Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

9. Міжнародна дуополія

1. Характеристика дуополії. Коли при недосконалій міжнародній конкуренції число продавців

дещо зменшується, тоді світова торгівля характеризується олігополією. Може, єдиним існуючим прикладом, що найбільш відповідає дуопольній ситуації, є світовий ринок великих літаків з трьома продавцями: Airbus, Boeing & McDonnell Douglas (таблиця 8.1).

2. Дуополія. Базовою моделлю теорії олігополії, чи зокрема дуополії є модель Брандера—Спенсера,

де у найпростішому випадку існує один продавець на Батьківщині і один продавець у Закордоні, які постачають свою продукцію на ринок третій країні.Розглянемо функцію прибутку підприємства-дуополіста. Нехай q і q* - обсяги виробництва вітчизняного і закордонного підприємства відповідно, p(q+q*) - ціна вітчизняного товару, що залежить від обсягів виробництва цього товару на Батьківщині й у Закордоні, р - похідна функції попиту; c(q) - змінні виробничі витрати; F— постійні витрати і s - дотації на одиницю продукції, тоді прибуток G вітчизняного підприємства визначають через:

G(q, q*s) = qp(q + q*) - [c(q) - sq] - F. (8.6)

Вітчизняний продавець розглядає обсяги виробництва у конкурентів і дотації на одиницю продукції як задані величини. Необхідна умова для максимізації прибутку виглядає так:

Gq = qp'(q + q*) + p(q + q*) - Cq+ s = 0. (8.6')

Аналогічно функцію прибутку можна визначати для закордонного підприємства. Зв'язок між q і q* визначають як функцію реакції:q = R(q*); , (8.7)

q* = R*(q). (8.7')На рисунку 8.10 представлені функції реакції вітчизняного (RR) і закордонного (R*R*) продавця. Умова стабільності вимагає, щоб функція реакції вітчизняного підприємства проходила вертикальніше (крутіше), ніж функція реакції закордонного підприємства.

Без дотації торгова рівновага перебуває у точці С. Якщо вітчизняне підприємство отримує дотацію на одиницю продукції, то при заданому обсязі закордонного продавця, збільшуючи власні обсяги, воно отримає аналогічний прибуток. Крива реакції вітчизняного продавця RR переміщується вправо. При заданому обсязі пропозиції закордонного продавця q* вітчизняний продавець пропонуватиме тепер більший обсяг (переміщення з В у В'). Точка рівноваги Курно переміщується у точку С', Батьківщина досягає вищого рівня прибутку (позначена штрихом ізолінія прибутку).

3. Дуополія і вільна торгівля. Якщо інтерпретувати рисунок 8.10 як зображення закордонного ринку, за який змагаються обидва підприємства, то точка виробництва закордонного підприємства перебуває в R* на осі q*, коли воно є монополістом. Якщо вітчизняна фірма постачала б продукцію тільки на закордонний ринок, тоді точка її виробництва була б у точці R на осі q. Перехід від автаркії до вільної торгівлі ліквідує закордонну монополію, а обсяг випуску закордонного підприємства OR* зменшується, тому що у стані рівноваги Курно вітчизняне підприємство частково забезпечує ринки.

4. Цінова Дуополія. При кількісній дуополії вітчизняні й закордонні підприємства конкурують

обсягами, ціну визначають на ринку. Обидва підприємства можуть тепер також конкурувати цінами, а обсяги визначають на ринку (йдеться про цінову дуополію). Підприємства встановлюють свої ціни і пропонують продукцію споживачам.

Уявімо, що обидва підприємства конкурують на внутрішньому ринку. Крива реакції RR на рисунку 8.11 показує, як вітчизняне підприємство реагує на ціну товару закордонного підприємства (р *). ОМ- монопольна ціна вітчизняного підприємства (ціна автаркії). У цьому випадку ціна ОМ* закордонного підприємства є настільки високою, що вітчизняне підприємство може встановити свою монопольну ціну. Якщо закордонне підприємство вибере нижчу ціну, ніж ОМ*, то вітчизняне підприємство змушене знизити свою ціну. Крива реакції R*R* показує, як реагує закордонне підприємство, якщо вітчизняне підприємство підвищує свою ціну. В таких умовах цінової дуополії точка В позначає рівноважну олігопольну ціну. Порівняно з автаркією ціна знижується завдяки вільній торгівлі.

5. Конкуренція потужностей І ЦІН. Дуополію можна інтерпретувати як двоступеневу гру. На першому етапі встановлюються виробничі потужності при кількісній дуополії Курно. При цьому необхідно враховувати витрати, пов'язані із виходом на ринок. На другому етапі розглядають потужності як задані величини, і підприємства опиняються в умовах цінової конкуренції.