Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Технологія митного оформлення товарів

Митне оформлення товарів здійснюється на підставі «Типової технології митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів», розробленої відповідно до МКУ, «Положення про ВМД», інших нормативних актів ДМСУ з метою визначення послідовності дій посадових осіб митних органів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів.

Загальна технологія митного оформлення товарів наведена , на рисунку 3.2.

Відповідальна особа після перевірки поданих документів на комплектність та відповідність іншим вимогам передає їх начальнику підрозділу митної статистики. За наявності достатніх підстав на кожному з етапів відповідальною особою може бути відмовлено у митному оформленні у порядку встановленому чинним законодавством України.

При розслідуванні справ про порушення митних правил посадова особа митного підрозділу, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил, може письмово витребувати документи, необхідні для розгляду справи. При цьому у справах відділу залишається письмова вимога про надання документів, а також копії витребуваних документів.

І етап - прийняття ВМД до оформлення та контроль відповідності даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії. Етап І складається з двох стадій.

1 стадія - прийняття ВМД до оформлення. Начальник ОП визначає вповноважених посадових осіб, відповідальних за прийняття ВМД до оформлення. Уповноваженою посадовою особою здійснюється заповнення граф D, 7 ВМД. Уповноважена посадова особа відповідає за перевірку правильності внесення декларантом відомостей до граф 1, 3, 4, 5, 7, 14, 29, 40, 44, 53, 54 ВМД. Під час здійснення митного контролю вповноважена посадова особа виконує такі дії: перевіряє повноваження декларанта; приймає від декларанта ВМД; комплект документів до неї та

Таблиця 3.1 Порядок заповнення граф ВМД відповідно до різних митних режимів

реєстр документів; перевіряє наявність документів, зазначених у реєстрі; перевіряє наявність документів, поданих декларантом до митного оформлення і відповідність їх реквізитів даним, зазначеним у графах 40 та 44 ВМД ; перевіряє забов’язання щодо доставки товарів у митний орган призначення; за підсумками проведеної перевірки в межах своєї компетенції приймає рішення про можливість подальшого оформлення ВМД або оформлення картки відмови в митному оформленні згідно з установленим порядком.

2 стадія - контроль відповідності даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії. На цій стадії вповноважена посадова особа здійснює такі заходи: перевіряє наявність фактів застосування до суб’єктів ЗЕД санкцій Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, а також інформації про порушення суб’єктом ЗЕД митних правил; перевіряє правильність застосування валютного курсу; звіряє магнітний носій у частині відсутності на ньому вірусів та відповідність відомостей, унесених до всіх граф електронної копії ВМД, відомостях, унесеним до відповідних граф ВМД на паперовому носії; за допомогою програмного забезпечення перевіряє правильність заповнення декларантом ВМД відповідно до Інструкції про порядок заповнення ВМД та до класифікаторів, а також інших нормативно-правових актів Держмитслужби України; здійснює перевірку наявності задекларованого товару в реєстрі товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності, та інших базах, які веде Держмитслужба України; за відсутності зауважень проставляється в верхньому лівому куті ВМД відбиток номерного штампа «Перевірено», заповнює його, заносить до електронної копії ВМД присвоєний їй реєстраційний номер та вносить електронну копію ВМД до бази даних митного органу.

II етап - контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів для цілей митного оформлення. Контроль на цьому етапі здійснюється в установлених Держмитслужбою України чи митним органом випадках. Уповноважена посадова особа відповідає за перевірку відомостей граф 31, 32, 33, 41 ВМД в обсязі, передбаченому для цього етапу. На цьому етапі вповноваженою посадовою особою здійснюються: перевірка правильності класифікації та кодування товарів; ініціювання проведення митного огляду, якщо документів, поданих декларантом, недостатньо для прийняття рішення про повноту та/або достовірність відомостей, що перевіряються, або перевірка відповідності товару критеріям ризику потребує проведення митного огляду. За підсумками контролю та за відсутності зауважень уповноважена посадова особа, що здійснила контроль на цьому етапі проставляє час початку й закінчення виконання контрольних функцій, свої прізвище, ініціали та відбиток номерного штампа «Правильність класифікації перевірено» і заповнює його, що свідчить про завершення контролю на цьому етапі.

