Зельніченко О.І. Митна справа (2000)

Митні ліцензійні склади

Митний склад - це митний режим, при якому ввезені з-за меж митної території товари зберігаються під митним контролем без справляння мита та інших податків та без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень в період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем з моменту початку їх митного оформлення митними органами України до фактичного вивезення за межі митної території України.

Зберігання товарів в режимі митного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення або іншого місця - митного ліцензійного складу (МЛС). Власником митного ліцензійного складу може бути будь-яка юридична чи фізична особа, що є учасником зовнішньоекономічної діяльності, а також будь-який іноземний суб'єкт господарської діяльності за умови дотримання ними вимог законодавства України і положення про порядок відкриття та діяльності митних ліцензійних складів. Ліцензія на право експлуатації митного ліцензійного складу видається ДМСУ за поданням юридичної чи фізичної особи та погодженням з відповідною митницею. Ввезення товарів та інших предметів на митний ліцензійний склад і випуск товарів чи інших предметів з митного ліцензійного складу здійснюється відповідно до положення, що затверджується ДМСУ.

Власниками митних ліцензійних складів є cyб’єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.

Основні завдання МЛС це:

- сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності України та її зближенню з існуючою світовою практикою;

- створення умов для підготовки імпортних товарів для їх використання на території України;

- зниження витрат, пов'язаних з переміщенням товарів через митний кордон України.

Територія МЛС є зоною митного контролю і становить невід'ємну складову частину митної території України, на якій діє законодавство України, Митний кодекс України, нормативні акти Державної митної служби України, а також нормативні акти інших відомств, що регулюють вимоги до товарів, які ввозяться в Україну або вивозяться з України.

МЛС може бути відкритого типу або закритого типу:

- відкритого типу, який може використовувати для зберіганню товарів будь-яка особа;

- закритого типу, який використовується для зберігання товарів, що належать власнику складу.

Власники МЛС сплачують на депозитні рахунки митних установ, в зоні діяльності яких вони знаходяться, збір за здійснення працівниками митниць митного оформлення товарів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях МЛС, у розмірах, що встановлюються Кабміном України.

За видачу ліцензії на право відкриття та експлуатації МЛС справляється збір в розмірі, що встановлюється Кабміном України, який зараховується до державного бюджету.

Декларування товарів на МЛС закритого типу здійснює власник складу, який і несе відповідальність за сплату всіх митних платежів.

Згідно "Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів" (далі Положення), затвердженого наказом МСУ від 31.12.96 р. № 592, власник МЛС відкритого типу має отримати додатково свідоцтво про визнання його як декларанта (тобто право на здійснення митної брокерської діяльності) для забезпечення декларування товарів, що переміщуються через МЛС.

При направленні на адресу ДМСУ комплекту документів на одержання власниками складів ліцензій на право відкриття та діяльності МЛС відкритого типу в тексті листа-погодження митниці в обов'язковому порядку має надаватись інформація про те, що комплект документів на одночасне одержання ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності міститься в додатку разом з документами на одержання ліцензії на право відкриття та діяльності МЛС відкритого типу. Якщо ліцензія на здійснення митної брокерської діяльності одержана завчасно, то у вищезазначеному листі-погодженні митниці необхідно надавати цю інформацію, зокрема вказувати номер та дату наказу Держмитслужби та номер ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності.

Декларування товарів при їх розміщенні на МЛС відкритого типу має право здійснювати виключно власник складу. Декларування товарів при їх випуску з МЛС відкритого типу може проводити як власник складу, так і власник товару. При цьому відповідальність за сплату всіх належних митних платежів несе особа, що здійснює декларування товарів за умови, якщо договір про декларування передбачає сплату таких платежів.

Вимоги до митного ліцензійного складу

Робота митного ліцензійного складу має бути організована таким чином, щоб ввезення та вивезення зі складу товарів здійснювалось відповідно до вимог митного законодавства, а порядок зберігання товарів гарантував їх постійне перебування під митним контролем в режимі - "митний склад" та виключав можливість надходження (вилучення) товарів поза митним контролем.

В якості митного ліцензійного складу може виступати одне або декілька спеціально визначених і обладнаних приміщень, чи інших споруд, призначених для зберігання товарів згідно з режимом митного складу. Територія складу повинна бути огороджена. Коли товари за габаритами та з інших причин не можуть зберігатись в закритих приміщеннях, як виняток, дозволяється використовувати відкриті майданчики, що знаходяться в межах території складу, за наявністю цілодобового посту охорони.

Приміщення МЛС має відповідати наступним вимогам: - обов'язкова наявність охоронної та протипожежної сигналізації, що виведені на пульт організації, що здійснює охорону МЛС (охоронна сигналізація повинна виключати можливість проникнення на територію МЛС без її реагування);

- обов'язкова наявність обладнаних засобами зв'язку службових місць, призначених для митних службовців, які здійснюють митний контроль на цьому складі;

- при наявності вікон у приміщенні складу - обов'язкове обладнання їх з внутрішньої сторони металевими гратами.

Власник складу забезпечує матеріально-технічне обладнання

складу, що є достатнім для його функціонування, у тому числі: навантажувально-розвантажувальні і транспортні засоби; складське устаткування; засоби зв'язку; оргтехніку; меблі.

Працівникам митного органу власник складу безкоштовно надає необхідні виключно для здійснення митного контролю і митного оформлення обладнані приміщення, засоби зв'язку, транспортні засоби, що відповідають вимогам митного органу.

Охорона МЛС і забезпечення пропускного режиму проводиться власником складу за його рахунок.

Митниця має право встановлювати додаткові конкретні вимоги до обладнання МЛС для забезпечення надійності зберігання товарів.

Порядок відкриття митного ліцензійного складу

Особа, яка має намір відкрити та експлуатувати МЛС, подає до митниці, в зоні діяльності якої знаходиться склад, заяву на отримання ліцензії на право відкриття та експлуатації МЛС( далі- ліцензія).

До заяви додаються такі документи:

- копії установчих і реєстраційних документів особи, яка подає заяву на отримання ліцензії (статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію тощо);

- документи, що підтверджують право володіння або користування приміщенням;

- економічне обгрунтування доцільності відкриття МЛС;

- плани приміщення, призначеного для МЛС, з позначенням приміщень для працівників митниці;

- плани ( схеми ) охоронної та протипожежної сигналізації, узгоджені уповноваженими службами;

- договір охорони з органами МВС, або з підприємством, що має ліцензію на охоронну діяльність від МВС;

- дозволи органів санітарного та екологічного контролю (для складів, що призначені для зберігання товарів, підконтрольних цим

органам);

- технологічна схема із зазначенням засобів контролю та обліку (для складів, призначених для зберігання наливних та насипних товарів);

- перелік товарів, які будуть зберігатися на складі - для МЛС закритого типу.

