Зельніченко О.І. Митна справа (2000)

Основні правила інтерпретації ТН ЗЕД

Під час класифікації товарів слід застосовувати наступні правила, які наведені мовою перекладу оригіналу [ 4 ]:

Правило 1. Назви розділів, груп і підгруп призначені лише для зручності користування. З правової точки зору класифікація товарів виходить зі змісту позицій і приміток до розділів і груп у відповідності з наступними положеннями (у випадку, якщо нема іншого тлумачення).

Пояснення.

(1) ТН ЗЕД є систематизованим переліком товарів, які угруповані в розділи, групи і підгрупи, назви яких надані у максимально стислій формі. У багатьох випадках назва розділу, групи або підгрупи не може охопити весь перелік класифікованих товарів.

(2) Внаслідок вищевказаного (1) Правило 1 починається з того, що назви розділів груп і підгруп призначені лише для зручності користування і не застосовуються при класифікації.

(3) Друга частина цього правила говорить про те, що класифікацію слід проводити:

а) відповідно з назвами товарних позицій і приміток до розділів і груп та

б) якщо ці назви і примітки не вимагають іншого тлумачення згідно з Правилами 2 ... 5.

(4) Положення (3) а) обумовлює те, що більшість товарів класифікуються в ТН ЗЕД без подальшого посилання на ці правила (наприклад, живі коні (позиція 0101), фармацевтичні товари з урахуванням приміток 3 до 30-ї групи (позиція 3006).

(5) В положенні (3) б) умова "якщо ці назви і примітки не вимагають іншого тлумачення" вказує, що назви позицій і приміток

до розділів і груп є пріоритетними, тобто вони враховуються в першу чергу під час класифікації товарів.

Правило 2. (а) Будь-яке посилання в назві товарної позиції на який-небудь товар повинно розумітись як і посилання на товар в некомплектному або незавершеному вигляді за умови, що представлений некомплектний або незавершений товар повинен мати основні характеристики комплектного або завершеного товару. Це також: повинно розумітись як включення у відповідну товарну позицію комплектного або завершеного товару (або класифікованого як комплектний або завершений за даним правилом), представленого в незібраному або розібраному вигляді.

(б) Будь-яке посилання в назві товарної позиції на який-небудь матеріал або речовину повинно розумітись як посилання на суміші або з з’єднання цього матеріалу або речовини з іншими матеріалами або речовинами включно. Будь-яке посилання на товари з визначеного матеріалу або речовини повинно розумітись як посилання на товари, які повністю або частково складаються з такого матеріалу або речовини включно. Класифікація товарів, що складаються з більш ніж одного матеріалу або речовини, повинна здійснюватись у відповідності з положеннями Правила 3.

Пояснення. До терміну правила 2(а) "... товари, що представлені в некомплектному або незавершеному вигляді":

(1) Перша частина правила 2(а) збільшує зміст будь-якої товарної позиції, що має відношення до конкретних виробів, включаючи до неї не тільки комплектні вироби, але й вироби у некомплектному або незавершеному вигляді за умови, що в представленому вигляді ці вироби мають аналогічні основні характеристики відповідних комплектних або завершених виробів.

(2) Положення правила 2(а) поширюється також на заготовки, якщо вони не класифікуються разом з товаром у конкретній товарній позиції. Термін "заготовка" означає виріб, який непридатний для безпосереднього використання і має приблизну або схожу форму готового виробу або його частини. Такий виріб (заготовка) може бути використаний, за виключенням особливих випадків, лише для доробки в готовий виріб або якусь його частину.

Напівфабрикати, які не мають характерних форм готових виробів (прутки, диски, труби, ін.), не повинні розглядатись як "заготовки".

(3) Частина правила 2(а) у більшості випадків не застосовується при класифікації товарів I-IV розділів.

(4) Окремі випадки, які попадають під дію правила 2(а), наведені в поясненнях до розділів або груп (наприклад, розділ XVI, групи 61, 62, 86, 87, 90).

До терміну правила 2(а) "...товари, що представлені в незібраному або розібраному вигляді":

(5) Друга частина правила 2(а) передбачає, що вироби, які представлені в незібраному або розібраному вигляді, класифікуються в тих самих товарних позиціях, що й комплектні і зібрані вироби. Товари в такому вигляді надходять з урахуванням зручності пакування під час їх транспортування.

(6) Термін "товари, що представлені в незібраному або розібраному вигляді" стосується виробів, складові (компоненти) яких повинні збиратися лише за допомогою звичайних матеріалів (гвинтів, гайок, болтів та ін.) або, наприклад, клепок чи зварювання. Тобто мається на увазі застосування простих збиральних операцій.

Незібрані компоненти, кількість яких перебільшує необхідну для збирання виробу, повинні класифікуватись окремо.