ІІІ етап — контроль за правильністю визначення митної вартості. Уповноважена посадова особа відповідає за перевірку відомостей граф 12, 20, 22, 23, 24. 28. 42. 44, 45, 46 ВМД в обсязі, передбаченому для цього етапу. На цьому етапі посадовою особою здійснюються: перевірка правильності визначення митної вартості для нарахування митних та інших обов’язкових платежів; ініціювання проведення митного огляду, якщо документів, поданих декларантом, недостатньо для прийняття рішення про повноту та/або достовірність відомостей, що перевіряються, або перевірка відповідності товару критеріям ризику потребує проведення митного огляду. За підсумками контролю та за відсутності зауважень уповноважена посадова особа, що здійснила контроль на цьому етапі, проставляє час початку й закінчення виконання контрольних функцій, свої прізвище, ініціали та відбиток номерного штампа «Митну вартість перевірено» і заповнює його, що свідчить про завершення контролю на цьому етапі.

IV етап - контроль за надходженням і нарахуванням мита, податку на додану вартість, акцизного та митних зборів; верифікація сертифікатів. Уповноважена посадова особа здійснює заповнення графи С ВМД і відповідає за перевірку відомостей граф А, В, 23, 28, 34, 36, 47, 48 ВМД в обсязі, передбаченому для цього етапу. На цьому етапі вповноваженою посадовою особою здійснюються: перевірка відповідності даних про банківські реквізити суб’єкта ЗЕД, підприємства, що здійснює декларування на підставі договору, зазначених у ВМД, даним, зазначеним в інших поданих документах; перевірка надходження коштів на депозитний рахунок митного органу; перевірка правильності визначення країни походження товару (згідно з поданими документами); перевірка правильності застосування валютного курсу; перевірка підстав для надання пільг та преференцій, а також правильності їх застосування; перевірка правильності нарахування митних платежів та контроль за правильністю застосування пільг у сплаті цих платежів; контроль за наданням відстрочень та розстрочень і своєчасністю сплати митних платежів; ініціювання проведення митного огляду, якщо документів, поданих декларантом, недостатньо для прийняття рішення про повноту та/або достовірність відомостей, що перевіряються, або перевірка відповідності товару критеріям ризику потребує проведення митного огляду. За підсумками контролю та за відсутності зауважень уповноважена посадова особа заповнює графу С ВМД, засвідчує записи в ній відбитком номерного штампа «Сплачено» на всіх аркушах ВМД, проставляє дату й підпис; у відповідних графах Аркуша контролю проставляє час початку й закінчення виконання контрольних функцій, своє прізвище, ініціали та відбиток номерного штампа «Сплачено» й заповнює його, що свідчить про завершення контролю на цьому етапі.

V етап - логічний контроль та контроль правильності застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Уповноважена посадова особа відповідає за перевірку відомостей граф 1,2, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 43, 44, 49, 51 ВМД в обсязі, передбаченому для цього етапу. На цьому етапі вповноваженою посадовою особою здійснюються: перевірка правильності заповнення декларантом ВМД, а також комплектності отриманих від декларанта документів; перевірка наявності дозвільних документів уповноважених державних органів, що підтверджують проведення інших видів контролю; перевірка правильності класифікації та кодування товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. За підсумками контролю та за відсутності зауважень уповноважена посадова особа, що здійснила контроль на цьому етапі проставляє час початку й закінчення виконання контрольних функцій, свої прізвище, ініціали, підпис та відбиток особистої номерної печатки, що свідчить про завершення контролю на цьому етапі. По виконанні контрольних функцій на етапі5 документи передаються начальнику оперативного підрозділу (ОП).

