Зельніченко О.І. Митна справа (2000)

6. Застосування автоматизованих систем управління в митній службі

Коли в 1991 Україна отримала незалежність, митна система України не мала власної інформаційної інфраструктури. Цей недолік був усунений, завдання створення власної інформаційної інфраструктури було виконано за шість років.

Організація інформаційно-аналітичної служби (ІАС) української митної системи почалася водночас з формуванням організаційної структури, технічної основи, з розробкою процедур придбання, обробки і аналізу митної інформації, розробкою необхідного програмного забезпечення, з навчанням фахівців, які на той момент фактично були відсутні в Україні. Всі згадані вище крупномасштабні заходи були прийняті, починаючи з самого першого дня формування митної системи, що орієнтується на міжнародні норми. Була сформована законодавча основа діяльності митної служби в цілому і задоволені вимоги в інформаційній області.

Великий обсяг інформації щодо митної справи викликав необхідність в її систематизації та донесенні до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, фахівців інших галузей. Це питання найбільш вдало вирішив випуск енциклопедій з митної справи в шести томах, що містять закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази і листи Державного митного комітету України, регламентуючі митне регулювання стосовно різноманітних видів зовнішньоекономічної діяльності юридичних і фізичних осіб. Систематизація нормативних документів за тематичними ознаками, а також розташування здебільшого в хронологічному порядку всередині розділів істотно полегшують роботу з матеріалом, який визначає теорію і практику здійснення митного регулювання: організації митного контролю і проведення митного оформлення в різноманітних випадках при здійсненні зовнішньоекономічних операцій суб'єктами підприємницької діяльності, а також при переміщенні товарів і предметів громадянами.

Обробку та передачу митної інформації регламентує наказ Державної митної служби України № 48 " Про електронну інформацію в митній системі України " від 08.02.97 p., закон України № 2657 "Про інформацію" 1992р., наказ Державної митної служби України № 116 від 23.03.95 p., які встановлюють, що митною електронною інформацією є така сукупність даних та програм, яка підлягає або може підлягати обробці, передачі та збереженню засобами електронної обчислювальної техніки, незалежно від її фізичного та логічного представлення на кожному рівні структурної ієрархії митної системи України, та яка за змістом несе в собі відомості про роботу митних органів або стосується зовнішньоекономічної діяльності.

Джерелом митної інформації є власна інформація ДМСУ, яка виробляється з безпосередньої діяльності митниць та митних органів:

- зміст та атрибути митних документів (декларації, відомості тощо);

- внутрішня документація митних органів (накази, листи, нормативні документи, правила тощо).

Додатковими джерелами інформації можуть бути:

- інформація, що надходить від інших державних відомств та установ;

- інформація, що надходить від учасників зовнішньоекономічної діяльності;

- інші джерела.

Інформація, що надходить з вищеназваних джерел, може підлягати обробці, перетворенню та збереженню засобами електронно-обчислювальної техніки в митних органах. Під обробкою інформації мають на увазі всю сукупність операцій збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, збереження, знищення, реєстрації, що може здійснюватись за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних . Митна електронна інформація може переміщуватись, передаватись діючими засобами телекомунікацій на різні рівні митної системи та передаватись іншим відомствам та установам згідно цього положення.

Будь-яка митна електронна інформація, яка обробляється засобами електронної обчислювальної техніки митної установи, є службовою, конфіденційною інформацією.

Митна електронна інформація за ступенем конфіденційності поділяється на три категорії:

1. Інформація та інформаційно-програмне забезпечення, яке не несе в собі даних, що безпосередньо визначають або обумовлюють характер митної діяльності (технічні дані обладнання, документи по роботі з персоналом, загальносистемне забезпечення для передачі, обробки та збереження митної інформації, прикладне програмне забезпечення тощо).

2. Технологічна інформація діяльності митних Органів (зміст митних декларацій, провізних відомостей, протоколів порушень митних правил та контрабанди, гарантійних листів тощо) та нормативно-довідкова інформація (кадри, бухгалтерія тощо).

3. Нормативно-правова інформація, відповідні накази та розпорядження ДМСУ, інформація про зовнішньоекономічну діяльність, інформація, яка відмічена для суто службового використання.

На конкретній митній установі може бути своя внутрішня інформація, правила використання якої та рівень конфіденційності визначається керівництвом установи.