(7) Випадки, що потрапляють під дію цього правила, наведені в загальних положеннях пояснень до розділів або груп (наприклад, розділ XVI, групи 44, 86, 87, 89).

(8) Вказана частина цього правила у більшості випадків не поширюється на товари I-VI розділів.

До терміну правила 2(б) "...суміші і з'єднання матеріалів або речовин":

(9) Правило 2(б) має відношення до сумішей та з'єднань матеріалів або речовин і товарів, що вироблені з двох або більше матеріалів або речовин. Воно стосується товарних позицій, в яких класифікується матеріал або речовина із загальною назвою (наприклад, позиція 0503 - кінське волосся), а також до товарних позицій, в яких вказано товар з конкретного матеріалу або речовини (наприклад, позиція 4503 - вироби з природної пробки). Це правило застосовується лише в тих випадках, коли назви товарних позицій і примітки до розділів і товарних груп не потребують іншого тлумачення (наприклад, позиція 1503 - лярд-стеарин ...не змішаний).

Готові суміші, які описані в примітках до розділів або груп або в товарних позиціях, слід класифікувати за 1-м Правилом інтерпретації.

(10) Сутність правила 2(б) полягає в поширенні будь-якої товарної позиції, що стосується матеріалу або речовини, шляхом включення до неї суміші або з'єднання цього матеріалу з іншими матеріалами або речовинами. Сутність правила полягає також в тому, щоб поширити будь-яку товарну позицію, що має відношення до товару, який вироблено з цього матеріалу або речовини, шляхом включення до неї товар, вироблений частково з цього матеріалу або речовини.

(11) Разом з тим це не настільки поширює товарну позицію, щоб до неї можна було б відносити товари, властивості яких змінюються за рахунок додання до нього іншого матеріалу або речовини, тобто він втрачає відповідність згаданої товарної позиції.

(12) Якщо суміші і з'єднання матеріалів або речовин і товари, що вироблені більш ніж з одного матеріалу або речовини, на перший погляд можуть бути віднесені до двох або більше товарних позицій, то вони повинні класифікуватись згідно з принципами Правила 3.

Правило 3. Коли при використанні правила 2(б) або за яких-небудь інших причин товари можна віднести до двох або більше товарних позицій, класифікація повинна здійснюватись наступним чином:

(а) перевага віддається тій товарній позиції, що містить найбільш конкретний опис товару, ніж тієї товарної позиції, що має більш загальний опис. Але, коли кожна з двох або більше товарних позицій має відношення лише до частин матеріалів або речовин, що входять до складу сумішей або багатокомпонентних виробів або лише до окремих товарів, котрі представлені в наборі для роздрібного продажу, то ці товарні позиції повинні розглядатись як специфічними по відношенню до таких товарів, хоча одна з них й має більш повний або точний опис товару.

(б) Суміші, багатокомпонентні вироби, що складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів і товари, що представлені в наборі для роздрібного продажу, котрі не можуть класифікуватись за правилом 3 (а), класифікуються за тими матеріалами або складовими частинами, що надають їм основні ознаки, якщо цей принцип може бути застосований.

(в) Товари, які не можуть класифікуватись згідно положень правил 3(а) і 3(б), класифікуються в останній (що має найбільший порядковий номер) товарній позиції, що розглядаються.

Пояснення загальне. :

(1) Це правило передбачає три способи класифікації товарів, які на перший погляд можуть бути віднесені до двох чи більше товарних позицій згідно з Правилом 2(б) або за інших причин. Ці способи застосовуються у тому порядку, в якому вони наведені в правилі. Таким чином правило 3(б) застосовується лише тоді, коли правило 3(а) не допомагає класифікувати, а якщо правила 3(а) і 3(б) не дають результатів, то застосовують правило 3(в). Тобто встановлена пріоритетність: (а) конкретний опис товару; (6) основна ознака; (в) остання з товарних позицій, що розглядаються.

(2) Вказане правило може бути застосоване лише за умови, що назви товарних позицій і примітки до розділів і груп не потребують іншого тлумачення. Наприклад, примітка 4(б) до групи 97 вимагає, що товари, які підходять згідно з описом до товарних позицій 9701-9706 повинні класифікуватись в одній з вищевказаних товарних позицій. Такі товари повинні класифікуватись відповідно до примітки 4(б) до групи 97, а не відповідно до даного правила.

Пояснення до правила 3(а):

(1) Перший спосіб класифікації представлено правилом 3(а), за якими товарна позиція, що більш конкретно описує товар має перевагу перед товарною позицією, що дає загальний опис товару.

(2) Практично важко встановити будь-які жорсткі правила, згідно яких можна швидко встановити, що одна товарна позиція дає більш конкретний опис товару, ніж друга, але в цілому можна сказати, що:

а) опис за назвою товару більш конкретний, ніж опис за назвою групи товарів (наприклад, електробритви і машинки для стрижки волосся з електродвигуном включені до товарної позиції 8510, а не до товарної позиції 8508 як ручний електромеханічний інструмент або до позиції 8509, як електромеханічні побутові машини з вбудованим електродвигуном).

