Зельніченко О.І. Митна справа (2000)

Порядок реалізації товарів магазинами безмитної торгівлі

Магазин безмитної торгівлі - це митний режим, при якому товари знаходяться та реалізуються у роздріб під митним контролем на митній території України (в аеропортах, портах, відкритих для міжнародного сполучення, та інших зонах митного контролю, що визначаються Держмитслужбою) без справлення мита та інших податків (крім митних зборів): наказ ДМСУ від 18.07.97 р. № 336.

Знаходження та продаж товарів митному режимі "магазин безмитної торгівлі" забезпечується шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення - магазину безмитної торгівлі (далі МБТ).

Власниками МБТ є українські суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), які отримали в Держмитслужбі ліцензію на право відкриття такого магазину в зоні митного контролю.

Приміщення МБТ є складовою частиною зони митного контролю і становить невід'ємну частину митної території України, на якій діє законодавство України (Митний кодекс України, нормативні акти Держмитслужби та ін.). МБТ здійснює роздрібний продаж товарів за національну та іноземну валюту (при наявності ліцензії Нацбанку) виключно фізичним особам, які виїжджають за межі митної території України. Товари, придбані громадянами в МБТ підлягають вивезенню за межі України безпосередньо в пунктах їх придбання. Власники МБТ сплачують на депозитні рахунки митних установ, в зоні діяльності яких вони знаходяться, збір за виклик працівників митниць для здійснення митного оформлення товарів у розмірах, визначених чинним законодавством.

За видачу ліцензії на право відкриття МБТ справляється збір. Порядок зарахування збору встановлюється після законодавчого врегулювання порядку відкриття МБТ.

Декларування товарів, що переміщуються через МБТ, здійснює виключно його власник, який несе відповідальність за сплату всіх митних і податкових платежів.

Робота БМТ організовується таким чином, щоб надходження та продаж товарів здійснювались відповідно до вимог чинного законодавства, а порядок зберігання та продажу товарів гарантував їх постійне перебування під митним контролем в режимі "МБТ" та виключав можливість надходження (вилучення) товарів поза митним контролем.

Приміщення магазину МБТ включає в себе:

- торгівельний зал (зали);

- допоміжні приміщення;

- склад магазину.

Приміщення МБТ має відповідати всім вимогам, що встановлені щодо роздрібної торгівлі відповідними товарами на території України, вимогам щодо режиму Державного кордону України, а також наступним вимогам:

- наявність засобів, що дозволяють накласти митне забезпечення на всі приміщення МБТ та виключають можливість надходження (вилучення) товарів поза митним контролем;

- наявність охоронної та протипожежної сигналізації;

- наявність обладнаних засобами зв'язку службових місць, призначених для митних службовців, які здійснюють митний контроль в цьому магазині.

В МБТ дозволяється здійснювати роздрібну торгівлю всіма видами продовольчих та непродовольчих товарів українського та іноземного походження при наявності відповідних дозволів на продаж та заявлених і оформлених у митному режимі МБТ, за винятком:

а) товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України згідно з чинним законодавством.

б) предметів, що не можуть перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, та окремих видів предметів, на які право власності громадян набувається в спеціальному порядку;

в) товарів та інших предметів, на які встановлено державну монополію, згідно зі статтею 20 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

г) товарів, що мають велику вагу (більше 20 кг) та великогабаритних предметів (сума розмірів яких перевищує 200 см);

Д) товарів за кодами ТН ЗЕД 27.01- 27.16 ;

Е) товарів, ввезення (вивезення) яких та торгівля якими на території України підлягають контролю іншими державними органами (при відсутності дозволу цих органів).

Товари зберігаються у неробочі часи магазину під митним контролем в торговельному залі та на складі магазину з обов'язковим накладенням митного забезпечення митного органу та пломби власника МБТ.

Товари розміщуються в магазин (у торговельних залах та на складі) в присутності уповноважених службових осіб митного органу, і можуть знаходитися в режимі МБТ протягом року. Цей строк може бути обмежений Держмитслужбою для окремих видів товарів .

Після закінчення вищеназваних термінів товари мають бути заявлені до митного режиму :

- у вільне використання на території України;

- у режим митний склад - з перевезенням на митні ліцензійні склади, які знаходяться в зоні діяльності однієї і тієї ж митниці.

Митне оформлення таких товарів проводиться згідно із заявленим режимом (при цьому митне оформлення у режим вільного використання українських товарів здійснюється без справляння мита податків та митних зборів).

Суб'єкти підприємницької діяльності України, які поставили свої товари до МБТ, не звільняються від сплати до бюджету всіх видів податків, що відносяться до цих товарів.

Для оперативного керівництва діяльністю МБТ власник призначає відповідальну особу - директора МБТ. Власник магазину відповідає за знання директором митного та податкового законодавства України.