Заява розглядається митницею протягом 30 днів з дня її надходження. При цьому митниця перевіряє відомості, зазначені у поданих документах, та стан складських приміщень на відповідність вимогам цього Положення. В разі прийняття начальником митниці рішення про можливість відкриття МЛС митниця встановлює "Процедуру організації митного режиму - митний склад" ( далі - Процедура ) залежно від конструкції МЛС, видів товарів, які будуть зберігатися на ньому, товарообігу та інших факторів функціонування конкретного складу, а в разі відмови від погодження, - митниця повідомляє про це заявника письмово, із зазначенням причин відмови. У Процедурі згідно з вимогами цього Положення визначаються:

- вимоги митниці до обладнання митного складу, в тому числі і до приміщень для працівників митного органу;

- перелік працівників, що будуть мати право доступу на МЛС;

- керуючий МЛС;

- кількість інспекторів митниці, які будуть залучені до митного оформлення товарів на складі;

- режим роботи складу;

- форми обліку товарів;

- форми і терміни подання власником складу звітності про товари, які зберігаються на складі;

- інші вимоги та умови, пов'язані з функціонуванням складу.

Митниця може встановити для МЛС закритого типу спрощений порядок митного оформлення товарів. Процедура затверджується начальником митниці за письмовим погодженням власника складу.

Після затвердження Процедури митниця готує лист- погодження про доцільність надання ліцензії, в якому викладаються повні відомості про склад та наводиться перелік доданих документів.

До листа-погодження додаються:

- заява на отримання ліцензії;

- документи, які додаються до заяви про відкриття МЛС;

- процедура організації митного режиму - митний склад;

- копія платіжного доручення на сплату збору за надання ліцензії на право відкриття та експлуатації МЛС, з відміткою митниці.

Даний пакет документів надсилається на адресу ДМСУ. Копії вищезазначених документів залишаються у справах митниці.

Справа про надання ліцензії розглядається в ДМСУ протягом 30 днів. Термін розгляду справи може бути продовжений керівництвом ДМСУ ще на 30 днів.

Ліцензія видається ДМСУ на підставі наказу Голови Служби, за умови:

- відповідності даного складу вимогам цього Положення;

- фактичного надходження коштів за видачу ліцензії на відповідні рахунки.

Ліцензія підписується одним із заступників Голови ДМСУ та затверджується печаткою.

Ліцензія діє безстроково, за умови щорічної перереєстрації

МЛС і не може бути передана іншій особі.

В ліцензії може бути відмовлено (про що повідомляється письмово) у випадках, якщо обладнання приміщень, призначених для митного ліцензійного складу, не відповідає вимогам цього Положення та при відсутності необхідних документів, або якщо відомості, викладені в цих документах, суперечать чинному законодавству.

Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена згідно з положеннями Митного кодексу України.

Управління митним ліцензійним складом

Для оперативного керівництва діяльністю МЛС власник призначає відповідальну особу - керуючого МЛС.

Власник митного ліцензійного складу відповідає за професійну підготовку керуючого та за знання ним митного законодавства України. Особа керуючого складом зазначається у Процедурі організації митного режиму - митний склад після попереднього складання ним іспиту. Порядок організації та проведення іспиту в митниці визначається начальником митниці. Керуючий митним ліцензійним складом

діє на підставі трудового договору, укладеного з власником митного ліцензійного складу.

Митний орган, що здійснює контроль за діяльністю МЛС, має право подати пропозицію про усунення керуючого МЛС від справ у тому випадку, коли він порушує вимоги цього Положення та чинне законодавство України.

Керуючий складом за узгодженням з власником визначає осіб, які мають право доступу на склад та зобов'язані проводити постійний контроль відповідності товарів, що зберігаються на складі, за вартістю, вагою та кількістю, а також даними, вказаними у деклараціях та інших документах.

Власник складу веде облік (у тому числі, на окрему вимогу митного органу, автоматизований) і подає митним органам звіт щодо товарів, які зберігаються на складі, у порядку, затвердженому в Процедурі організації митного режиму - митний склад.

Товари, що зберігаються на митних ліцензійних складах

На митних ліцензійних складах дозволяється зберігати всі види товарів українського та іноземного походження як імпортні, так і призначені для вивезення за межі митної території України, що підлягають оподаткуванню митом та зборами, а також таких, що потрапляють під обмеження до ввезення в Україну та вивезення з України. На МЛС заборонено оформлення та розміщення підакцизних товарів, заявлених на вхідних митницях як такі, що будуть переміщуватися через територію України у режимі транзиту, а також алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України та на які встановлено акцизний збір: Закон України від 11.07.96 р. № 313/96 - ВР "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)".

Розміщення на МЛС та випуск з таких складів гуманітарної допомоги, яка надходить в Україну, забороняються.

Товари, що переміщуються через митну територію України транзитом, можуть розміщуватись на митних ліцензійних складах в разі проведення перевантаження з одного виду транспорту на інший, за умови дотримання загальних термінів транзиту, визначених постановами КМУ.

На МЛС забороняється розміщувати товари, що заборонені до ввезення на Україну чи вивезення за межі України, а також товари розміщення на МЛС яких заборонено Законами України, нормативними актами Кабміну України та ДМСУ. Товари, що підлягають експортному контролю, розміщуються на МЛС за погодженням ДМСУ

Види товарів, що дозволені до зберігання на МЛС закритого типу, визначаються під час надання ліцензії на право відкриття та експлуатації МЛС.

Окремі види товарів та інших предметів, зберігання яких вимагає дотримання певних умов з огляду на їх токсичність, вогненебезпечність тощо, можуть зберігатись тільки на спеціально обладнаних для зберігання таких товарів місцях МЛС.

Товари та інші предмети зберігаються на митному складі під митним контролем з обов'язковим накладенням митного забезпечення митного органу. При цьому, разом з митним забезпеченням наявність пломби власника МЛС є обов'язковою.

Товари розміщуються на МЛС та випускаються з нього у присутності уповноважених службових осіб митного органу.

Товари, що ввезені на митну територію України, можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох років. Відповідно до статті 88 Митного кодексу України та даного Положення про відкриття та експлуатацію МЛС (далі - Положення), затвердженого наказом ДМСУ від 31.12.96 р. № 592, встановлено, що термін зберігання підакцизних товарів у режимі митного складу не може перевищувати 90 діб з дати їх розміщення в режим митного складу (крім товарів, що не підлягають розміщенню на митних ліцензійних складах внаслідок діючих заборон та обмежень).