б) Якщо товар відповідає опису, що більш чіткіше ідентифікує його, то такий опис більш конкретний, ніж той, в якому опис неповний

Наприклад, текстильні килимки для салону автомобіля необхідно класифікувати не в товарній позиції 8708, а в товарній позиції 5703, де вони описані більш конкретно, як килими.

(3) Разом з тим, коли дві або більше товарні позиції відносяться лише до частин матеріалів або речовин, що входять до складу сумішей або багатокомпонентних виробів, або тільки до окремих

товарів, що входять до набору для роздрібного продажу, то ці товарні позиції слід розглядати як однаково конкретні, незважаючи на те, що одна з них дає більш повний або точний опис, ніж інші. У таких випадках класифікація повинна здійснюватись за правилами 3(б) і 3(в).

Пояснення до правила 3(б).

(1) Другий спосіб стосується лише: (і) сумішей,

(іі) комбінованих сумішей, що складаються з різних матеріалів,

(ііі) комбінованих товарів, що складаються з різних компонентів,

(iv) до товарів, що входять до складу наборів для роздрібного продажу.

Цей спосіб застосовується лише в тих випадках, якщо використання правила 3(а) не дає результату.

(2) Якщо можливо, то товари, що наведені в пунктах (i...iv), повинні класифікуватись як товари, основна ознака або характеристика котрих обумовлена відповідними матеріалами або компонентами.

(3) Фактор, що визначає основну характеристику, може бути різним залежно від виду товару (визначатись природою матеріалу, його обсягом, об'ємом, масою, вартістю або питомою вагою у використанні товару).

(4) При застосуванні цього правила до комбінованих товарів, що вироблені з різних компонентів, враховується не лише той товар, в якому компоненти з'єднані одне з іншим, створюючи одне нерозривне ціле, але й також товари з компонентами, які можна розділити, за умови, що ці компоненти пристосовані одне до іншого, одне одного доповнюють і разом взяті створюють ціле, яке неможливо виставити на продаж у вигляді окремих частин. Наприклад, попільничка, яка складається з підставки, до складу якої входить змінна ємкість для попелу.

(5) При використанні цього правила до поняття "товарів, що входять до набору для роздрібного продажу" входять товари, які:

(а) складаються хоча б з двох окремих виробів, які на перший погляд можна класифікувати в різних товарних позиціях. З цієї причини, наприклад, шість виделок для фанд'ю не можна розглядати як набір з точки зору даного правила;

(б) складаються з продуктів або виробів, зібраних разом з метою задовільнення конкретної потреби або виконання зазначеної роботи; та

(в) укладені таким чином, що не потребують перепакування у процесі продажу споживачам (наприклад, в коробках або ящиках).

Тобто це поняття охоплює набори, що складаються, наприклад, з різних харчових продуктів, які повинні бути використані разом для приготування готового для вжитку блюда або харчів. Проте воно не поширюється на продуктові набори, що складаються, наприклад, з:

- банки креветок (1605), банки гусячої печінки (1602), банки сиру (0406), банки бекону в шматочках (1602) і банки сосисок (1601); або - пляшки спирту (2208) і пляшки вина (2204).

Пояснення до правила 3(в).

Коли товари неможливо класифікувати згідно правил 3(а) і 3(б), то їх потрібно класифікувати в тій товарній позиції, яка має більший порядковий номер серед тих, що розглядаються.

Правило 4. Товари, класифікація яких не може бути здійснена згідно вимог вищезгаданих правил, класифікуються у відповідній товарній позиції, що найбільш схожа (близька) з класифікованими товарами.

Пояснення.

(1) Це правило поширюється на товари, які не можуть бути класифіковані за Правилами 1-3. Воно передбачає класифікацію нових товарів у тих товарних позиціях, в яких класифікують найбільш схожі з ними відомі товари.

(2) При класифікації товарів за правилом 4 необхідно порівняти їх з аналогічними для визначення найбільш близьких до них товарів.

(3) Схожість товарів може залежати від таких факторів як опис, характер, призначення.

Правило 5. Додатково до вищезгаданих правил повинні застосовуватись наступні правила:

(а) чохли і футляри до фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, приналежностей для креслення, намиста та аналогічна тара (упаковка), що має особливу форму і призначена для зберігання відповідних виробів або наборів виробів, придатна для довгострокового використання і представлена разом з виробами, для яких вона призначена, повинна класифікуватись разом з упакованими в ній виробами. Але це правило не застосовується до тари (упаковки),

яка, утворюючи з упакованими виробами нерозривне ціле, надає останньому суттєво інший характер.

