Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (2006)

8.3. Регіональна інвестиційна політика й основні етапи її формування

Інвестиційна стратегія регіону являє собою пошук і відбір напрямів ринкових можливостей, а також пошук інвестиційних ресурсів і механізмів їхнього залучення для реалізації виділених напрямів.

Інвестиційна стратегія регіону є підлеглою стосовно загально-економічної стратегії регіонального розвитку, тому що здійснюється в рамках загально-економічної стратегії. З іншого боку, інвестиційна стратегія, розроблювальна в процесі аналізу існуючих і потенційних джерел і механізмів фінансування інвестицій, впливає на загально-економічну стратегію і в ряді випадків приводить до її корегування.

На підставі інвестиційної стратегії в регіоні розроблюється регіональна інвестиційна політика, спрямована на

створення сприятливого інвестиційного клімату, залучення вітчизняних і закордонних інвесторів у регіон.

формування регіональної інвестиційної політики припускає облік таких факторів регіонального розвитку:— стратегічна соціально-економічна орієнтація регіону;

— можливість одержання об'єктивної інформації для безпосереднього формування регіональної інвестиційної політики й проведення інвестиційних досліджень;

— наявність професійної команди, здатної здійснити розробку регіональної інвестиційної політики й подальшу її реалізацію;

— наявність природних, демографічних, виробничих, фінансових ресурсів, необхідних для практичної реалізації регіональної інвестиційної політики;

— аналіз структури регіонального платіжного балансу з метою визначення пріоритетних сфер імпортозаміщення;

— особливості регіонального інвестиційного клімату, регіональної промислової політики, рівня життя населення регіону;

— об'ємні й вартісні параметри виробничих, соціальних й економічних факторів регіональної інвестиційної політики.

Основними положеннями регіональної інвестиційної політики виступають:

— цілі учасників регіонального інвестиційного ринку;

— пріоритети регіональної інвестиційної програми;

— формування критеріїв відбору регіональних інвестиційних проектів і програм, які будуть підтримуватися адміністрацією регіону при можливості часткового фінансування з бюджету;

— масштаби інвестиційної програми й можливі реальні джерела її фінансування;

— основні елементи регіональної інвестиційної інфраструктури й шляхи їхнього подальшого розвитку;

— завдання активізації міжнародного інвестиційного співробітництва;

— місце інвестиційної політики в здійсненні регіональної соціально-економічної політики.

Розробку й практичну реалізацію регіональної інвестиційної політики умовно можна представити у вигляді циклу, що складається з трьох окремих незалежних етапів.

1. Концептуальний етап — формування концепції регіональної інвестиційної політики, аналіз регіонального потенціалу й регіональних інвестиційних ризиків, інвестиційної ємності регіонального ринку.

2. Етап розробки регіональної інвестиційної політики — розробка регіональної інвестиційної програми й системи заходів її що забезпечують, створення виконавчих органів програми й інфраструктури.

3. Етап реалізації регіональної інвестиційної політики — практичне здійснення заходів регіональної інвестиційної політики, контроль та аналіз їхнього виконання, оперативне внесення коригувальних змін і впливів, професійний супровід процесу реалізації регіональної інвестиційної політики.

Концептуальний етап припускає:

— формування первісного варіанта концепції регіональної інвестиційної політики;

— визначення інвестиційних регіональних пріоритетів (соціальні, екологічні, промислові й інші цілі), ємності регіонального інвестиційного ринку, можливостей підприємств регіону й ступеня використання ними своїх виробничих потужностей, фінансових та інвестиційних можливостей регіонального бюджету;

— аналіз існуючої регіональної законодавчої й нормативної бази в сфері інвестицій, можливостей і ризиків регіональної економіки;

— підготовка й аналіз альтернативних варіантів регіональної інвестиційної політики, попередній вибір найбільш ефективного варіанта у відповідності зі сформованими вимогами в первісному варіанті концепції регіональної інвестиційної політики;

— виконання попередніх техніко-економічних розрахунків ефективності альтернативних варіантів регіональної інвестиційної політики;

— створення регіональних спеціалізованих організацій з просування інвестицій у регіон і реалізації регіональної інвестиційної політики.

На даному етапі якість і надійність альтернативних варіантів проектів регіональної інвестиційної політики дуже важливі, оскільки подальша розробка політики припускає залучення довгострокових фінансових вкладень і часу на вивчення стратегічних ринків, партнерів і програм, територіальних, техніко-технологічних, управлінських, організаційних і фінансових альтернатив проекту з метою пошуку оптимального рішення.