VI етап - проведення митного огляду. У разі здійснення декларантом ідентифікаційного огляду товарів митний огляд під час проведення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється за наявності достатніх підстав уважати, що ці товари переміщуються з порушенням чинного законодавства України. Етап 6 складається з двох стадій.

1 стадія - прийняття рішення начальником ОП або іншою посадовою особою, що має на це право, про необхідність проведення митного огляду. Якщо на жодному з етапів 2-5 уповноваженими посадовими особами ОП не ініціювалися питання проведення митного огляду, то начальник ОП або інша посадова особа ОП, не має право приймати рішення про необхідність проведення митного огляду, приймає відповідне рішення.

2 стадія - митний огляд. Уповноважена посадова особа (особи), що здійснює митний огляд, відповідає за перевірку відомостей граф 6, 18, 19, 21, 25, 27, ЗО, 31, 35, 38 ВМД в обсязі, передбаченому для цього етапу. На цій стадії здійснюється митний огляд, за результатами якого складається Акт про проведення митного огляду, а також з’ясовується наявність фактів контрабанди або порушень митних правил. Акт про проведення митного огляду складається в разі: вирішення спірних питань класифікації та кодування товарів; вирішення спірних та складних питань визначення митної вартості товарів; вирішення питань визначення країни походження товарів; вирішення питань контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності, при виявленні порушень митних правил або контрабанди; при виявленні невідповідності заявлених відомостей про товари пред’явленим до митного огляду товарам; якщо митний орган має інформацію (орієнтування) про незаконне переміщення товарів або якщо при перевірці документів чи вибірковому митному огляді виявлено ознаки, що вказують на можливість переміщення цим транспортним засобом товарів з порушенням законодавства України (у таких випадках до проведення митного огляду можуть залучатися посадові особи підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил); при проведенні комісійного митного огляду; на прохання декларанта; за рішенням начальника ОП або іншої посадової особи ОП, що має право приймати рішення про необхідність проведення митного огляду. Уповноважена посадова особа присвоює Акту про проведення митного огляду номер, що відповідає номеру ВМД.

VII етап - завершення митного оформлення. Етап 7 складається з чотирьох стадій.

1 стадія - нарахування та стягнення збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари, чи поза робочим часом, установленим для митниці. Нарахування та стягнення збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари, чи поза робочим часом, установленим для митниці, здійснюються вповноваженою особою, що виконувала контрольні функції на етапі 4.

2 стадія — завершення митного оформлення. Уповноваженою посадовою особою здійснюється заповнення граф D, 51 ВМД. Уповноважена посадова особа відповідає за перевірку відомостей, наведених у графах 29, 43, 50, 51, 52, 53, ВМД. На цій стадії вповноваженою посадовою особою здійснюються: перевірка наявності відміток про здійснення контролю на попередніх етапах; за відсутності зауважень - завершення митного оформлення шляхом проставлення відбитка особистої номерної печатки, своїх підпису та прізвища в графі D ВМД і в інших товаросупровідних і товаротранспортних документах. Оформлена ВМД свідчить про надання суб’єкту ЗЕД права на розміщення товарів у заявленому митному режимі й підтверджує права та обов’язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших дій.

3 стадія - видача оформлених документів декларанту. На цій стадії вповноваженою посадовою особою здійснюються: розподіл примірників ВМД; видача декларанту ВМД, комплекту документів (крім реєстру документів, Аркуша контролю та інших, що повинні зберігатися в митному органі), магнітного носія з електронною копією ВМД під його особистий підпис у реєстрі документів.

4 стадія - статистичний контроль. На цій стадії вповноваженою посадовою особою здійснюється статистичний контроль шляхом доповнення (виправлення) граф електронної копії ВМД та внесення відомостей про номер особистої номерної печатки й номер особистого митного забезпечення (якщо накладалося). У встановлений термін уповноважена посадова особа забезпечує передання електронної копії ВМД до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.