Товари, термін зберігання яких у режимі митного складу вичерпаний, але які з будь-яких причин не передані на зберігання митниці та не заявлені до іншого митного режиму, зберігаються під митним контролем на МЛС відповідно до статті 85 Митного кодексу України з нарахуванням митних зборів за перебування товарів під митним контролем у порядку, визначеному ПКМУ від 27.01.97 р. № 65. Відповідальність за сплату цих митних зборів несе власник товару або особа, яка буде проводити декларування товарів на підставі договору відповідно до статей 47 та 48 Митного кодексу України. Після закінчення встановленого абзацом першим статті 89 Митного кодексу України терміну зберігання товарів під митним контролем, тобто після 6 місяців з моменту закінчення терміну зберігання у режимі митного складу, ці товари підлягають реалізації або розпорядженню ни-ми відповідно до положень статті 94 Митного кодексу України. Цей строк може бути обмежений для окремих видів товарів митним органом. Товари, що вивозяться за межі митної території України, можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців. Конкретний термін зберігання товарів у встановлених межах визначається спільно з власником складу особою, яка розміщує товари на

зберігання.

При переміщенні товарів, що були ввезені в Україну, з одного МЛС на інший термін зберігання товарів встановлюється з дати їх розміщення в режим митного складу, тобто з моменту первинного розміщення на МЛС. Після закінчення терміну зберігання товарів на складі, вони мають бути передані на зберігання митниці або заявлені до іншого митного режиму.

Функціонування митного ліцензійного складу

МЛС може використовуватись тільки для зберігання товарів, що розміщуються у режимі митного складу.

Для розміщення товарів у режим митного складу власник (або володілець) товару подає до митного органу мотивовану заяву, в якій визначається мета розміщення товару у цей режим. При надходженні товарів на митний склад незалежно від вартості вони підлягають декларуванню шляхом заповнення вантажної митної декларації ( далі -ВМД). Крім того, надаються два договори: зберігання на МЛС та зовнішньоекономічний.

Порядок заповнення граф вантажної митної

декларації відповідно до митного режиму

"митний склад"

Відповідно до Інструкції декларантом заповнюються такі графи ВМД: А, В, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 11, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 23,24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,40,41,42, 44,45,46, 47,49,54.

Графи 7, С та Д заповнюються інспектором митниці.

Заповнення граф має такі особливості.

Графа "А"

У графі зазначаються (кожен з реквізитів починається з нового рядка та перед кожним з них проставляється порядковий номер);

1 - номер розрахункового рахунку у валюті України, найменування та код МФО банківської установи, в якій відкрито розрахунковий рахунок декларанта;

2 - номер валютного рахунку, найменування та код МФО банківської установи, в якій відкрито валютний рахунок декларанта.

Графа "В".

"Подробиці розрахунків"

Графа призначена для зазначення заявником платіжних документів, які свідчать про внесення митних платежів. Зазначаються:

- шифр платежу відповідно до Класифікатора видів митних платежів;

- загальна сума платежів по цьому шифру, що включає в себе суми платежів по основному та кожному додатковому аркушах ВМД;

- платіжні реквізити.

Графа "С"

Заповнюється інспектором відділу митних доходів та платежів. Заноситься інформація в такому порядку:

Шифр платежу /номер платіжного документа /дата Сплати /сума сплати /, що засвідчує сплату платежу відповідного за платіжним дорученням. Проставляється штамп "СПЛАЧЕНО" і підпис інспектора, який здійснив списання платежів за цією ВМД.

Графа "О"

Проставляється:

- штамп "Під митним контролем" (ПМК), підпис та прізвище інспектора митниці, який прийняв ВМД до оформлення;

- особиста номерна печатка, підпис та прізвище інспектора митниці, який завершив митне оформлення.

При ввезені товарів в Україну в графі також вказується у вигляді напису "Під митним контролем з " дата початку перебігу строку перебування товарів під митним контролем для нарахування митного збору за перебування під митним контролем. У разі потреби робляться інші відмітки, що свідчать про результати митного оформлення, про накладання митного забезпечення тощо. Допускається використання зворотного боку декларації для занесення зазначеної інформації, завіреної особистою номерною печаткою співробітника митниці, який здійснював митне оформлення.

Графа 1 "Тип декларації "

У першому підрозділі графи проставляється літерний код напрямку переміщення товарів:

f "ІМ" - при розміщенні на МЛС товарів, що ввезені в Україну;

f "ЕК" - при розміщенні на МЛС товарів, що перебували у

вільному використанні на території України та призначені для експорту (товари, призначені для експорту, розміщуються на митні ліцензійні склади виключно транспортно-експедиційних організацій з метою формування відправки, якщо таке формування без використання МЛС неможливе).

У другому підрозділі проставляється код митного режиму "74", третій підрозділ не заповнюється.

Графа 2 "Відправник"

Зазначаються відомості про відправника.

У випадках, коли нерезидент, який є стороною зовнішньоекономічної угоди, доручає підприємству-виробнику або іншій юридичній чи фізичній особі - нерезиденту України відправити за його дорученням на митну територію України відповідно до умов зовнішньоекономічного договору на адресу українського одержувача товари та інші предмети, графа заповнюється у такому порядку:

- у верхній частині графи зазначаються відомості про нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору, а в нижній - відомості про відправника товару. Такий порядок заповнення графи застосовується у випадках, коли реквізити відправника зазначено у зовнішньоекономічному договорі, засвідченому печаткою

відправника, або у товаросупровідних документах (накладних або рахунках), які переміщуються з вантажем через митний кордон України, визначено зв'язок між відправником-нерезидентом, нерезидентом - стороною зовнішньоекономічного договору і українським суб'єктом ЗЕД, та ці документи мають відповідні відмітки (відтиски) про переміщення через митний кордон України.

3. У товаротранспортній накладній (CMR, авіанакладній, коносаменті, та інших транспортних документах) у графі "Відправник"

наведено відомості про безпосереднього відправника товару - нерезидента України "для" нерезидента України - сторони зовнішньоекономічного договору; у графі "Одержувач" - відомості про українського суб'єкта ЗЕД.

Графа 3. "Додатковий аркуш"

Заповнюється, коли використовуються додаткові аркуші, у першому підрозділі графи зазначається порядковий номер аркуша, у другому - загальна кількість аркушів декларації, включаючи додаткові.

Наприклад, якщо є одна декларація з двома додатковими аркушами, в самій декларації зазначається - "1/3"; у першому додатковому аркуші - "2/3"; у другому - "З/З". У разі, коли додаткові аркуші не використовуються, у графі зазначається "1/1".

Графа 5. "Всього найменувань товарів"

У графі зазначається (цифрами) загальна кількість найменувань товарів, наведених у графі 31 "Опис товару" декларації та додаткових аркушів. За наявності специфікацій у графі проставляється "00".