При надходженні товарів в магазин незалежно від вартості та попереднього митного режиму вони підлягають декларуванню шляхом заповнення вантажної митної декларації (далі ВМД). Місцем проведення митного оформлення товарів, що розміщуються у режим МБТ, є склад цього магазину. У разі розміщення товарів у режим МБТ справляються збори за митне оформлення у розмірах, що встановлені Кабінетом Міністрів України.

Разом з ВМД до митного органу подаються такі документи :

- зовнішньоекономічний договір (контракт), за яким товари ввозилися в Україну, та (або) контракт , за яким власник магазину набуває право власності на товар;

- транспортні та інші документи на ввезені товари (накладні, коносаменти, специфікації, рахунки-фактури та ін.);

- інші документи, необхідні для здійснення митного оформлення і митного контролю.

Роздрібний продаж товарів в МБТ здійснюється за готівку або по кредитних картках. Оптовий та роздрібний продаж товарів, продаж товарів з допоміжних приміщень та зі складу, використання торговельних залів, допоміжних приміщень та складу магазину для зберігання та реалізації товарів, що не оформлені у митний режим МБТ, не дозволяються.

В МБТ не дозволяється продаж товарів за зразками, за попередніми замовленнями, з розстрочкою, а також надання додаткових послуг (крім передпродажної підготовки, пакування, демонстрації, перепакування та еквівалентних операцій). Дозволяється проводити на складі МБТ операції по забезпеченню зберігання товарів та операції передпродажної підготовки товарів, а в допоміжних приміщеннях - тільки операції передпродажної підготовки. Товари, що реалізуються в магазині, повинні мати спеціальне маркування, погоджене з митним органом, і бути попередньо упаковані для роздрібного продажу, алкогольні напої та тютюнові вироби українського походження повинні бути обклеєні марками акцизного збору встановленого зразка згідно з законодавством України.

Про факт купівлі товару в МБТ співробітники магазину роблять відмітку в проїзних документах особи, яка придбала цей товар, та видають чек касового апарата. Форма відмітки встановлюється митним органом за погодженням власника магазину.

Заміна та обмін товарів, що придбані фізичною особою в МБТ, здійснюються згідно з законодавством України. При цьому, якщо товар не вивозиться за митну територію України, то він обкладається митом та податками згідно з чинним законодавством (за виключенням українських товарів). Власник МБТ зобов'язаний проводити декларування товарів, що продані в МБТ, шляхом заповнення ВМД.

У разі втрати товарів, що розміщені у режимі МБТ, власник магазину несе відповідальність згідно з Митним кодексом України та повинен провести декларування ввезених в Україну товарів зі сплатою мита та інших належних платежів, якщо тільки товари не виявилися знищеними та безповоротно загубленими внаслідок дій непереборної сили або нестача виникла в силу природного зносу або зменшення при звичайних умовах зберігання.

Власник МБТ в місячний термін з дня отримання ліцензії на право відкриття МБТ стає на облік та реєструє електронні контрольно-касові апарати в державній податковій адміністрації за місцем знаходження магазину, веде бухгалтерський облік і надає звітність відповідно до законодавства.

Власник МБТ зобов'язаний на початку кожного кварталу подавати до митного органу звіт про товари, що надійшли та реалізовані в МБТ, в якому зазначаються:

• дата надходження товару;

• номер ВМД при надходженні товару в магазин;

• найменування товару;

• статус товарів (іноземні або українські);

• код товару згідно з ТН ЗЕД;

• кількість товару при надходженні;

• номер і дата ВМД при випуску товарів з магазину (відповідно до п.25 та п.37 цього Положення);

• кількість товару на дату звіту.

Митний орган має право проводити у будь-який час інвентаризацію товарів у торговельних залах, допоміжних приміщеннях та на складі магазину.

Ліцензія на право відкриття МБТ може бути анульована або дія її може бути припинена на термін до 3-х місяців.

Призупинення дії ліцензії може застосовуватись ДМСУ за письмовим поданням начальника митниці або начальника Держподаткової адміністрації, на обліку якої він знаходиться , при необхідності такого призупинення у випадках:

• не функціонування МБТ протягом 2-х місяців;

• неодноразового прийняття рішень власником МБТ щодо діяльності магазину, які можуть привести до порушення вимог Положення про МБТ та чинного законодавства;

• при порушенні митних правил;

• якщо за повідомленням від державних служб та уповноважених органів власником МБТ допущено порушення чинного законодавства.

Анулювання ліцензії застосовується у випадках:

• невиконання вимог, зазначених у рішенні про призупинення дії ліцензії;

• повторного вчинення порушень, якщо раніше вже застосовувалось тимчасове призупинення дії ліцензії;

• рішенням Голови Держмитслужби.

Використана література: Зельніченко, О.І. Митна справа: підручник / О І Зельніченко. — К.: КНТЕУ, 2000.