Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік витрат на виробництво

Поняття "виробництво" має місце і у бюджетній сфері, адже діяльність навчально-виробничих майстерень та підсобних господарств при бюджетних установах передбачена чинним законодавством. Позатим, потребують відображення в обліку і проведення витрат на науково-дослідні роботи, виготовлення експериментальних приладів тощо.

Отже, для обліку витрат на виробництво планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунок 82 "Виробничі витрати", який розподіляється на шість субрахунків.

• Субрахунок 821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень". В дебеті цього рахунку обліковуються витрати на випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції та

надання послуг. Залишок субрахунку 821 відображає суму витрат незавершеного виробництва продукції (що перебуває в процесі виробництва).. Субрахунок 822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств". Тут обліковуються витрати підсобних сільських і навчально-дослідних господарств. Облік витрат ведеться окремо за галузями господарства: тваринництвом та рослинництвом в розрізі їх видів. Щодо рослинництва, то облік витрат ведеться окремо на рільництво, овочівництво, садівництво, а за потребою облік може бути організовано і в розрізі окремих культур (зерно, овочі, картопля і т.ін.). Щодо тваринництва, то облік здійснюється окремо за утратами на велику рогату худобу, вівчарство, свинарство і т.ін. Усі без винятку витрати виробництва, а також витрати, що сталися внаслідок падежу тварин, відносять до дебету даного субрахунку.

• Субрахунок 823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами". На цьому субрахунку обліковуються витрати на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами з підприємствами і установами. При укладенні договору у вартість робіт включаються всі видатки, пов'язані з виконанням теми (роботи), у тому числі й витрати на придбання спецобладнання, необхідного для проведення робіт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за господарськими договорами, обліковується в складі витрат незавершеного виробництва.

До дебету субрахунку 823 відносять всі витрати на виконання науково-дослідних робіт. Залишок за субрахунком 823 на кінець року може бути за незакінченими роботами. Фактична вартість виконаних науково-дослідних робіт і зданих замовникам списується з кредиту субрахунку 823 у дебет субрахунку 723 "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами".

• Субрахунок 824 "Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв", на дебеті якого обліковуються витрати на виготовлення різних експериментальних пристроїв (установок, зразків машин і приладів, стендів для випробування) для проведення наукових дослідів за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

• Субрахунок 825 "Витрати на заготівлю і переробку матеріалів". Тут обліковуються операції із заготівлі та переробки матеріалів господарським способом, зокрема: пошиття білизни, заготівля палива, переробка овочів тощо. На цьому субрахунку відображається собівартість заготовлених і перероблених матеріалів. На дебет цього субрахунку зараховуються всі видатки, пов'язані із заготівлею і переробкою матеріалів, їх вартість, а також видатки на доставку, зберігання та ін. Після завершення заготівлі або переробки того чи іншого виду матеріалів складається акт за підписом відповідних осіб, у якому зазначаються кількість цінностей, одержаних при переробці або від заготівлі, витрати на ці роботи та їх собівартість. Акт затверджується керівником

установи і є документом, що дає право на списання з цього рахунку сум витрат після оприбуткування одержаних цінностей за відповідними рахунками. • Субрахунок 826 "Видатки до розподілу", тобто витрати, які в момент їх виникнення не можуть бути віднесені безпосередньо на певний вид робіт (об'єкт) або на собівартість певного виду виробів чи продукції, якщо виробляється декілька їх видів.

Розглянемо кілька прикладів, де застосовуються рахунки з обліку витрат Зокрема, щодо операцій з необоротними активами (придбання земельних ділянок, капітальних витрат на поліпшення земель, будинків та споруд, машин і обладнання, придбання білизни, постільних речей, одягу, взуття, транспортних засобів, інструментів, виробничого (включаючи пристрої) і господарського інвентарю, робочих і продуктивних тварин, малоцінних необоротних матеріальних активів та інших необоротних активів) поряд з проведеннями пов'язаними з їх оприбуткуванням, водночас проводиться запис за дебетом рахунків 801-802 та кредитом рахунку 401, тобто на суму проведених фактичних видатків збільшується фонд в необоротних активах (без суми ПДВ). Сума ПДВ списується на витрати установи: Дт. 801 або 802 та Кг. 364 чи 675 (залежно від типу розрахунків).

Крім того, придбання необоротних активів супроводжується списанням сум копійок на видатки установ і відображається за дебетом рахунків 801, 80, 811, 812, 813 (залежно від коштів, за рахунок яких проведено витрати) та кредитом 364 чи 675 (залежно від типу розрахунків).

У випадку ж реалізації необоротних активів (крім будинків та споруд), придбаних за рахунок коштів загального фонду на суму коштів, отриманих від реалізації, проводиться запис за дебетом рахунків 364 або 675 та кредитом рахунків 681 та 801 чи 802. Тобто, якщо врахувати, що на субрахунку 681 "Внутрішні розрахунки за загальним фондом" розпорядники коштів нижчого ступеня обліковують суми, одержані від розпорядників коштів вищого ступеня, а розпорядники коштів вищого ступеня на цьому субрахунку обліковують суми проведеного перерахування із загального фонду підвідомчим установам, то в даному випадку розпорядники коштів нижчого ступеня у кредит 681 субрахунку записують ці суми, як одержані від розпорядників коштів вищого ступеня, а головні розпорядники коштів у кредит субрахунку записують суми зменшення асигнувань підвідомчих установ, адже при складанні зведеного балансу залишки за субрахунком в активі балансу організації вищого рівня і за цим субрахунком в пасиві балансу підвідомчих установ взаємно виключаються.

В обліку запасів також використовуються витратні рахунки. Зокрема, списання на видатки установи використаних матеріалів і продуктів харчування здійснюється лише на підставі підтверджувальних документів та після їх фактичного використання, що супроводжується записами в дебет відповідних утратних рахунків (801, 802, 811, 812, 813) та в кредит рахунків, на яких обліковуються ці матеріали та продукти харчування (231-236, 238, 239), тобто зменшується їх залишок.

Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів також, як і необоротних активів, супроводжується бухгалтерськими проведеннями, пов'язаними з їх оприбуткуванням та збільшенням фонду у малоцінних та швидкозношуваних предметах (pax. 411), але без суми податку на додану вартість, яку також списують на видатки установи, використовуючи при цьому запис за дебетом 801 та 802 рахунків (якщо МШП придбані за рахунок коштів загального фонду) та кредитом відповідних субрахунків рахунку 36 "Розрахунки з різними дебіторами" (361, 362, 364) або субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами". Якщо ж МШП придбані за рахунок коштів спеціального фонду, то у випадку, коли податок на додану вартість не включено до податкового кредиту, використовується аналогічні проведення, однак за дебетом витратних рахунків 811, 812, 813.

Загалом використання витратних рахунків (801, 802, 811, 812, 813) доволі широке. Зокрема, їх використовують і в обліку операцій з грошовими коштами, і в обліку розрахунків із заробітної плати та операцій з погашення заборгованості із заробітної плати, обліку операцій при виробництві продукції, обліку операцій з капітального будівництва, обліку операцій в іноземній валюті тощо. Однак незмінним є принцип, згідно з яким за дебетом цих рахунків відображається списання понесених витрат на фактичні видатки, а за кредитом відображається зменшення (поновлення) витрат у разі відшкодування касових видатків відповідно до чинного законодавства.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.