Графа 6. "Кількість місць "

У графі зазначається (цифрами) загальна кількість місць у декларованій партії товарів. При переміщенні через митний кордон насипних, наливних вантажів, товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, лініями електропередач, а також навалом, у графі проставляється "О". Для товарів, що перевозяться в контейнерах, ящиках або на піддонах, зазначається відповідно кількість контейнерів, ящиків, піддонів.

Графа 7. "Довідковий номер"

У графі проставляється номер та дата прийняття декларації (реєстраційний номер) за такою схемою: ХХХХХ/X і ХХХХХХ

елемент № 1 2 3 де:

1 - п'ятизначний цифровий код митного органу згідно з Класифікатором митних органів України;

2 - остання цифра поточного року;

З - шестизначний порядковий номер (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці) декларації та додаткового аркуша, оформлених зазначеним митним органом. По закінченні року нумерація поновлюється.

Графа 8 "Одержувач "

Зазначаються відомості про власника МЛС:

- обліковий номер платника податків (у правому верхньому

кутку);

- назва та юридична адреса юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи, її адреса та відомості про документ, що засвідчує особу.

У нижній частині графи після знаку "№" проставляється

ідентифікаційний номер одержувача.

Графа 9. "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання "

Наводяться відомості про вітчизняну особу, що уклала зовнішньоторговельну угоду:

- обліковий номер платника податків (у правому верхньому кутку);

- назва та юридична адреса юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи, її адреса та відомості про документ, що засвідчує особу.

У нижній частині графи після знака "№" проставляється ідентифікаційний номер.

Графа 11. "Торговельна країна"

Проставляється цифровий код торговельної країни відповідно до загальнодержавного Класифікатора країн світу.

Графа 12. "Загальна митна вартість "

Зазначається загальна митна вартість декларованих товарів у валюті України. Ця вартість складається із сум, наведених у графі 45 основного та додаткових аркушів ВМД (або сум вартостей за листами специфікацій).

Графа 13.

Якщо товар підлягає експортному контролю, то у графі проставляється символ "1". У випадку, коли згідно з Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності код декларованих товарів збігається з кодом товарів, що підлягають експортному контролю, але товар за своїм описом або характеристиками не відповідає товарам відносно яких цей контроль застосовується, у графі проставляється символ "О". У цьому разі опис товарів, наведений у графі 31, має однозначно підтверджувати таку невідповідність.

Якщо вищезгадані умови відсутні, графа не заповнюється.

Графа 14. "Декларант/представник"

Наводяться відомості про декларанта товарів:

- обліковий номер платника податків (у правому верхньому кутку);

- назва та юридична адреса юридичної особи; П .1. Б. фізичної особи, її адреса та відомості про документ, що засвідчує особу;

- для митного брокера (посередника) - номер і дата видачі ліцензії на здійснення такого виду діяльності;

- ідентифікаційний номер (у нижній частині графи після знака "№").

Графа 15. "Країна відправлення "

Вказується скорочена назва країни, з якої товари були відправлені в Україну, згідно з Класифікатором країн світу. У разі вивезення товарів з України графа не заповнюється.

Графа 15 а. "Код країни відправлення "

Вказується цифровий код країни, з якої товари були відправлені в Україну, згідно з Класифікатором країн світу. У разі вивезення товарів з України графа не заповнюється.

Графа 18. "Транспортний засіб при відправленні"

Наводяться відомості про транспортний засіб, на якому здійснювалось перевезення до складу.

У лівому підрозділі графи вказується кількість транспортних засобів, після пропуску вказуються відомості про транспортний засіб (назва морського або річкового судна, номер рейсу та бортовий номер повітряного судна, номер залізничного вагона, реєстраційний номер дорожнього транспортного засобу, інші відомості). У разі, якщо недостатньо місця для занесення всіх відомостей, вони наводяться на зворотному боці аркушів ВМД, про що у графі робиться посилання

„ див. на звороті". Якщо товар переміщується у ручній поклажі, у графі вказується "ручна поклажа".

у правому підрозділі проставляється, відповідно до Класифікатора країн світу, цифровий код країни, якій належить транспортний засіб.

Графа 19. "Контейнер"

Проставляється:

-1, якщо товари прямують у контейнері;

- 0, якщо товари прямують не в контейнері.

Графа 21. "Транспортний засіб на кордоні"

У лівому підрозділі графи вказується кількість транспортних засобів, через пропуск - відомості про транспортний засіб, на якому товари будуть вивезені за межі митної території України або (при ввезенні на митну територію України) на якому здійснювалось міжнародне перевезення декларованих товарів (назва морського або річкового судна, номер рейсу та сортовий номер повітряного судна, номер залізничного вагона, реєстраційний номер дорожнього транспортного засобу тощо). У разі, якщо недостатньо місця для занесення всіх відомостей, робиться посилання "див. на звороті" і на зворотному боці аркушів ВМД наводяться відомості про транспортні засоби та їх номери.

У разі відсутності у декларанта відомостей про транспортний засіб, на якому товари будуть вивезені за межі митної території (при перевантаженні товарів під митним контролем), графа не заповнюється.

У правому підрозділі графи проставляється відповідно до Класифікатора країн світу цифровий код країни, якій належить транспортний засіб.

Графа 22. "Валюта та загальна фактурна вартість "

У лівому підрозділі графи наводиться цифровий код валюти договору згідно з загальнодержавним Класифікатором валют.

У разі переміщення товарів за договором міни (бартеру) вказується код валюти США. За відсутності договору або іншого документа, що підтверджує наміри сторін, - код валюти України.

У разі, якщо договором передбачено, що валюта розрахунку відрізняється від валюти договору, в якій зроблено оцінку товарів, та якщо в поданому рахунку-фактурі ціни вказані у валюті розрахунку лівому підрозділі графи наводиться код валюти розрахунку.

У правому підрозділі графи для товарів, що переміщуються за договорами купівлі-продажу або міни, вказується цифрами загальна фактурна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графах 42 основного та додаткових аркушів ВМД.

В інших випадках правий підрозділ графи не заповнюється.

Графа23. "Курс валюти"

Наводиться курс одиниці валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22, встановлений Національним банком України для зовнішньоторговельних операцій на дату прийняття митницею декларації для оформлення. Якщо в лівому підрозділі графи 22 зазначено код валюти України, то у графі 23 проставляється "І".

Графа24. "Характер угоди"

Вказується код характеру угоди згідно з Класифікатором характерів угод.

Графа 25. "Вид транспорту на кордоні"

Проставляється код транспортного засобу згідно з Класифікатором видів транспорту.

Графа 26. "Вид транспорту в межах країни "

Вказується код транспортного засобу згідно з Класифікатором видів транспорту.

