Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Вантажна митна декларація

Вантажна митна декларація - застосовується під час декларування суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (юридичними або фізичними особами) товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України у порядку, встановленому МКУ, та іншими актами законодавства України. ВМД складається з уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (додаток 5) на п’яти зброшурованих основних аркушах різного кольору та відповідної кількості додаткових аркушів уніфікованого адміністративного документа форми МД-3 (додаток 6). Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених ДМСУ замість додаткових аркушів форми МД-3допускається заповнення специфікацій форми МД-8. ВМД оформляється на стандартних бланках формату А4, що виготовляються друкарським способом або за допомогою комп’ютера. З метою прискорення митного оформлення ДМСУ визначає випадки, коли ВМД подається тільки в електронному вигляді. Контроль за оформленням ВМД на стандартних бланках здійснюється митними органами. Кількість бланків форм МД-2 і МД-3, необхідних для митного оформлення однієї ВМД та порядок використання форми МД-8 визначається ДМСУ.

ВМД заповнюється на товари, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам СІЛА, а також на товари незалежно від їх фактурної вартості у випадках, передбачених законодавством. ВМД складається на партію товарів за умови, що до всіх товарів зазначеної партії застосовується єдиний митний режим. Якщо партія складається з товарів, що мають різні коди за ТН ЗЕД, а також у випадках, коли товари з однаковим кодом за ТН ЗЕД мають різні дані (країна походження, валюта оцінювання, тощо), відомості зазначаються на додаткових аркушах ВМД (форма МД-3). Одна ВМД із застосуванням додаткових аркушів складається не більш як на 99 найменувань товарів. Під час заповнення однієї ВМД загальна кількість додаткових аркушів не повинна перевищувати 33. Додаткові аркуші можуть використовуватися тільки у разі, коли митний режим внесених до них товарів збігається з митним режимом товарів, зазначених на основних аркушах (у випадках, що визначаються ДМСУ, можуть складатися одна ВМД на кілька партій товарів або кілька ВМД на одну партію товарів).

ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп’ютера. Під час заповнення ВМД може застосовуватися іноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб’єктів або фірмового (комерційного) найменування товару є недоцільним та істотно не впливає на принцип здійснення заходів тарифного або нетарифного регулювання. ВМД заповнена з підчистками та помилками до оформлення не приймається. Виправлення можуть бути зроблені шляхом перекреслення помилкових та внесення правильних відомостей (друкованим способом або від руки). Кожне виправлення засвідчується печаткою декларанта. Посадові особи митних органів не мають права з власної ініціативи, за дорученням або проханням декларанта заповнювати ВМД, змінювати або доповнювати відомості, зазначені в ній, за винятком тих відомостей, внесення яких належить до компетенції цих органів та встановлених ДМСУ випадків внесення змін до ВМД у статистичних цілях.

Достовірність зазначених декларантом відомостей у ВМД, яка заповнена згідно з діючими правилами та засвідчена ним у встановленому порядку, закріплюється одним з видів митного забезпечення (штамп «Під митним контролем») на всіх аркушах ВМД та реєстраційним номером, а також реєстрацією ВМД у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури декларант несе юридичну відповідальність за відомості, зазначені у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом. Відповідальність за неточні відомості у ВМД установлюється законодавством.

Разом з ВМД подається її електронна копія, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару і митної статистики зовнішньоекономічної діяльності. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу. Форма та структура електронної копії ВМД або ВМД що подається тільки в електронному вигляді, кодування символів, засоби пересилання визначаються ДМСУ.

У разі прийняття ВМД для оформлення їй присвоюється реєстраційний номер та проводиться реєстрація в журналі обліку ВМД. Реєстраційний номер ВМД - дванадцятизначний цифровий код ХХХХХ/Х/ХХХХХХ, в якому:

• перші п’ять знаків - код митного органу, в якому реєструється ВМД, згідно з Класифікатором митних органів;

• шостий знак - остання цифра поточного року, яка відокремлюється з обох боків косою лінією;

• останні шість знаків - порядковий номер декларації в журналі обліку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці).

Журнал обліку ВМД містить: .

• порядковий номер ВМД згідно з журналом обліку;

• дату реєстрації;

• реєстраційний номер ВМД;

• тип ВМД;

• відомості про відправника та одержувача (назва, юридична адреса, для резидентів код ЄДРПОУ);

• відомості про особу, яка відповідає за фінансове врегулювання;

• відомості про декларанта;

• прізвище, ім’я та по батькові інспектора, який прийняв ВМД для оформлення, номер штампа «Під митним контролем»;

• прізвище, ім’я та по батькові інспектора, який завершив митне оформлення, номер особистої номерної печатки;

• номер картки відмови у митному оформленні;

• примітки.

За рішенням начальника митниці до журналу обліку ВМД можуть вноситись інші додаткові відомості.

Оформлені митним органом аркуші ВМД розподіляються у такому порядку (додаткові аркуші ВМД (форми МД-3) розподіляються в аналогічному порядку):

• перший основний аркуш («примірник для митниці») - зберігається разом з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення, в митному підрозділі, що здійснював митне оформлення, протягом 12 місяців, після чого передається на зберігання до архіву митниці;

• другий основний аркуш («примірник для статистики») - використовується у підрозділі митної статистики митного органу;

• третій основний аркуш (« примірник для митниці») - використовується у підрозділі митних доходів та платежів митного органу;

• четвертий основний аркуш («примірник для митниці») - використовується залежно від виду зовнішньоекономічної операції:

а) під час оформлення товару, що вивозиться за межі митної території України, передається декларанту для доставления разом з товаром в митний орган - пункт пропуску на митному кордоні України. Після проведення процедури пропуску він передається до архіву митниці, що здійснила пропуск товару через митний кордон;

б) під час оформлення товару, що ввозиться на митну територію України, передається декларанту;

• п’ятий основний аркуш («примірник для декларанта») - передається декларанту.

