Дахно І.І. Міжнародне приватне право (2008)

5.1. Митний контроль та митне оформлення товарів і транспорту

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності резидентами та нерезидентами України, вони щоразу мають справу з митними органами, які здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Тому докладно розглянемо ці процедури.

Відповідно до ст.40 Митного кодексу України, митному контролю підлягають усі товари, а також транспорт, які переміщуються через митний кордон держави.

Під митним контролем слід розуміти сукупність заходів, які здійснюються митними органами в межах своєї компетенції для забезпечення дотримання законодавства України та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку. В непростій системі інструментів здійснення митної справи митний контроль відіграє провідну роль. Адже саме від ефективності процедур митного контролю, які застосовуються щодо товарів і транспортних засобів при перетині митного кордону України, залежить якість і повнота виконання покладених на митні органи таких завдань, як сплата податків до державного бюджету, виявлення порушень при перетині митного кордону, виконання завдань державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Під митним оформленням слід розуміти виконання митним органом тих процедур, які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю і мають юридичне значення для подальшого використання товарів і транспорту, що проходили митний контроль. Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспорту, які переміщуються через митний кордон України та оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку товарів, які переміщуються через митний кордон держави.

Митне оформлення, відповідно до ст. 78 Митного кодексу України, здійснюється, як правило, протягом однієї доби від часу пред'явлення товарів і транспортних засобів для контролю, подання митної декларації та всіх інших необхідних документів.

Роль митного контролю для успішного ведення митної справи переоцінити неможливо, тому що від ефективності митних процедур, застосованих до товарів і транспорту, які перетинають митний кордон, залежить наскільки повно та правильно будуть виконані завдання, що покладені на митні органи. Безпосередніми виконавцями митного контролю є посадові особи митних органів, які, відповідно до ст.41 Митного кодексу України, проводять дії, пов'язані з митним контролем шляхом:

1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;

2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого контролю громадян);

3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;

5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;

6) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитись товари і транспортні засоби, котрі підлягають митному контролю або провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи;

7) використання інших форм, передбачених Митним кодексом України та іншим законами України з питань митної справи.

Відповідно до норм чинного законодавства, порядок здійснення митного контролю визначає Кабінет Міністрів України. При проведенні митного контролю митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю, які в кожному конкретному випадку є достатніми для забезпечення дотримання українського законодавства з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

Пред'явлення до митного контролю самих товарів — це:

• створення умов працівникам митниці для догляду товарів;

• безпосередньо митний догляд працівниками митниці;

• накладення, в разі необхідності, митного забезпечення. При виконанні зазначених митних процедур митниця дає дозвіл на пропуск товарів через митний кордон України.

Проведення митного контролю відбувається на території України і проходить у три етапи:

1) заповнення митних документів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (митної декларації);

2) проведення митного огляду товару, який підлягає експорту або імпорту;

3) сплати мита та одержання товару з митниці.

Для перетину митного кордону України товару і транспортного засобу суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності повинен бути зареєстрований у відповідному державному органі, що дозволяє йому самостійно виходити на міжнародний ринок. Крім цього необхідна наявність таких документів:

1) ліцензії на експорт або імпорт товару (у разі його ліцензування);

2) документів, які надаються митницею для заповнення;

3) платіжних документів, які підтверджують сплату мит них платежів і митних зборів;

4) платіжних документів, які підтверджують сплату ПДВ

5) платіжних документів, які підтверджують сплату акцизного збору (у разі переміщення підакцизного товару через митний кордон України);

6) сертифікат якості товару;

7) сертифікат походження товару;

8) дозволи радіологічної, екологічної, санітарної, ветеринарної та інших служб. При переміщенні належних їм товарів і транспорту через митний кордон України учасники експортно-імпортних операцій повинні надавати митним органам декларації митної вартості. Ці документи фактично є заявами встановленого зразку і містять відомості щодо вартості товарів, котрі переміщуються через митний кордон.

Оскільки суб'єкти господарської діяльності, які є учасниками зовнішньоекономічної діяльності можуть у своїй практичній роботі потрапити на різні форми митного контролю, перейдемо до розгляду сутності та деяких відмінностей цих форм.

Перевірка документів. Від осіб, які переміщують товари та транспортні засоби через митний кордон України, вимагається, відповідно до ст. 45 Митного кодексу України, надавати митним органам документи і відомості, необхідні для здійснення митного контролю. При цьому правоохоронні органи, фінансові установи, податкові та інші контролюючі органи України, відповідно до чинного законодавства, на запити митних органів або за власною ініціативою інформують митні органи про наявні в них відомості, необхідні для здійснення митного контролю. Перелік документів і відомостей, порядок їх надання визначені Кабінетом Міністрів України.

Крім випадків безпосереднього переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, згідно ст. 54 Митного кодексу України, для здійснення митного контролю учасники зовнішньоекономічної діяльності зобов'язані також надати митним органам усі необхідні документи при декларуванні товарів і транспортних засобів, повідомленні митного органу про намір здійснити переміщення товарів і транспорту через митний кордон, здійсненні митними органами інших контрольних функцій відповідно до чинного законодавства.