Графа 28. "Фінансові та банківські відомості"

Наводяться фінансові та банківські відомості про особу, що зазначена у графі 9. Кожний з реквізитів починається з нового рядка і перед кожним з них проставляється порядковий номер:

1 - код ЄДРПОУ уповноваженого банку;

2 - найменування банку;

3 - адреса банку (поштовий індекс та місто);

4 - номер розрахункового рахунку у національній валюті України (при здійсненні розрахунків у цій валюті) або в іноземній валюті (при розрахунку в іноземній валюті) особи, зазначеної у графі 9, код МФО банку.

У разі переміщення товарів за угодами, які не передбачають грошових розрахунків, графа не заповнюється.

Графа 29 "Митниця на кордоні"

Зазначаються назва та код митного органу, через який товари були ввезені в Україну.

Графа 31. "Вантажні місця та опис товару". "Маркування та кількість - номери контейнерів - опис товару" Вказується лише комерційна і фірмова назва товару, характеристики товару, що включають в себе асортимент, розміри, номери моделей, стандарти, типи, комплектність та інші відомості про товар, які дають можливість однозначно класифікувати його за задекларованою у графі 33 товарною субпозицією ТН ЗЕД, відповідно до правил класифікації товарів за ТН ЗЕД.

Якщо заявлені у цій графі товари, згідно із законодавством

України, підлягають оподаткуванню за ставками, що встановлюються залежно від кількості товару, одиниця виміру якого відмінна від основної або додаткової одиниці за ТН ЗЕД, то у графі вказується кількість товару в одиницях виміру, визначених при встановленні ставок цих податків. Далі наводяться вид та кількість вантажних місць та дані про їх маркування.

При декларуванні автотранспортних засобів необхідно вказувати номер двигуна, шасі, кузова та об'єм двигуна в см куб. Для товару, що перевозиться у контейнері, у верхній правій частині графи проставляється номер контейнера. Якщо товар, що декларується в цій графі, не повністю займає вантажне місце або не весь контейнер, у графі зазначається "частина ящика", "частина контейнера" тощо.

У правому нижньому підрозділі у спеціально виділеному полі вказується кількість заявленого товару в додаткових одиницях виміру, що передбачено для цієї класифікаційної позиції за ТН ЗЕД, та скорочена назва цих одиниць виміру. Будь-які підрозділи графи "Опис товару", що не використані на додаткових аркушах, перекреслюються.

Графа 32. "Товар №"

Проставляється порядковий номер товару, що декларується у графі 31.

Кількість товарів, декларованих в основному та додаткових аркушах ВМД, не повинна перевищувати 99. При використанні специфікації графа не заповнюється.

Графа 33. "Код товару"

У першому підрозділі вказується дев'ятизначний код товару згідно з ТН ЗЕД. Структурно код записується без пропусків та інших розділових знаків.

Графа 34. "Код країни походження "

Заповнюється згідно з Класифікатором країн світу. У графі вказується код країни походження товару, описаного у графі 31 і класифікованого згідно з ТН ЗЕД у графі 33.

Якщо країна походження невідома, то у графі проставляється код "000"

Графа 35. "Вага брутто (кг) "

Вказується вага брутто (у кілограмах) товару, описаного у графі 31 (вага брутто - це загальна вага товару, включаючи вагу упаковки, округлена до цілих величин за правилами округлення). Для товару, вага якого менше одного кілограма, вказується число з крапкою: О.ХХХ, де XXX - вага товару у грамах.

Графа 36. "Преференція"

Вказуються цифрові коди тарифних преференцій, передбачених чинним законодавством по відношенню до товарів, заявлених у графі 31 .

Коди формуються за такою схемою:

ММ/АА ПП

де:

ММ - код звільнення від сплати мита відповідно до класифікатора звільнень від обкладення ввізним митом або Класифікатора звільнень від сплати вивізного (експортного) мита;

АА - код звільнення від сплати акцизного збору відповідно до класифікатора звільнень від сплати акцизного збору;

ПП - код звільнення від сплати податку на додану вартість відповідно до Класифікатора звільнень від сплати податку на додану вартість.

За відсутності тарифних преференцій порядок заповнення графи такий: 00/00/00.

Графа 37. "Процедура"

Проставляється 6-значний код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму згідно з Класифікатором процедур переміщення товарів через митний кордон України.

Перші дві цифри вказують код митного режиму згідно з розділом і Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України.

Наступні дві цифри - код попереднього митного режиму згідно з розділом 1 Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України. Якщо попередній митний режим відсутній,

проставляється "00".

Останні дві цифри коду вказують на особливість переміщення товарів згідно з розділом II Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України.

Графа 38. "Вага нетто (кг) "

Вказується вага нетто (у кілограмах) товару, зазначеного у графі 31 (вага нетто - це чиста вага товару без упаковки, округлена до цілих величин за правилами округлення). Для товару, чиста вага якого менше одного кілограма, вказується число з крапкою: О.ХХХ, де XXX - чиста вага товару у грамах.

Графа 40. "Загальна декларація/попередній документ "

Заповнюється, якщо теперішньому митному режиму передував інший митний режим, або подавалась попередня, періодична чи загальна декларація, або якщо декларація оформлялась замість анульованої.

У графі проставляється номер і дата попереднього документа (ВМД або - у випадку, коли вона не заповнювалась, - реквізити документа, в якому заявлялись відомості про товар) та код документа згідно з Класифікатором документів.

Графа 41. "Додаткова одиниця виміру"

Вказується код додаткової одиниці виміру товару згідно із загальнодержавним Класифікатором одиниць виміру, якщо така одиниця виміру передбачена для цього товару.

Графа 42. "Фактурна вартість товару"

Наводиться у валюті України фактурна вартість товарів, задекларованих у графі 31 ВМД, що визначається за курсом Національного банку України на день прийняття ВМД до митного оформлення.

У разі митного оформлення товарів за договором, що відрізняється від договору купівлі-продажу чи міни, або за відсутності договору чи іншого документа, що підтверджує наміри сторін, графа не заповнюється.

Графа 44. "Додаткова інформація/подані документи "

Вказуються реквізити документів. Реквізити кожного документа починаються з нового рядка за схемою:

- номер розділу;

- код документа згідно з Класифікатором документів;

- номер документа, дата і, при необхідності, назва та кінцевий термін дії.

