Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

5. Взаємозалежність між ціновим співвідношенням на товари та фактори виробництва

Щоб виразити умову 3.2 за допомогою співвідношення «зарплата - процент», потрібно конкретизувати умову 5.3. Звернемося до функції виробництва на душу населення.

1. Функція Виробництва на Душу населення. Оскільки виробнича функція є лінійно-гомогенною, тобто мQ/ = F(мA1, мK1), може бути вставлено м = 1/АГ Тоді

Q, = A,F,(J, К/А) або q = f/(k1), (5.4)

причому qt - виробництво на душу населення та к] - капіталомісткість сектора 1. З припущення неокласичного спрямування виробничої функції випливає, щоФункція виробництва на душу населення зображена на рисунку 5.2.Розглянемо дотичну до цієї функції у точці Р. Зростання дотичної до кривої зображує граничну продуктивність капіталу:При максимізації прибутку підприємством і при заданих цінах на товари (досконала конкуренція) у виразі

повинен бути досягнутий максимум. Цей максимум існує тоді, коли граничний прибуток дорівнює нулю, а номінальний процент r, становить:Реальна процентна ставка г;k = r/рр згідно з цими припущеннями, дорівнює граничній продуктивності капіталу. її задають через відношення відрізків RS/RP або RS/OU.

Для граничної продуктивності праці властива рівністьПоведінка підприємства, спрямована на максимізацію прибутку, в умовах досконалої конкуренції передбачає, що гранична продуктивність та реальна заробітна плата рівні, тобто:2. Капіталомісткість та відношення «процентна ставка - зарплата». Отже, при

поведінці підприємства, спрямованій на максимізацію прибутку, існує взаємозв'язок між співвідношенням «процентна ставка - зарплата» та капіталомісткістю. Підприємства пристосовуються до змін у співвідношенні «процентна ставка-зарплата», змінюючи капіталомісткість. На рисунку 5.3а зображено, що при зростаючому співвідношенні «процентна ставка - зарплата» збільшується капіталомісткість: дорожча праця замінюється дешевшим капіталом.

Взаємозв'язок між kj' та (1/r, так само як і k;" та (1/r)", може бути перенесений

пунктиром на рисунок 5.36. З рисунка 5.3а видно, що капіталомісткість зростає, коли 1/r збільшується.

Оскільки f.' > 0 та f." < 0, то dk. / d(l/r) > 0, тобто між к. та l/r існує пряма залежність. Із зростаючим l/r повинно також зростати к.. При дорожчій праці залучається більше капіталу.

3. Зв'язок між співвідношенням цін на товари та фактори. Тепер можна конкретизувати виведений у рівнянні 5.3 зв'язок.

В умовах досконалої конкуренції, як уже було сказано, номінальна процентна ставка r=p.f. '(к.). Оскільки при досконалій конкуренції відсоток в обох секторах країни повинен

бути рівний, то на основі рівності к. = к.(І/r) отримаємо:Рівняння 5.6' виражає зв'язок між зміною співвідношення цін на товари та фактори виробництва.Щоб обговорити взаємозалежність між співвідношенням цін на товари та процентною ставкою і зарплатою, слід зробити ситуаційний аналіз.

Ситуація 1: к2 > кґ Капіталомісткість сектора 2 за будь-якого співвідношення «процентна ставка - зарплата» є більшою, ніж у секторі 1. Крива RR' на рисунку 5.4 відображає,виходячи з припущення к2 > кр прямий зв'язок між співвідношенням цін на товари та фактори. Коли зростає ціна трудомісткого товару, то попит на працю зростає, співвідношення «процентна ставка - зарплата» стає більшим. Або: більше співвідношення «процентна ставка - зарплата» передбачає більше співвідношення цін на товари. З цим взаємозв'язком ми вже ознайомилися при розгляді кривих ефективності й трансформації.

Ситуація 2: k1> к2. Виробництво в секторі 1 при кожному співвідношенні цін факторів є більш капіталомістким, ніж у секторі 2. Вищому співвідношенню цін на товари відповідає нижче співвідношення «процентна ставка - зарплата». Якщо зростає співвідношення цін на товари, то існує більший стимул для виробництва капіталомістких товарів; попит на капітал зростає, як і процентна ставка. Співвідношення «процентна ставка - зарплата» спадає. Зв'язок між р/р2 та 1/r, позначений SS' на рисунку 5.4, є зворотним.Ситуація 3: k7 = к2. Якщо в обох секторах здійснюється виробництво з однаковою місткістю

капіталу, то співвідношення цін на товари зі зростанням співвідношення цін на фактори не змінюється. Товари 1 та 2 не відрізняються. Отже, цей випадок, як економічно несуттєвий, залишається поза увагою.

Зв'язок між співвідношеннями цін на товари та «процентною ставкою-зарплатою» ще раз зображено на рисунку 5.5.