Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік доходів загального фонду

Доходи бюджетної установи — це кошти, які вона отримує на виконання власного кошторису доходів і видатків.

Залежно від джерел утворення доходів вони поділяються на два види:

• доходи загального фонду;

• доходи спеціального фонду.

Доходи загального фонду — це державні кошти, що фактично надійшли на рахунок установи із загального фонду відповідного бюджету.

Доходи спеціального фонду утворюються із таких складових:

• доходів за спеціальними коштами — сум нарахованих доходів за послуги, що надаються на платній основі;

• доходів за коштами на виконання окремих доручень — сум коштів, отриманих на виконання окремих доручень;

• доходів за іншими власними надходженнями — сум нарахованих уста новою доходів за іншими власними надходженнями;

• інших доходів — відображення інших доходів спеціального фонду уст нови, що надійшли за розподілами головних розпорядників коштів, з урахуванням "Грошових коштів в дорозі";

• коштів батьків за надані послуги — коштів, які нараховані за утримання дітей у дитячих закладах та за інші послуги (крім шкіл-інтернатів);

• доходів за витратами майбутніх періодів — відображення отриманих установою доходів, які будуть витрачені в майбутньому;

• доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт — доходів науково-дослідних установ, професійно-технічних училищ, підсобних сільських та навчально-дослідних господарств від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт, готової друкованої продукції, а також науково-дослідних робіт за договорами.Доходи установи, які юна отримує за рахунок доходів загального і спеціального фонду, від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт обліковуються на субрахунках 7 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Загальний фонд кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету, за рахунок якого утримується дана установа чи організація.

Для обліку доходів за загальним фондом та внутрішніх розрахунків, які виникають в процесі виконання кошторисів між вищими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установами, призначений пасивний рахунок 70 "Доходи загального фонду" і субрахунок 681 "Внутрішні розрахунки за загальним фондом" рахунка 68 "Внутрішні розрахунки". Рахунок 70 має два субрахунки:

701 "Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи";

702 "Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи" У кредит субрахунків 701-702 записуються:

суми бюджетних коштів, що надійшли на видатки, передбачені кошторисом, згідно із затвердженим бюджетом;

суми виявлених лишків матеріалів і грошей у касі, а також безоплатно одержані матеріали.

У дебет субрахунків 701-702 записуються:

суми відкликаних коштів, суми фактичних видатків, що списуються в кінці року на підставі річних звітів, суми списаних нестач матеріалів і безнадійних до одержання боргів.

Кредитовий залишок цих субрахунків протягом року показує суму асигнувань з бюджету наростаючим підсумком з початку року (за мінусом нестач матеріалів і безнадійних до одержання боргів). Субрахунок 681, залежно від того, У розпорядника коштів якого ступеня він застосовується, може бути активним, пасивним і активно-пасивним. У головних розпорядників коштів рахунок 68 завжди є активним і призначений для обліку розрахунків з підвідомчими установами за сумами проведеного перерахування їм із загального фонду. у дебет рахунку записуються:

суми грошових коштів, переказаних на поточні рахунки підвідомчих установ за порядком їх фінансування;

видатки, здійснені для підвідомчих установ за рахунок загального фонду за кошторисом на централізовані заходи.

За кредитом відображається зменшення (відкликання) асигнувань підвідомчих установ та суми видатків, проведені підвідомчими установами за рік.

Операції за субрахунком 681 ми детально розглядали в п. 2.7.7.10. "Облік внутрішніх розрахунків".

Синтетичний облік доходів загального фонду ведеться в книзі "Журнал-головна" форми №308. Аналітичний облік здійснюється на картках аналітичного обліку отриманих асигнувань. Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків окремо за кожним кодом функціональної класифікації видатків. Картки ведуться окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.