Розділи документів:

1 - ліцензії;

2 - транспортні документи;

3 - комерційні документи;

4 - договори;

5 - наряди-замовлення (фондові сповіщення, реквізитні листи);

6 - дозволи уповноважених органів та сертифікати, у тому числі:

6.1- дозволи (сертифікати) державних органів України з карантинного, ветеринарного, фітосанітарного, санітарно - епідеміологічного, екологічного та інших видів контролю;

6.2 - сертифікати установ Держстандарту України;

6.3 - дозволи Урядової комісії з експортного контролю при Кабінеті Міністрів України;

6.4 - постанови Кабінету Міністрів України про визначення суб'єктів підприємницької діяльності, уповноважених здійснювати експорт товарів, до яких застосовується спеціальний режим експорту;

6.5 - дозволи Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства зв'язку, Міністерства культури, Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків та торгівлі України;

6.6 - сертифікати про походження товару;

6.7 - довідка про декларування валютних коштів;

6.8 - довідка уповноваженого банку про оплату експортованої продукції;

7 - документи, що свідчать про надання пільг для сплати митних платежів, у тому числі:

7.1 - митних зборів;

7.2 - мита (ввізного та вивізного);

7.3 - акцизного збору;

7.4 - ПДВ.

При заповненні графи з посиланням на розділ 7 використовується Уніфікований порядок внесення відомостей, наведений в дод. 2;

8 - картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів) МЗЕЗ торгу України;

9 - інші документи.

Якщо поданий декларантом документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, то в декларації вказується код некласифікованого документа відповідного розділу. Якщо у графі недостатньо місця для внесення всіх необхідних даних, допускається наводити їх на зворотному боці вантажної митної декларації.

Графа 45. "Митна вартість "

У графі вказується у валюті України митна вартість товару, заявленого у графі 31 .

При ввезенні товарів на митну територію України їх митна вартість визначається за фактурною вартістю до бази цін СІР- український порт, СІР- пункт призначення на кордоні України, СРТ - пункт призначення на кордоні України чи DAF-кордон України.

При цьому, якщо товари куплені на умовах, відповідно до яких пункт поставки (призначення) знаходиться поза митною територією України (наприклад, EXW-Будапешт, FOB-Токіо, СІР-Рига, DAF-Брест), то до фактурної вартості додаються додаткові, невключені витрати по доставці товарів до моменту перетину митного кордону

України.

Для випадків, коли умовами поставки передбачено пункт призначення, який знаходиться на митній території України (наприклад, СІР - Миколаїв, DDP-Львів), з фактурної вартості відраховуються витрати, які мали місце після моменту перетину митного кордону України.

При вивезенні товарів з митної території України їхня митна вартість приводиться за фактурною вартістю до бази цін РОВ- український порт, DAF- кордон України (пункт призначення на митному кордоні України) або СІР- пункт призначення на митному кордоні України.

При цьому, якщо товари продані на умовах, відповідно до яких пункт поставки (відвантаження) знаходиться на митній території України (наприклад, EXW-Київ або FCA-Чернігів), то до фактурної вартості додаються витрати по доставці вантажу до моменту перетину митного кордону України.

Для випадків, коли умовами поставки передбачено пункт поставки (призначення), який розташований за межами митної території України (наприклад, СІР-Стамбул, DAF-польсько-німецький кордон), з фактурної вартості відраховуються витрати, які мають місце після моменту перетину митного кордону України.

Графа 46. "Статистична вартість "

Вказується митна вартість товару у тисячах гривень, що округлюється за правилами округлення.

Графа 47. "Нарахування мита та митних зборів "

У цій графі основного і додаткових аркушів ВМД проводиться нарахування митних платежів у такому порядку:

У першій колонці "Вид" вказується тризначний шифр платежу, що нараховується по ВМД, відповідно до Класифікатора видів митних платежів.

У другій колонці "Основа нарахування" вказується:

- при нарахуванні митних зборів загальна митна вартість товару, зазначена в графі 12;

У третій колонці "Ставка" вказується:

- при нарахуванні митних зборів установлений розмір ставки митних зборів.

У четвертій колонці "Сума" вказується нарахована на основі зазначеної ставки сума відповідного митного платежу, що підлягає сплаті.

У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається спосіб розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку.

Порядок розрахунків митних зборів наведено в Порядку справляння митних платежів.

Графа 49. "Найменування складу"

Зазначається номер ліцензії на право відкриття та експлуатації МЛС.

Графа 54. "Місце та дата"

Вказуються місце та дата заповнення декларації; прізвище та ініціали особи, уповноваженої на декларування товарів організацією, що зазначена у графі 14; займана ним посада; ставиться його особистий підпис; номер телефону або телетайпу декларанта; номер посвідчення особи декларанта (в разі видачі його митницею).

У цій графі та над 33 графою додаткового аркуша, а також на кожному листі специфікації (що використовується замість додаткових аркушів) ставиться печатка організації-декларанта, яка засвідчує підпис особи, що здійснювала декларування.

Разом з ВМД до митного органу подаються такі документи:

- зовнішньоекономічний договір (контракт) та договір на зберігання товару на митному ліцензійному складі.

Розміщення товарів в режимі митний склад на підставі договору на зберігання між власником складу та нерезидентом-власником товару без зовнішньоекономічного договору(контракту) - забороняється;

- транспортні та інші документи на ввезені товари (накладні, коносаменти, специфікації, рахунки-фактури та ін.);

- інші документи, необхідні для здійснення митного оформлення і митного контролю.

При митному оформленні на МЛС товарів, які підлягають при імпорті сертифікації, сертифікат не вимагається.

Товари, які зберігаються на складі, можуть підлягати наступним операціям щодо забезпечення їхнього зберігання:

- чищення;

- провітрювання;

- сушіння (у тому числі зі створенням потоку тепла) створення оптимального температурного режиму зберігання;

- інвентаризація;

- захист від корозії;

- фарбування.

Окрім операцій з товарами, розміщеними на МЛС, можуть проводитися операції для підготовки їх до продажу і транспортування, такі як:

- переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення;

- подрібнення партій;

- формування відправок;

- сортування;

- пакування;

- перепакування;

- маркування;

- навантаження;

- розвантаження;

- перевантаження;

- прості операції, пов'язані з доукомплектацією або доведенням до робочого стану;

- боротьба зі шкідниками;

- тестування.

Всі ці операції можуть проводитися тільки з дозволу митного органу. Дозвіл може бути включений до Процедури організації митного режиму - митний склад, або бути разовим.

Власник митного ліцензійного складу зобов'язаний за власний рахунок забезпечувати можливість здійснення митного контролю за товарами під час проведення завантажувально-розвантажувальних робіт та при проведенні операцій.

Всі операції, які проводяться з товарами, не повинні змінювати характеристик цих товарів, пов'язаних зі зміною їх класифікації за ТН ЗЕД на рівні дев'ятого знаку цифрового коду.

