Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (2006)

8.2. Сутність управління інвестиційною діяльністю в регіоні

На інвестиційний клімат регіону можна впливати методами регіонального управління, що являє собою процес цілеспрямованого впливу на об'єкти управління (господарський комплекс регіону, соціальну інфраструктуру, населення й трудові ресурси, природні ресурси та ін.), а також на адміністративно-територіальні одиниці, що перебувають на території регіону.

З огляду на найважливішу роль інвестицій у функціонуванні й розвитку економічних процесів, особливе значення в регіональному управлінні належить управлінню інвестиційною діяльністю.

Управління інвестиційною діяльністю в регіоні в сучасних умовах має найважливіше значення . Розширення економічної самостійності регіонів підсилює роль місцевих органів державної влади й самоврядування в рішенні питань, пов'язаних

з розвитком інвестиційних процесів, формуванням, перерозподілом і використанням існуючих і потенційно можливих інвестиційних ресурсів, створенням сприятливого інвестиційного клімату для залучення вітчизняних і закордонних інвесторів.

Управління інвестиційною діяльністю в регіоні являє собою цілеспрямований прямий і непрямий вплив регулюючих суб'єктів на інвестиційні процеси з метою підвищення інвестиційної привабливості регіону й активізації інвестиційної діяльності.Основна мета управління інвестиційною діяльністю в регіоні — це активізація інвестиційної діяльності й формування сприятливого інвестиційного клімату на території регіону. Для досягнення цієї мети передбачається вирішити ряд завдань стратегічного й тактичного плану.

Стратегічні завдання управління інвестиційною діяльністю — це завдання, вирішення яких спрямовано на стабілізацію й прогресивний розвиток економіки регіону; реструктуризацію господарського комплексу регіону; створення привабливих умов інвестиційної діяльності.

До тактичних завдань регіонального управління інвестиційною діяльністю належать розробка функцій та організаційної структури державних органів управління інвестиційною діяльністю в регіоні; сприяння реалізації в регіоні державної інвестиційної політики; розробка на її основі й реалізація регіональної інвестиційної політики; вибір та обґрунтування пріоритетних об'єктів інвестування; підвищення

ефективності інвестиційних процесів; зниження ризиків інвестиційної діяльності.

Об'єктами управління інвестиційною діяльністю в регіоні є умови формування й використання інвестиційних ресурсів з різних джерел фінансування, інвестиційний комплекс регіону.

До інвестиційного комплексу регіону належать:

— інвестори;

— проектні підприємства й архітектура;

— підприємства й організації інвестиційнозничимих галузей, тобто підприємства хімічної, металургійної, деревообробної промисловості, машинобудування, виробництва будівельних матеріалів, підрядні будівельні організації;

— інфраструктура регіонального інвестиційного ринку.

Управління інвестиційною діяльністю в регіоні здійснюється у двох формах впливу — прямому і непрямому.

Прямий вплив регіону на інвестиційну діяльність полягає в управлінні інвестиціями з регіональних джерел фінансування. Рішення про фінансування проектів за рахунок регіональних інвестиційних ресурсів приймають органи місцевого самоврядування регіону, за умови, що даний проект одержав підтримку місцевих органів влади і увійшов до складу регіональної інвестиційної програми.

Цілі використання регіональних ресурсів на фінансування інвестицій такі:

— поповнення доходної бази регіонального бюджету (може здійснюватися за рахунок поліпшення фінансового стану підприємств, стабілізації податкових платежів, а також неподаткових форм доходів);

— інвестування нових комунальних технологій, що призводить, з одного боку, до підвищення якості комунальних послуг для підприємств і населення, з іншого боку — до зменшення вартості одиниці цих послуг;

— підвищення інвестиційної привабливості регіону (розвиток ринкової, інвестиційної, транспортної, інформаційної інфраструктури в регіоні);

— зміни в структурі й обсязі комунальної власності (активне використання комунальної власності, розширення її обсягів і поліпшення структури відповідно до цілей соціально-економічного розвитку регіону);

— поліпшення екологічної ситуації в регіоні (інвестиції в проекти, спрямовані на екологічну реструктуризацію регіону, раціональне використання природних ресурсів, охорону навколишнього середовища, переробку вторинних відходів);

— поліпшення соціальної обстановки в регіоні (збереження й створення нових робочих місць, зростання рівня доходів, поліпшення якості життя населення).

Таким чином, через регіональні інвестиції місцеві органи державної влади можуть впливати на характер інвестиційного клімату на території регіону й підтримувати системний розвиток інвестиційного процесу.

Непряме управління інвестиційною діяльністю в регіоні полягає в регулюванні умов здійснення інвестиційної діяльності в регіоні.

Напрями регіонального управління інвестиційною діяльністю представлені на рис. 8.2.

