Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік нематеріальних активів

Планом рахунків передбачено також облік нематеріальних активів на балансовому рахунку 12 в розрізі субрахунків 121 "Авторські та суміжні з ними права" та 122 "Інші нематеріальні активи". Тут обліковуються активи, що не мають фізичної або матеріальної форми, використовуються установою в процесі її господарської діяльності понад 1 рік.

На субрахунку 121 "Авторські та суміжні з ними права" обліковуються права установи на літературні та музичні твори, програми для електронно-обчислювальних машин, бази даних тощо.

Право власності на програми для ЕОМ. Це право на публікацію, відтворення, розповсюдження та інші дії з введення до господарського обігу сукупності даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та іншого комп'ютерного устаткування, з метою одержання певних результатів.

Право власності на науково-технічну інформацію, тобто результати науково-технічних, виробничих робіт та іншої науково-технічної діяльності, яка забезпечує їх відтворення, використання й розповсюдження.

Право власності на базу даних. Право на публікацію, відтворення, розповсюдження та інші дії з введення до господарського обігу сукупності даних (статей, розрахунків тощо), систематизованих для пошуку та обробки за допомогою ЕОМ тощо.На субрахунку 122 "Інші нематеріальні активи" обліковуються інші нематеріальні активи за такими групами:

1) права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

2) права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

3) права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

4) права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

5) гудвіл (перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних активів);

Гудвіл — це умовна вартість ("ціна") накопичених нематеріальних активів (престиж, досвід, нові технології, ділові зв'язки, постійна клієнтура, монопольна позиція на ринку тощо). Вартість гудвілу визначається різницею між піною придбання і звичайною ціною відповідних активів;

6) інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Об'єкти права користування економічними, організаційними та іншими вигодами — це, приміром право на використання економічних та інших привілеїв, монопольні позиції на ринку виробництва товарів і надання послуг тощо. Права підтверджуються відповідними документами.

Нематеріальний актив визнається як актив, якщо:

• існує ймовірність отримання у майбутньому економічних вигод підприємством внаслідок його використання;

• його оцінка може бути достовірно визначена. Надходження і оприбуткування будь-якого об'єкта нематеріальних активів на підприємстві мають підтверджуватися відповідники первинними документами, в яких наводяться детальна характеристика об'єкта, його первісна вартість, термін корисного використання, норми зносу, місце, де буде використовуватися об'єкт.

Аналітичний облік нематеріальних активів здійснюється за видами їх окремих об'єктів.

В обліку нематеріальні активи підлягають відображенню за первісною собівартістю їх придбання або створення на дату прийняття на баланс.

Первісною вартістю безкоштовно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість на дату одержання.

Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, матеріали тощо, які безпосередньо пов’язані із його створенням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.