З митного складу товари можуть випускатись:

- тимчасово, з наступним поверненням;

- у вільне використання на території України;

- для тимчасового використання на території України;

- для переробки на митній території України;

- за митний кордон України. При цьому вони мають бути оформлені наступним чином:

а) повернення (або вивезення в третю країну) за ініціативою нерезидента-власника товару (внаслідок зміни контракту, законодавства України, неплатоспроможності одержувача вантажу тощо) проводиться з оформленням в митний режим транзит;

б) вивезення в третю країну за ініціативою резидента України

- сторони зовнішньоекономічного контракту здійснюється з оформленням імпорту товару в Україну на загальних підставах з наступним оформленням експорту до третьої країни або в режимі реекспорту;

- для перевезення на інші МЛС, які знаходяться в зоні діяльності однієї і тієї ж митниці;

- для перевезення в інші митні органи для проведення митного оформлення у відповідності з митними режимами:

а) для вільного використання на митній території України;

б) тимчасового ввезення на митну територію України;

в) для переробки на митній території України.

Митне оформлення вантажів в разі їх випуску з МЛС, розташованого не за місцем акредитації власника цих вантажів, проводиться за умови подання власником вантажу митному органу, що обслуговує даний склад, листа - узгодження між митницями на проведення митного оформлення, зразок якого наведений в листі ДМКУ від 18.04.95 р. № 11/31713, копії облікової картки суб'єкта ЗЕД, яка завірена митницею, де він зареєстрований (відповідно до вимог наказу ДМКУ від 31.10.96 р. № 237) та інших документів, необхідних для митного оформлення у відповідний режим.

Товари, що надійшли по імпорту за різними товаросупровідними документами, але за одним контрактом, від одного продавця (відправника), на адресу одного покупця (отримувача), відповідно за одним рахунком-фактурою (інвойсом), можуть бути оформлені за однією ВМД.

Митна вартість товарів, що заявлені для вільного використання на митній території України, визначається на момент випуску товарів зі складу.

Перевезення експортних вантажів з одного МЛС на інший -забороняється. Перевезення товарів на інший МЛС, випуск зі складу на відповідальне зберігання ( згідно зі ст. 85 Митного кодексу України), а також перевезення товарів у інші митні органи для митного оформлення здійснюється згідно з порядком, що встановлюється

ДМСУ.

Для отримання дозволу митного органу на випуск товару з МЛС тимчасово, з наступним поверненням, власник складу подає заяву начальнику митниці, в якій зазначається мета та обгрунтування випуску зі складу тимчасово, з наступним поверненням, без подання ВМД на підставі листа-звернення виключно власника складу до митного органу.

Лист-звернення обов'язково повинен містити наступну інформацію:

- інформацію про товар (назва, кількість, вага, вартість), з обов'язковим зазначенням коду ТН ЗЕД;

- мета випуску товару тимчасово з наступним поверненням;

- відомості про документи, за якими товар розміщений на склад;

- зобов'язання про повернення товару на МЛС із зазначенням строку повернення;

- зобов'язання щодо сплати, у разі неповернення товару на МЛС у встановлений термін, належних сум митних зборів та платежів, що сплачуються при випуску товарів у вільне використання;

- відповідальна особа - керуючий складом.

При вивезенні товару зі складу, після одержання позитивного рішення митного органу, інспектор митниці на зворотньому боці ВМД робить запис про випуск товару тимчасово з наступним поверненням з посиланням на лист-звернення і зазначенням строку повернення. При поверненні товару (зразків товару) на МЛС, його зворотне розміщення на складі проводиться на підставі письмового повідомлення власника складу в митницю, в якому обов'язково зазначається номер ВМД та дані про лист - звернення на випуск товару зі складу тимчасово з наступним поверненням.

При фактичному поверненні товару на склад інспектором митниці на зворотному боці ВМД робиться запис "Вантаж повернено" з посиланням на лист-повідомлення, який завіряється ОНП інспектора. Лист-зобов'язання та лист-повідомлення зберігаються разом з документами, по яких товар розміщувався на МЛС.

При вивезенні товарів для демонстраційних цілей, в разі необхідності, митниця може додатково вимагати надання документів, які підтверджують індивідуальні ознаки (опис, фотографії та ін.), завірені особою, яка зверталася до митного органу з листом -зобов'язанням.

При неповерненні товару у строк, встановлений у письмовому дозволі митного органу, власник складу несе відповідальність відповідно до Положення про відкриття та експлуатацію МЛС, затвердженого наказом ДМСУ від 31.12.96 р. № 592.

Дозволи на випуск товарів зі складу тимчасово, з наступним поверненням, надаються для:

- зразків для проведення сертифікації; " індивідуально визначених ( предмети, які неможливо замінити) речей для демонстраційних цілей (наприклад, килими на виставку);

- операцій, проведення яких з технічних причин не можливо у приміщенні МЛС.

Строк випуску з митного ліцензійного складу тимчасово, з наступним поверненням, не може перевищувати одного місяця.

Після отримання письмового дозволу начальника митниці,

власник складу для здійснення випуску товарів зі складу тимчасово, з наступним поверненням,подає до оформлення вантажну митну декларацію згідно з порядком, що встановлюється ДМСУ.

Митні збори, які нараховуються за вантажною митною декларацією, справляються при кожному здійсненні митного оформлення товарів та інших предметів (далі - товари) за вантажною митною декларацією.

При надходженні товарів на МЛС збори за митне оформлення справляються в національній валюті за ставками, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Платниками митних зборів є юридичні та фізичні особи, що здійснюють митне оформлення. Митне оформлення та пропуск товарів можуть здійснюватися лише після сплати належних митних зборів або за умови надання митним органом у встановленому порядку відстрочення чи розстрочення їх сплати. Звільнення від сплати митних зборів можливе лише на підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

Нарахування митних зборів проводиться в графі 47 ВМД у національній валюті України. Нарахування митних зборів і заповнення графи 47 ВМД можуть виконуватись як декларантом при заповненні ВМД, так інспектором митниці під час митного оформлення товарів, що декларуються.

До митних зборів, які нараховуються за ВМД, належать такі їх види:

- за митне оформлення товарів та інших предметів;

- за митне оформлення тимчасово ввезеного (вивезеного) майна під зобов'язання про його зворотне вивезення (ввезення);

- за митне оформлення товарів у разі транзиту;

- за митне оформлення товарів у разі ввезення на митний ліцензійний склад;

- за перебування товарів та інших предметів під митним контролем;

- за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, встановленим для митниці.

При видачі без дозволу митного органу чи втраті ввезених на територію України товарів власник митного ліцензійного складу несе відповідальність згідно з Митним кодексом України та повинен провести декларування цих товарів зі сплатою мита та інших належних платежів, якщо тільки товари не виявилися знищеними та безповоротно загубленими внаслідок дій непереборної сили, або нестача сталася внаслідок природного зносу чи зменшення за нормальних умов зберігання.

При надходженні товарів на МЛС такі товари повинні бути задекларовані, а також зареєстровані власником складу в складських документах. Митниця має право вносити додаткові відомості до цієї форми. Власник митного складу повинен на початку кожного місяця подавати до митного органу звіт про товари, які зберігаються на складі. За наявності достатніх підстав митний орган може зобов'язати власника митного ліцензійного складу дати позачерговий звіт.