(б) Згідно положень вищезгаданого Правила 5(а), пакувальний матеріал і пакувальні контейнери, що надходять разом з товарами, повинні класифікуватись разом, якщо вони мають такий самий вигляд, що звичайно застосовують для пакування даних товарів. Але це положення не є обов'язковим, якщо очевидно, що такий пакувальний матеріал або пакувальні контейнери можна повторно використати.

Пояснення.

До правила 5(а) "...футляри, коробки та аналогічні контейнери).

(1) Це правило поширюється лише на ті контейнери, які:

(і) мають форму або виготовлені так, щоб містити конкретний виріб або набір виробів, тобто вони сконструйовані спеціально для конкретного виду виробу. Деякі з контейнерів повторюють форму виробів, які в них містяться;

(іі) придатні для довгострокового використання, тобто вони мають такий самий строк використання, як і самі вироби, для котрих вони призначені. Ці контейнери також служать для забезпечення збереження виробів (наприклад, при перевезенні або в неробочому стані). Вказані ознаки відрізняють їх від звичайної упаковки.;

(ііі) представлені з виробами, для яких вони призначені, незалежно від того, що самі вироби можуть бути упаковані окремо для зручності транспортування.

Контейнери, що представлені окремо, класифікуються у відповідних до цього товарних позиціях;

(iv) продаються, як правило, разом з виробом; і

(v) не розкривають в цілому основну ознаку товару.

(2) Деякі приклади класифікації контейнерів, що представлені разом з виробом, для якого вони призначені, за даним правилом:

(а) скриньки та коробочки для ювелірних виробів (7113);

(б) футляри для електробритв (8510);

(в) футляри для біноклів і телескопів (9005);

(г) чохли і футляри для музичних інструментів (9202);

(д) чохли для зброї (9303).

(3) Приклади контейнерів, що не попадають під дію даного правила: - контейнери типу срібних чайничків або декоративні керамічні вазочки для солодощів.

До правила 5(б) "...пакувальні матеріали і пакувальні контейнери".

(4) Це правило регулює класифікацію пакувального матеріалу і пакувальних контейнерів, які застосовують для пакування товарів, що до них відносяться. Але це положення не діє в тих випадках, коли очевидно, що пакувальні матеріали або пакувальні контейнери можуть бути використані повторно.

(5) Це правило має другий порядок по відношенню до Правила 5(а) і тому класифікація чохлів, футлярів та подібних до них контейнерів, що згадано в Правилі 5(а), повинна здійснюватись відповідно до Правила 5(а).

Правило 6. З правової точки зору класифікація товарів у субпозиції будь-якої товарної позиції здійснюється відповідно до змісту даної субпозиції або відповідних приміток до неї. При цьому повинні бути внесені необхідні зміни до вищевказаних правил і порівняння можуть проводитись між субпозиціями тільки на одному рівні. В рамках цього Правила також діють відповідні примітки до розділів і груп, якщо в контексті не зазначено інше.

Пояснення.

(1) Правила інтерпретації 1...5 застосовуються з відповідними змінами також для класифікації товарів на рівні товарних підсубпозицій в межах однієї товарної позиції.

(2) В контексті правила 6 наступні вирази означають:

(і) "субпозиції одного рівня" - субпозиції з одним дефісом (1-й рівень) або субпозиції з двома дефісами (2-й рівень).

Порівняльний аналіз двох або більше субпозицій з одним дефісом у межах однієї товарної позиції за Правилом 3(а) і віднесення товару до однієї з них повинні здійснюватися лише за описом товару в субпозиціях з одним дефісом. Після того, як субпозиція з одним дефісом, яка конкретно описує товар визначена, приймається до уваги опис (якщо він є) на рівні субпозицій з двома дефісами і зупиняється вибір на одній з них.

(іі) "якщо не передбачено інше" - за винятком, коли примітки до розділу або групи не співпадають з текстом опису або приміток до субпозицій.

Це має місце, наприклад, в групі 71, де повнота поняття терміну "платина" в примітці 4(б) відрізняється від повноти поняття "платина" в примітці 2 до субпозиції. Тому у випадку інтерпретації

субпозицій 7110 11 та 7110 19 застосовується примітка 2 до субпозиції, а не примітка 4(б) до групи.

(3) Повнота опису товарів у субпозиції з двома дефісами не повинна перебільшувати повноту опису субпозиції з одним дефісом, до якої вона належить; повнота опису товарів субпозицією з одним дефісом не повинна перебільшувати повноту опису товарної позиції, до якої належить субпозиція з одним дефісом.

Для сприйняття основних принципів побудови ТН ЗЕД наведемо характеристику окремих розділів, товарних груп і товарних позицій.

Використана література: Зельніченко, О.І. Митна справа: підручник / О І Зельніченко. — К.: КНТЕУ, 2000.