Ківалов С.В. Митна політика України (2002)

Механізм нетарифного регулювання

Прийняття цілої низки нормативних актів, спрямованих на збільшення ефективності як тарифного так і нетарифного регулювання, є позитивним кроком нашої держави у напрямі, з одного боку, подальшої інтеграції до світової економічної системи, а з іншого, підсилення механізмів захисту національних інтересів. Важливим є правильне розуміння головних цілей застосування цих механізмів захисту, оскільки в Україні нерідко поняття національних інтересів асоціюється лише з інтересами держави або інтересами національних товаровиробників, що в реальності трансформується у вузько кланові або галузеві інтереси, інтереси окремих суб'єктів господарчої діяльності. Національні інтереси включають інтереси суспільства в цілому, всього Українського народу, як виробників, так і споживачів продукції. Але, не дивлячись на те, що як тарифні, так і нетарифні методи державного впливу на зовнішню торгівлю призводять до чистих втрат добробуту, вони широко використовуються практично всіма країнами світу. Це пояснюється, зокрема, наявністю ефекту перерозподілу прибутків і, звідси, значних (та впливових) груп населення, для яких політика протекціонізму вигідна. Але слід зважати, що позитивні наслідки протекціонізму як-от: стимулювання виробництва та збільшення зайнятості, захист молодих галузей виробництва, забезпечення економічної безпеки та обороноздатності країни мають досить обмежений в часі ефект. Зловживання протекціоністським заходами може призвести до конфліктів з іншими державами, економічної ізоляції, падіння добробуту всередині країни.

Головним завданням митної політики України в рамках захисту національних інтересів, на нашу думку, повинно бути знаходження ефективного балансу між захистом національної безпеки, національної економіки як інструменту створення добробуту нації, забезпеченням державних доходів, забезпеченням кількості робочих місць, з одного боку, і правами споживачів щодо доступу до якісних імпортних товарів за розумними цінами, з іншого. Адже, як ми вже відзначали, будь-який тарифний або нетарифний протекціоністський засіб, за винятком ряду технічних бар'єрів, тим чи іншим чином порушує права споживачів: підвищення вартості товарів на внутрішньому ринку, обмеження вільного доступу до цих товарів і т. ін., що кінець-кінцем призводить до зниження добробуту споживачів.

На нашу думку, в деяких галузях виникла ситуація, коли в угоду вузько галузевим інтересам йде випуск продукції низької якості, яка не витримує конкуренції із закордонними аналогами і, у зв'язку з цим, постійно висуваються вимоги поставити все нові і нові бар'єри на її шляху в Україну.

У цьому контексті не слід забувати, що згідно зі ст. 3 Конституції саме утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави1. Таким чином, інтересам споживачів, а саме можливості купувати якісні товари за помірні ціни, повинна приділятися значна увага. Позитивними кроками в цьому напрямку виглядають ідеї, покладені в основу нових законодавчих актів з митних питань. Наприклад, Закон України Про застосування спеціальних заходів відносно імпорту в Україну в ст. 17 вже приділяє увагу такому фактору як національні інтереси, встановлюючи, що: "Висновок з питання, чи потребують національні інтереси застосування спеціальних заходів, повинен ґрунтуватися на оцінці всіх інтересів, включаючи інтереси національного товаровиробника та споживачів, вплив імпорту, що є об'єктом спеціального розслідування, на зайнятість населення, інвестиції національного товаровиробника та споживачів, а також на міжнародні економічні інтереси України". Тим самим відкривається можливість ефективного та цілеспрямованого захисту національних інтересів, забезпечення прав всіх зацікавлених сторін та відкривається шлях до застосування в українській практиці головної ідеї, покладеної в основу ГАТТ/COT, а саме — права держави захищати національних виробників не просто від конкуренції, як цього хотілося певним силам, а лише від недобросовісної та протиправної конкуренції, від дій іноземних держав та їх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності недружнього характеру або таких, які завдають шкоди національним інтересам. Таким є шлях, яким йде весь цивілізований світ, і таким є шлях, яким потрібно йти Україні, якщо вона не бажає опинитися на узбіччі світової цивілізації.

Використана література: Ківалов, С.В. Митна політика України: Підручник. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. — Одеса: Юридична література, 2002.