Згідно із Законом України "Про захист інформації в автоматизованих системах" право власності на інформацію, створену в процесі обробки в ЄАІС, належить користувачу автоматизованої системи, який здійснив цю обробку, тобто - ДМСУ. ДМСУ, як власник інформації, має право на юридичний захист від заподіяння шкоди внаслідок навмисної чи ненавмисної втрати, знищення, підробки, спотворення, блокування інформації та інших неправомірних дій.

Інформація категорії "1" готується і використовується будь-яким співробітником митної установи. Згідно з вимогами авторського права та умов дотримання права власності на програмне забезпечення, яке виробляється власними силами або купується в інших установах - вона не може розповсюджуватись без відповідного дозволу власника інформації.

Інформація категорії "2" готується фахівцем митної установи за розпорядженням керівництва цього закладу та може передаватись для використання лише в митні установи України за розпорядженням або з відома керівництва митної установи.

Інформація категорії "З" є закритою службовою інформацією і повинна готуватись та використовуватись лише персоналом, який має спеціальний дозвіл. Ця інформація повинна зберігатись в закодованому вигляді із застосуванням заходів організаційного та програмно-апаратного захисту та не може бути розповсюджена без письмового дозволу керівництва ДМСУ.

Єдиним підрозділом, який забезпечує можливість отримання групових статистичних баз даних і звітів іншими міністерствами, відомствами, установами (незалежно від форм власності і підпорядкування), а також взаємодіючими організаціями іноземних держав є Інформаційно-аналітичне митне управління, за відповідним дорученням або дозволом ДМСУ.

Найважливішим завданням сучасного стану розвитку митної системи України є створення єдиної автоматизованої інформаційної системи, яка забезпечить реалізацію таких завдань:

а) формування об'єктивної митної статистики з максимальним часом запізнення інформації в системі не більше доби;

б) забезпечення оперативної та ефективної інформаційної взаємодії відповідних органів митної системи з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, доведення регламентуючих документів до виконавців та контроль за їх виконанням, підтримання в належному стані нормативно-довідкової та звітної інформації як в ДМСУ , так і в підлеглих митницях та взаємодіючих установах;

в) глибока та всебічна автоматизація процесів митного оформлення на митницях, обліку митних платежів, обліку кадрового складу, його перепідготовки та проходження по службі, бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення, витрачання та поповнення фінансових коштів системи, обліку, розподілу та поповнення матеріально-технічних засобів, обліку та оптимізації контролю виконання на всіх рівнях системи;

г) забезпечення автоматизованого інформаційного обміну ДМСУ з іншими міністерствами та відомствами України та взаємодіючими організаціями іноземних держав;

д) перехід ЄАІС на сучасні інформаційні технології та міжнародні стандарти (EDIAFACT. X.400 та ін.) і розробка матеріальної бази для ефективного застосування експертних систем;

Головним центральним органом ЄАІС є Інформаційно- аналітичне митне управління (ІАМУ), який керує процесом збору і обробки митної статистичної інформації структурними підрозділами ЄАІС; здійснює політику щодо впровадження сучасних новітніх технологій; відповідає за забезпечення підрозділів митної системи сучасним програмним забезпеченням та розробками. ІАМУ щотижня за результатами звітів митниць аналізує та складає ДМСУ загальний статистичний звіт показників зовнішньоекономічної діяльності.

У митницях створюються відділи автоматизованих систем

обробки інформації (АСОМІ). Ці відділи відповідають за збір первинну обробку статистичної митної інформації, щоденно по каналах електронної пошти звітуються перед ДМСУ, займаються впровадженням в митних підрозділах автоматизованих форм праці.

Митні органи України формують митну статистику. Забороняється вимагати від митних органів України видачу статистичної інформації, не передбаченої державною статистичною звітністю (ст. 14 МК України).

Митна статистична звітність включає в себе вивчення кількісної" сторони процесів, які виникають в результаті ЗЕД підприємств, а також обсягу експорту та імпорту товарів за ТН ЗЕД, їх динаміки,, географічного розподілу, товарного складу, участі в світовій торгівлі.

Основні завдання митної статистики :

1. Складання державного бюджету.

2. Податкове обкладення.

3. Застосування економічних заходів в інтересах держави.

4. Прогнозування економічної політики.

5. Забезпечення державних органів даними, необхідними для вивчення кон'юнктури, організації виробництва і збуту товарів.