Етап розробки регіональної інвестиційної політики — це

комплекс консультаційних, експертних, фінансових і проектних робіт, у який входять:

— розробка й прийняття організаційної, правової, технологічної, організаційної бази регіональної інвестиційної політики;

— безпосередня розробка програми заходів, що становлять основу регіональної інвестиційної політики;

— детальне пророблення регіональної інвестиційної політики, укладення контрактів на виконання дослідницьких, експертних і проектних робіт;

— визначення пріоритетних напрямів реалізації регіональної інвестиційної політики;

— визначення стратегічних партнерів, уповноважених компаній, банків і фірм, які будуть зайняті в процесі реалізації регіональної інвестиційної політики;

— розробка попереднього проекту регіональної інвестиційної політики й передача його на первісну експертизу консалтинговим, експертним організаціям, регіональним органам управління, державним спеціалізованим організаціям;

— оцінка характеру й розмірів впливу заходів регіональної інвестиційної політики на навколишнє середовище соціальну й демографічну ситуацію в регіоні;

— виділення основних можливостей для інвестування й способів залучення інвестицій;

— розробка технологій, методів і шляхів залучення іноземних інвесторів;

— дослідження фінансових можливостей регіону з фінансування регіональної інвестиційної політики й визначення основних (бюджетних) і додаткових джерел фінансування;

— оптимізація масштабів регіональної інвестиційної політики відповідно до обсягу можливого фінансування;

— формування остаточного варіанта проекту регіональної інвестиційної політики для передачі на розгляд у регіональні органи державної влади;

— внесення доповнень і змін відповідно до зауважень органів державної влади й остаточне затвердження регіональної інвестиційної політики з передачею її на виконання.

Етап реалізації регіональної інвестиційної політики

містить такі стадії:

— безпосереднє здійснення заходів регіональної інвестиційної політики, остаточний вибір підрядників для реалізації регіональної інвестиційної політики й укладення з ними контрактів;

— складання календарних графіків виконання заходів регіональної інвестиційної політики і їхня оптимізація;

— фінансове управління регіональною інвестиційною політикою;

— контроль та аналіз реального виконання регіональної інвестиційної політики, оперативне внесення змін, професійний супровід процесу реалізації;

— підготовка нового чергового варіанта регіональної інвестиційної політики на наступний період.

Процес просування інвестицій охоплює всі етапи інвестиційних регіональних досліджень і вимагає інституціональної підтримки. Для цих., цілей у більшості розвинутих країн існують спеціалізовані агентства зі сприяння й розвитку інвестицій, які можуть бути створені й на регіональному рівні.

На підставі регіональної інвестиційної політики розроблюється регіональна інвестиційна програма.

Структура регіональної інвестиційної програми, з урахуванням широкого світового досвіду, може бути такою:

— заходи регіональної адміністрації по створенню сприятливих умов для інвесторів і розвитку інвестиційної інфраструктури, план підготовки законодавчих, нормативних і методичних документів;

— оцінка регіональних інвестиційних ризиків (соціально- політичних, економічних, фінансових, екологічних та ін.), система відповідних регіональних гарантій інвестицій;

— оцінка інвестиційних ресурсів регіону (джерела, форми й методи залучення коштів підприємств і населення);

— аналіз попиту на інвестиційні ресурси (екологічні програми, державні й регіональні інтереси, дані про потреби регіонального й міжрегіонального ринків промислової продукції, товарів і послуг, ступінь залежності від імпорту, оцінка платоспроможності кінцевих користувачів продукції регіону);

— потенційні реципієнти, які мають власні кошти, що пройшли інвестиційний аудит, що мають гарантії або заставні активи, а також інвестиційні проекти, які пройшли експертизу;

— перелік інвестиційних проектів, прийнятих до реалізації, із вказівкою обсягів і строків реалізації;

— перелік заходів щодо сприяння інвестиціям і формуванню привабливого міжнародного іміджу регіону як споживача інвестицій; перелік спеціалізованих організацій,

банків, компаній, уповноважених адміністрацією регіону брати участь у реалізації програми;

— оцінка бюджетної й економічної ефективності програми.

— додатки з інформаційними, аналітичними, довідковими нормативними матеріалами.

У зв'язку з тим, що ефективне управління інвестиційною діяльністю в промисловому регіоні є найважливішим чинником, що створює привабливі умови для інвестування в господарську систему, у сучасних умовах великого значення набуває його вдосконалювання з метою активізації інвестиційної діяльності, стимулювання припливу інвестиційних вкладень в економіку.


← prev content next →