Митний орган має право проводити у будь-який час інвентаризацію товарів, які зберігаються на складі згідно ст. 91 МК України.

Ліцензія на право відкриття та експлуатації МЛС може бути анульована або дія її може бути призупинена на термін до 3-х місяців, за письмовим рішенням начальника митниці у випадках:

- не функціонування МЛС протягом 2-х місяців;

- неодноразове прийняття ( як і не прийняття ) рішень (дій) власником складу (керуючим складом або уповноваженими на доступ до складу осіб) щодо діяльності МЛС, які можуть привести до порушення вимог цього положення та чинного митного законодавства;

- при порушенні митних правил;

- якщо за повідомленням від державних служб та уповноважених органів власником митного ліцензійного складу допущено порушення чинного законодавства щодо зовнішньоекономічної діяльності.

Примірник рішення вручається керуючому МЛС під його підпис про одержання рішення на примірнику, що залишається у справах митниці, протягом 3-х днів. У разі відмови керуючого МЛС від такого підписання, про це робиться запис на примірнику митниці за наявності двох свідків. Протягом 3-х днів з дати рішення митниця направляє копію рішення про призупинення дії ліцензії на адресу ДМСУ. Розміщення нових партій товарів на МЛС, в разі призупинення дії ліцензії, забороняється протягом терміну призупинення діїліцензії.

Анулювання ліцензії застосовується у випадках:

- невиконання вимог, зазначених у рішенні начальника митниці про призупинення дії ліцензії;

- повторного вчинення порушень, якщо раніше вже застосовувалось тимчасове призупинення дії ліцензії;

- порушення кримінальної справи за злочинами у сфері ЗЕД.

Ліцензія анулюється наказом Голови ДМСУ за поданням митниці. При цьому з дати складання протоколу про порушення митних правил та до дати винесення постанови по справі про порушення митних правил розміщення нових партій товарів на митному ліцензійному складі не дозволяється. Власник МЛС зобов'язаний у разі анулювання ліцензії забезпечити належне зберігання товарів під митним контролем до остаточного випуску всіх товарів зі складу. Повторна заява про видачу ліцензії на право відкриття МЛС може бути розглянута митницею через 1 рік після анулювання ліцензії, за умови усунення порушень, які були причиною прийняття такого рішення.

Митний ліцензійний склад ліквідується у наступних випадках:

- при скасуванні ліцензії за підсумками щорічної перереєстрації;

- при анулюванні ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу;

- на підставі заяви власника за його бажанням.

При цьому оригінал ліцензії вилучається митницею у колишнього власника і надсилається на адресу ДМСУ. З дати прийняття рішення про ліквідацію складу, розміщення нових партій товарів на склад не допускається.

Власник митного ліцензійного складу відкритого типу повинен у триденний строк подати повний звіт про товари, які зберігаються на складі. Митний орган у 7-денний строк проводить інвентаризацію товарів на митному ліцензійному складі.

За зберігання товарів на ліквідованому складі його власником сплачуються митні збори у розмірі, що встановлений для зборів за зберігання товарів під митним контролем.

При зміні будь-яких відомостей, зазначених у заяві на отримання ліцензії, та в документах, які додавались до заяви,власник складу повинен протягом 7 днів письмово повідомити про це митницю, яка дала згоду на видачу ліцензії.

Збори за видачу та перереєстрацію ліцензій на право відкриття та експлуатації митних ліцензійних складів зараховуються до державного бюджету.

МЛС підлягають щорічній перереєстрації. Порядок проведення щорічної перереєстрації визначено наказом Державної митної служби України від 09.1 1 .96р. № 510. Перереєстрація проводиться щорічно в термін з 1 по 31 грудня. Перереєстрації підлягають МЛС, що на момент початку проведення перереєстрації отримали ліцензію ДМСУ на право відкриття та діяльності митного ліцензійного складу і внесені до бази даних по обліку МЛС ДМСУ.

На термін проведення перереєстрації митних ліцензійних складів їх діяльність не призупиняється. Перереєстрація проводиться двома послідовними етапами. Перший етап перереєстрації здійснюється митницями, другий етап - Державною митною службою України. На першому етапі перереєстрації кожна митниця здійснює перевірку МЛС, що знаходяться в зоні її діяльності. Для проведення перевірки створюється робоча група із фахівців митниці. Кількісний склад групи встановлюється в залежності від кількості МЛС, що знаходяться в зоні діяльності митниці. Керівником групи призначається заступник начальника митниці. Перелік МЛС, що підлягають перереєстрації, кількісний та персональний склад робочої групи затверджуються наказом начальника митниці.

Власнику митного ліцензійного складу надається в письмовій формі висновок робочої групи з зазначенням того, що митний ліцензійний склад пропонується (не пропонується) до перереєстрації. Висновок завіряється підписом керівника групи та печаткою митниці. Митниця за результатами перевірки складає два переліки:

- перелік 1, що містить митні ліцензійні склади, які пропонуються для перереєстрації;

- перелік 2, що містить митні ліцензійні склади, як такі, що не можуть бути перереєстровані.

Підставою для внесення митних ліцензійних складів до переліків 1, 2 є висновок робочої групи. Додатковою підставою для внесення МЛС до переліку 1 є подання митниці суб'єктом господарської діяльності - власником МЛС платіжного доручення про сплату збору за перереєстрацію. Збір сплачується і платіжне доручення подається в термін, що не перевищує трьох днів з дати вручення власнику МЛС письмового висновку.

На другому етапі перереєстрації Державна митна служба України в 10-денний термін розглядає надіслані митницями пропозиції, приймає остаточне рішення і затверджує своїм наказом результати перереєстрації:

- перелік 1 - МЛС, що перереєстровані;

- перелік 2 - МЛС, що не перереєстровані, з урахуванням результатів перереєстрації вносяться відповідні зміни до комп'ютерної бази даних по обліку МЛС, ще ведеться Державною митною службою України.

Наказ Державної митної служби України щодо затвердження результатів перереєстрації МЛС розсилається електронною та звичайною поштою митницям.

Після одержання наказу ДМСУ на зворотному боці ліцензій тих МЛС, що перереєстровані, здійснюється запис такого змісту: "Перереєстровано наказом Держмитслужби України від"_"______ 2000 року _____"

Запис засвідчується підписом начальника митниці або його заступника і печаткою митниці.

Ліцензії тих МЛС, що не перереєстровані, вилучаються митницями у суб'єктів господарської діяльності - власників МЛС і зберігаються в справах митниці.

Використана література: Зельніченко, О.І. Митна справа: підручник / О І Зельніченко. — К.: КНТЕУ, 2000.