Митний огляд. Проводиться для перевірки законності переміщення товарів і транспорту через митний кордон України. Переогляд товарів і транспортних засобів може бути проведений за рішенням керівника митного органу (або його заступника) за наявності підстав, які дозволяють вважати, що існують порушення чинного законодавства України під час переміщення товарів і транспорту через митний кордон держави. Згідно зі ст. 55 Митного кодексу України, огляд і переогляд товарів і транспортних засобів здійснюються тільки в присутності особи, яка їх переміщує через митний кордон або зберігає під митним контролем.

Допускається, відповідно до ст. 56 Митного кодексу України, також огляд і переогляд ручної поклажі та багажу громадян і в разі їх відсутності (або уповноваженої ними особи) тоді, коли:

1) є вагомі підстави вважати, що у несупроводжуваному власником багажі є предмети, що можуть становити небезпеку для людей, тварин, рослин, довкілля;

2) якщо громадянин або уповноважена ним особа не з явилися протягом одного місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;

3) товари пересилаються в міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях;

4) на території України залишено ручну поклажу і багаж із порушенням зобов'язання про їх транзит через територію України..

Особистий огляд як виняткова форма митного контролю може проводитися, відповідно до ст. 57 Митного кодексу України, лише за письмовою постановою керівника митного органу або особи, яка його заміщує за наявності достатніх підстав вважати, що громадянин, який перетинає митний кордон України або перебуває в зоні митного контролю чи транзитній зоні міжнародного аеропорту, переховує контрабанду чи заборонені до ввезення, вивезення чи транзиту через територію України предмети або товари.

Цей вид контролю проводиться тільки після пред'явлення громадянину письмової постанови про проведення такого огляду, роз'яснення прав і обов'язків громадянина під час проведення особистого огляду та пропозиції про добровільне пред'явлення приховуваних предметів.

Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, посадовою особою митного органу тієї самої статі, що й громадянин, який проходить дану процедуру, в присутності не менше ніж двох понятих тієї самої статі. У якості понятих запрошуються особи, не зацікавлені в результатах огляду. При цьому понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому контролю, а також працівники митних органів.

Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, затвердженою Держмитслужбою України. Він підписується посадовою особою, яка проводила дану процедуру, громадянином, який проходив огляд, понятими. Громадянин має право зробити заяву в такому протоколі. Копія протоколу видається громадянинові.

Облік товарів являє собою реєстрацію митним органом зазначених товарів і транспортних засобів для проведення процедури митного контролю. Облік товарів, які переміщуються через митний кордон за допомогою ліній електропередач або трубопровідного транспорту, відбувається з використанням відповідних приладів обліку.

Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств може проводитись посадовими особами митного органу для забезпечення митного контролю. Воно являє собою отримання посадовою особою митного органу інформації, що має значення для здійснення митного контролю від тих осіб, які такою інформацією володіють. У ході усного опитування складається протокол.

Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспорту, які переміщуються через митний кордон України, — це, відповідно до ст. 60 Митного кодексу України, проведення митними органами на підприємствах дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, встановленим чинним законодавством України.

Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитись товари або транспортні засоби, що підлягають митному контролю чи провадиться діяльність, контроль за якою законом покладено на митні органи, згідно зі ст. 61 Митного кодексу України, може здійснюватись посадовими особами митних органів для того, щоб перевірити:

1) законність ввезення на митну територію України товарів і транспорту, дотримання порядку їх ввезення, повноти ти правильності сплати податків і зборів;

2) відповідність фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації;

3) дотримання встановлених чинним українським законодавством правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи.

За наслідками проведення огляду приміщень і територій складається відповідний акт, копія якого віддається власникові складу тимчасового зберігання, магазину безмитної торгівлі, митного ліцензійного складу, керівнику органу управління спеціальної митної зони.

У законодавчому порядку врегульовано процедуру здійснення митного контролю за допомогою спеціальних і технічних засобів, безпечних для життя та здоров'я людини, тварин і рослин, а також таких, які не завдають шкоди товарам і транспортним засобам.

Відповідно до ст. 65 Митного кодексу України, у разі потреби для участі у проведенні митного контролю можна залучати фахівців та експертів.

Митний кодекс та ряд інших законів України, а також міжнародні угоди, укладені в установленому порядку, можуть звільняти від окремих видів митного контролю.

На ряді митниць, де існують обладнані зони (коридори) спрощеного митного контролю, можна його проводити відповідно до ст. 68 Митного кодексу України. При цьому регіональні митниці, митниці за погодженням із Держмит-службою України можуть застосовувати спрощений митний контроль у випадках переміщення громадянами через митний кордон товарів, які не підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження. У цьому випадку громадяни звільняються від подання митних декларацій.

Не підлягають митному огляду ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра, Першого віце-прем'єр-міністра, Міністра закордонних справ, Голови та суддів Верховного та Конституційного судів України, Генерального прокурора України, народних депутатів та членів їх сімей, котрі прямують разом з ними відповідно ст. 67 Митного кодексу України.

Для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності проходження митного контролю не може бути самоціллю, а тільки необхідністю, обов'язковою процедурою, котра дозволяє йому одержати свій товар для подальшого використання. Обов'язковою умовою для отримання товару з митниці є сплата мита.