Управління інвестиційною діяльністю на рівні регіону здійснюється спеціально створеними організаційними структурами — Управлінням інвестиційної політики й виробничих ресурсів головного управління економіки обласної державної адміністрації та її відділом інвестиційної політики й розвитку соціальної сфери. На рівні міст управління інвестиційною діяльністю здійснюється відділом інвестицій, створеним при міському виконавчому комітеті й підконтрольним обласному управлінню інвестиційної політики й виробничих ресурсів.

Управління інвестиційної політики й виробничих ресурсів головного управління економіки обласної державної адміністрації працює за такими основними напрямами:

— сприяння реалізації на території області державної інвестиційної політики;

ydaluh065.PNG

Рис. 8.2. Напрямки управління інвестиційною діяльністю в регіону

— сприяння комплексному соціально-економічному розвитку області, розвитку інвестиційного потенціалу, а також виробничого потенціалу підприємств через залучення для цього інвестиційних вкладень;

— розробка й реалізація заходів щодо формування сприятливого інвестиційного клімату на території регіону;

— розробка заходів щодо залучення інвестицій в економіку області;

— участь у розробці й реалізації перспективних і поточних програм соціально-економічного розвитку області.

Відділ інвестиційної політики й розвитку соціальної сфери виконує такі функції:

— готує дані про наявність інвестиційних ресурсів на території області;

— розглядає інвестиційні пропозиції підприємств, формує ' й уточнює каталоги інвестиційних пропозицій підприємств області;

— розроблює прогнозні показники капітального будівництва об'єктів, які є основою для розробки проекту бюджету області;

— розроблює пропозиції до проекту Державної програми економічного й соціального розвитку України й довгострокових прогнозів, проектів річних програм капітального будівництва об'єктів виробничого й соціального значення, розвитку інститутів охорони здоров'я, освіти, культури, соціального забезпечення, фізкультури й спорту на території області;

— бере участь у розробці проектів державних галузевих і регіональних програм по відповідних розділах;

— розроблює відповідні розділи проектів програм соціально-економічного розвитку області, бере участь в організації їхнього виконання;

— готує пропозиції до проекту бюджету області з питань капітальних вкладень і соціально-культурного розвитку,

— розроблює проекти програм капітального будівництва об'єктів за замовленням обласної державної адміністрації за рахунок бюджетних коштів;

— формує програму капітального будівництва об'єктів виробничого й соціально-культурного призначення за рахунок усіх джерел фінансування в містах і районах області;

— аналізує галузеву структуру капітальних вкладень підприємств усіх форм власності;

— аналізує виконання інвестиційних програм в області, програм розвитку й використання мережі установ охорони здоров'я, освіти, культури, соціального забезпечення, фізкультури й спорту, сприяє виконанню цих програм;

— аналізує обсяги іноземних інвестицій в економіку області за відповідний період;

— аналізує забезпеченість населення області, міст і районів об'єктами соціально-культурного призначення, готує пропозиції по їхньому раціональному використанню й подальшому розвитку;

— розроблює пропозиції по передачі в комунальну, загальнодержавну власність об'єктів соціально-культурного призначення;

— здійснює доведення показників програм капітального будівництва міськвиконкомам, районним державним адміністраціям, відділам і управлінням обласної державної адміністрації й інших органів;

— забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв, звернень громадян, підприємств та організацій з питань інвестиційної діяльності, соціально-культурного розвитку;

— готує заходи щодо реалізації наказів виборців депутатам відповідної ради, контролює їхнє виконання;

— здійснює методичне керівництво й координує діяльність управлінь, відділів, інших підрозділів обласної державної адміністрації й міських виконкомів з питань, які входять у компетенцію відділу;

— узагальнює практику використання законодавства з питань, які входять у компетенцію відділу, готує пропозиції з удосконалення цього законодавства.

Для підвищення інвестиційної привабливості в окремих регіонах можуть створюватися спеціальні економічні зони й території пріоритетного розвитку з метою впровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності.

Спеціальні економічні зони — це позначені державою території, в яких створюється особливо сприятлива економічна обстановка для інвесторів завдяки пільговому податковому, митному й законодавчому режимам.

Спеціальні економічні зони класифікуються за рядом ознак:

— місцем розташування (внутрішні й зовнішні);

— характером об'єктів зонування (локальні й комплексні);

— взаєминам з національною економікою (анклавні й інтеграційні);

— функціональною орієнтацією (торговельні, торгово- виробничі, науково-технічні, туристичні, інформаційні та ін.).

Особливістю функціонування БЕЗ є їхня здатність працювати по «шлюзовому» принципу. Тобто національні товари й послуги надходять на світовий ринок, а іноземні ресурси вливаються в національну економіку, відіграючи важливу роль у розвитку країни.

Територія пріоритетного розвитку — це територія в межах міста, району, на якій утворилися несприятливі соціально-економічні умови й на якій уводиться спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць, і спеціальний режим інвестиційної діяльності [19].

Спеціальний режим інвестиційної діяльності — це режим, що передбачає введення податкових, митних та інших пільг для суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти [19].