Якщо декларування товару проводиться митним брокером, то:

• під час митного оформлення товару, що ввозиться на митну територію України, четвертий аркуш ВМД передається власникові товару, а п’ятий аркуш - митному брокеру;

• під час митного оформлення експорту товару на прохання декларанта передбачається оформлення шостого аркуша ВМД. при цьому він повинен бути копією п’ятого аркуша. При використанні шостого аркуша ВМД на зворотному боці першого і п’ятого аркушів декларантом робиться запис «оформлено шостий аркуш ВМД», який засвідчується печаткою декларанта. При цьому п’ятий аркуш ВМД передається власникові товару.

У разі потреби митний орган має право видавати (завіряти) заявникам (особам, зазначеним у ВМД) засвідчені особистою номерною печаткою інспектора митниці ксерокопії оформленої ВМД. Відповідно до обліку виданих копій ВМД ведеться журнал реєстрації виданих копій, куди заносяться основні відомості:

 номер декларації;

• кому видається копія декларації;

• причина, з якої необхідна копія декларації;

• кількість примірників.

ДМСУ має право встановлювати інший порядок розподілу аркушів ВМД для митних режимів, що відрізняються від режиму імпорт або експорт.

Митний орган може відмовити у митному оформленні товарів виключно у випадках передбачених законодавством України після завершення процесу прийняття ВМД до оформлення. Реєстраційний номер ВМД, за яким було відмовлено у митному оформленні, не може бути присвоєний іншій декларації. Митний орган не приймає ВМД для оформлення:

• якщо вона подається без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів;

• якщо вона заповнена декларантом з порушенням Положення та Інструкції про порядок заповнення ВМД;

• в інших випадках, передбачених законодавством України. У разі відмови у прийнятті ВМД для оформлення обов’язково заповнюється картка відмови у митному оформленні. Картка заповнюється посадовою особою митного органу, яка прийняла рішення про неможливість пропуску на митну територію України чи митного оформлення задекларованого митному органу вантажу, спричинену наявними обставинами (забороною до переміщення через митний кордон, заявленим режимом, поданими документами, несплатою належних митних та інших платежів тощо). У разі прийняття рішення про відмову у пропуску на митну територію України товару, який підлягає експортному контролю картку підписує посадова особа на рівні заступника начальника митниці, і інформація про відмову у ввезенні такого товару терміново надсилається засобами електронного зв’язку до відділу експортного контролю ДМСУ. Після оформлення картки заповнюється відривний талон та передається підприємству або перевізнику чи особі, уповноваженій на декларування.

Відомості із заповненої картки заносяться в журнал реєстрації карток відмов у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів, а сама картка зберігається протягом року в справах митного органу. Журнал реєстрації відмов у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів містить:

• дату пред’явлення товарів до митного контролю чи митного оформлення (дату декларування);

• найменування підприємства або прізвище, ім’я та по-батькові перевізника чи особи, уповноваженої на декларування;

• найменування, кількість і вартість товарів, пред’явлених до митного контролю та оформлення;

• причину відмови у пропуску на митну територію України чи митному оформленні з посиланням на нормативно-правовий акт, норми якого порушено;

• посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи митного органу, яка прийняла рішення про неможливість пропуску цих товарів на митну територію України чи їх митного оформлення;

• відомості про оформлену картку (дату оформлення, номер картки);

• відомості про вручення відривного талона підприємству або перевізнику чи митному брокеру (дату вручення, прізвище, ім’я та по батькові особи, якій вручено талон). На підставі оформленого митним органом відривного талона підприємство або перевізник чи особа, уповноважена на декларування, має право оскаржити дії митного органу до:

• регіональної митниці;

• ДМСУ - стосовно дій митниць центрального підпорядкування та рішень регіональних митниць;

• суду (арбітражного суду).

ВМД вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці, що здійснив митне оформлення товару. Оформлена ВМД засвідчує надання суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів у визначений митний режим і підтверджує права та обов’язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших операцій.

Заповнення ВМД здійснюється за Інструкцією про порядок заповнення ВМД № 307 затвердженою ДМСУ 9 липня 1997 року (додаток 7). Внесення відомостей відповідно до п.1.4 Інструкції проводиться тільки на бланках ВМД. В електронній копії ці відомості обов’язково вносяться до відповідної графи. Печатки і штампи контролюючих органів (фітосанітарного, ветеринарного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю) можуть, у разі потреби, проставлятися на зворотному боці бланків заповненої ВМД. Транспортні засоби, що підлягають реєстрації в органах ДАІ, оформляються відповідно до митних режимів тимчасового ввезення та імпорту за окремими ВМД на бланку МД-2. За наявності в партії товарів, що підлягають експортному контролю та товарів, що не підлягають експортному контролю, а також товарів, що підлягають сертифікації, та товарів, що не підлягають сертифікації, такі товари можуть бути оформлені за окремими ВМД.

Підпис особи у графі 54 ВМД має засвідчуватись печаткою підприємства, яка містить код за ЄДРПОУ. ВМД, завірені печаткою без коду за ЄДРПОУ, до оформлення не приймаються. Заповнення граф ВМД декларантом та інспектором митниці відповідно до різних митних режимів наведено у таблиці 3.1

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.