Дахно І.І. Міжнародне приватне право (2008)

1.5. Офіційний вісник України

Фахівцям, які займаються міжнародною торгівлею та іншими видами зовнішньоекономічної діяльності, слід постійно слідкувати за розвитком вітчизняного законодавства. Це можна виконувати як за допомогою електронних баз нормативно-правових актів, так і за паперовими носіями інформації. Найкращим паперовим носієм є "Офіційний вісник України" з огляду на його наклад, систематичність, постійність.

Цей офіційний щотижневий збірник актів законодавства України публікується з початку 1997 р. "Офіційний вісник України" видається відповідно до Указу Президента України

від 13 грудня 1996 р. №1207/96 "Про опублікування актів законодавства України в офіційному бюлетні "Офіційний вісник України".

"Офіційний вісник України" — щотижневе видання, тобто впродовж року виходить у світ 52 номери бюлетеня. Це журнал обсягом три сотні сторінок. Нерідко їх трапляється значно більше. Інколи один номер бюлетеня складається з двох частин.

Публікується бюлетень під егідою Міністерства юстиції України. Започаткувався бюлетень за часів, коли міністром юстиції України був Сергій Головатий.

В "Офіційному віснику України" публікуються нормативно-правові акти, що внесені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Бюлетень містить такі розділи:

• Закони України та інші акти Верховної Ради України;

• Укази та розпорядження Президента України;

• Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;

• Рішення Конституційного суду України;

• Нормативно-правові акти Національного банку України;

• Нормативні акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України;

• Міжнародні договори України, що набрали чинності; Європейські конвенції.

Трапляються випадки, що в конкретному номері Офіційного вісника України" відсутні нормативно-правові акти з одного чи кількох перелічених вище розділів.

Кожний нормативно-правовий акт має у бюлетені реєстраційний код (спочатку він мав назву "код нормативного акта ) за Єдиним державним реєстром нормативно-правових актів. У чисельнику реєстраційного коду зазначається число, яке безперервно щороку зростає. У знаменнику вказується рік, у якому відбулося присвоєння відповідного реєстраційного коду.

Римське число в номері закону України та іншого акта Верховної Ради України означає порядковий номер скликання Верховної Ради. Наприклад, нормативно-правові акти Верховної Ради України, обраної 2002 p., позначаються числом IV. Верховна Рада Української РСР, обрана 1990 p., позначала свої акти числом XII.

Верховна Рада України, обрана 1994 р., не застосовувала в нумерації римських чисел. Замість цього, наприклад, вказувалося 125/94-ВР. Це означало, що відповідний акт 1994 р. мав порядковий номер 125. Верховна Рада України, обрана 1998 p., відновила використання римських чисел і позначала свої акти числом XIV. Це означало, що ця Верховна Рада була чотирнадцятою, рахуючи від 1937 p., коли була обрана перша Верховна Рада Української РСР.

Наприкінці січня 2000 р. чотирнадцята Верховна Рада вирішила вважати себе третьою Верховною Радою незалежної України. Тобто дванадцята за попереднім численням Верховна Рада України стала вважатися першою (її спікерами були В. Івашко, Л. Кравчук, І. Плющ). Верховна Рада України, спікером якої був О. Мороз, стала вважатися другою.

Арабське число в номері акта Верховної Ради України, де присутнє римське число, означає порядковий номер акта, прийнятого Верховною Радою відповідного скликання.

В актах Верховної Ради України зазначаються їх дати. Президент України кожного року свої укази починає нумерувати з арабської цифри 1. У знаменнику номера президентського указу зазначаються відповідний рік. Якщо Президент України підписує розпорядження, то це позначається у номері літерами "рп" (наприклад, №231/2004-рп).

Постанови Кабінету Міністрів України позначаються датами і номерами, відображеними арабськими числами. Щороку нумерація починається з цифри 1.

Розпорядження Кабінету Міністрів України позначається у номері літерою"р" (наприклад, №412-р).

Закони та інші акти Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України мають назву, дату та номер.

Рішення Конституційного суду України позначається літерами "рп", що розміщуються в номері за порядковим номером рішення конкретного року (наприклад, "17-рп/2004).

Ухвала Конституційного суду України позначається в номері літерами "уп" (наприклад, №12-уп/2004).

Постанови Правління Національного банку нумеруються арабськими числами з початку кожного календарного року.

Постанови Національного банку України та нормативні акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади реєструються в Міністерстві юстиції України. Реєстрація має дату і номер. У чисельнику номера зазначається порядковий номер реєстрації за конкретний рік, а в знаменнику — номер з початку реєстрації в Україні нормативно-правових актів. У чисельнику реєстрація кожного року починається з цифри "1", а в знаменнику триває безперервно.

У Міністерстві юстиції України не реєструються акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного суду України.

Міністерство юстиції України реєструє свої акти, що мають позаміністерський характер, та акти державних органів міністерського рівня.

Трапляються випадки, що коли якесь міністерство своїм наказом затверджує кілька документів (методик, інструкцій тощо), то тоді кожен з таких документів може мати свій реєстраційний код. Дати реєстрації для всіх документів у цьому випадку збігаються.

Більшість нормативно-правових актів, що реєструються в міністерстві юстиції України, готуються одним міністерством (відомством). Трапляються і випадки сумісно створених нормативно-правових актів. Сумісно підготовлені акти, як правило, мають спільну дату затвердження та номер. Номер пишеться через похилу лінію. Першим вказується номер, присвоєний тим міністерством, яке в заголовку зазначено першим. Слід мати на увазі, що номер наказу Міністерства юстиції України який реєструється в Міністерстві юстиції України, пишеться через похилу лінію (наприклад, 36/5).

Центральний орган виконавчої влади, як правило, щось затверджує наказом. Деякі органи виконавчої влади мають інші назви затверджу вального акта (табл. 1).У рубриці "Міжнародні договори України, що набрали чинності; Європейські конвенції" зустрічаються такі назви міжнародно-правових актів: конвенція, договір, угода, спільна заява, меморандуми, протокол, домовленість, напрями тощо.

Вказівки про опубліковані в "Офіційному віснику України" нормативно-правові акти публікуються через кожні півроку, тобто слід орієнтуватися на 27-й і 52-й номери бюлетеня за конкретний рік та 1-й номер — за наступний рік.

Зрідка в "Офіційному віснику України" публікується інформація про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта.

"Офіційний вісник України" має електронний варіант або електронний дайджест російською мовою. Адреса www — сторінки: http// www.gdo.kiev.ua. Адреса електронної пошти: nfo@gdo.kiev.ua. Контактні телефони: 244-16-61, 244-16-62.