники.

Моніторинг інвестиційного клімату в регіонах має свої особливості. Система показників, які враховують при оцінці інвестиційного клімату країни, не може бути повністю використана для ранжування регіонів по інвестиційній привабливості в рамках однієї країни, тому що ряд показників, що формують інвестиційний клімат (політичний режим, податкове законодавство), є загальнодержавними.

Оцінка інвестиційного клімату з наступною диференціацією регіонів по групах інвестиційної привабливості дає можливість регіональної диверсифікованості для вітчизняних та іноземних інвесторів, дозволяє підвищити ефективність інвестиційної діяльності й знизити інвестиційні ризики в регіоні.

Група українських учених під керівництвом І.Бланка розробила методику оцінки інвестиційного клімату регіонів України [4]. Ця методика передбачає оцінку інвестиційної привабливості регіонів на основі їхнього ранжирування за такими показниками:

— рівень загальноекономічного розвитку регіону;

— рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону;

— демографічна характеристика регіону;

— рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури регіону;

— рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків.

На підставі оцінки наведених показників за цією методикою було розраховано інтегральний індекс інвестиційної привабливості регіонів, а всі регіони України поділені на чотири основні групи (пріоритетної, досить високої, середньої й низької інвестиційної привабливості), рівень ефективності інвестиційних вкладень у які різний.

Таким чином, основні промислові регіони України віднесені до групи регіонів пріоритетної інвестиційної привабливості, у яких ефективність інвестиційної діяльності вища на 30-40% (Київська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Запорізька області), і до групи регіонів досить високої інвестиційної привабливості, у яких ефективність інвестиційної діяльності вища на 20-25% (Луганська, Львівська, Одеська області).

Орієнтація на промислові виробництва робить інвестиційний клімат у регіонах більш сприятливим для інвестора, створює певні конкурентні переваги для регіону в залученні інвестицій. Висока інвестиційна привабливість цих регіонів, у свою чергу, є запорукою високої інвестиційної активності в них.