Конспект лекцій Управлінський облік

3. Попередільний (попроцесний) метод обліку витрат.

Об’єктом обліку та калькулювання є продукт чи група продуктів технологічного переділу. Після кожного переділу одержують напівфабрикат, який підлягає обробці в наступному переділі на даному підприємстві або може бути реалізований на сторону як готова продукція.

При калькулюванні собівартості продукції застосовується еквівалент кількості зразків – це вимірювач продукції, обробленої за звітний період. Кількість таких зразків визначається добутком кількості оброблених виробів на відсоток їх готовності.

Калькулювання по переділах включає такі етапи:

1. Розрахунок еквівалента кількості зразків готової продукції.

2. Визначення виробничих витрат за місяць.

3. Калькулювання собівартості еквівалента зразка готової продукції.

4. Калькулювання собівартості готової продукції та оцінка напівфабрикатів.

ПРИКЛАД:

Підприємство на протязі місяця виготовляло 400 од. продукції. 200 од. – завершені обробкою і прийняті на склад, 200 од. – напівфабрикати, з яких матеріали використані на 100%, оплата праці – на 50%, загальновиробничі витрати – на 50%. Розрахувати собівартість еквівалента зразка готової продукції, оцінити готову продукцію та напівфабрикати.Елементи

витрат
Витрати за місяць, грн.Готова продук

ція, од.
Незавершене виробництвоСума еквіва

лентних одиниць
Собі

вартість екві

валентної одиниці, грн.
Нату

ральні одиниці
Відсо

ток оброб

ки
Еквіва

лентна одиниця
Прямі

матеріальні
800020020010020040020,0 (8000/400)
Пряма з/п65002002005010030021,67
Загально

виробничі
42002002005010030014,0

(a) Сума

18700200200ХХХ55,67


ГП = 200 х 55,67 = 11133 грн.

НЗВм = 200 х 20 = 4000 грн.

НЗВз/п = 100 х 21,67 = 2167 грн.

НЗВз/в = 100 х 14 = 1400 грн.

7567 грн.

(a) Дебет

КредитСума
262311133


Сальдо рахунка 23 – 7567 грн.

При застосуванні попередільного методу обліку витрат використовують 2 підходи щодо оцінки готової продукції та напівфабрикатів:

1. Метод ФІФО.

2. Метод середньозваженої.

За використання методу ФІФО робиться припущення, що спочатку закінчуються обробкою одиниці продукції, що були в незавершеному виробництві на початок місяця, а потім ведеться облік витрат на витрати поточного місяця.

За використання методу середньозваженої робиться припущення, що одиниці напівфабрикатів на початок місяця обробляються одночасно з одиницями продукції, що введені в виробництво у поточному місяці.

Застосування того чи іншого методу пов’язано з технологічним циклом обробки. Наприклад, макаронна промисловість – метод ФІФО (оскільки завершеність – 5-6 днів); сироробна промисловість – метод середньозваженої (оскільки завершеність технологічного циклу – 25-60 днів).