Губський Цивільна оборона (1995)

Оцінка хімічної обстановки поняття про хімічну обстановку і вихідні дані для її оцінки

Хімічна обстановка — це обстановка., яка складається на території адміністративного району, населеного пункту чи об'єкту народного господарства внаслідок викиду (виливу) СДОР, або застосування ворогом хімічної зброї, яка істотно впливає на боєздатність формувань ЦО, роботу підприємств, життєдіяльність населення і потребує вжиття заходів захисту.

В Україні спостерігається тенденція до росту кількості об'єктів, які виробляють, зберігають і використовують в промисловому виробництві СДОР.

Небезпека ураження населення, робітників і службовців СДОР вимагає швидкого виявлення СДОР і оцінки хімічної обстановки і обліку її впливу на організації РіІНР, а також на виробничу діяльність в умовах зараження.

Методика оцінки хімічної обстановки опрацьована штабом ЦО України. Вона призначена для завчасного оперативного прогнозування масштабів зараження на випадок викидів СДОР в навколишнє середовище під час аварій (руйнувань) на виробництві і транспорті.

Є дваіпособи оцінки хімічної обстановки:

за формулами — математичні розрахунки;

за таблицями, складеними відповідно до основних видів СДОР.

Методика використовується при плануванні заходів по захисту робітників, службовців і населення від СДОР і вжиття заходів захисту безпосередньо після аварії в районах, містах, областях.

В Україні є 1057 хімічно небезпечних об'єктів. На яких —280 тис. тонн СДОР.

Із них :

м.Калуш - 2000 т СІ2, Г-90 км

м.Рівне - 2500 т NH3, Г=53 км

м.Черкаси - 2500 т NH3, Г=60 км

де Г— глибина зони хімічного" зараження при виливі (викиді) сильнодіючої отруйної печовини, СІ2 —хлор, NH3 — аміак.

Через Україну ПРОХОДЯТЬ газопроводи (2500 км), аміакопровід — Тольятті-Одеса, тиск до 20 атм, в ньому на 1 км — 55 тонн аміаку, NH3.

Розглянемо методику прогнозування масштабів зараження СДОР при аваріях на хімчно небезпечних об'єктах і транспорті.

Основні терміни і визначення.

Хімічно небезпечний об'єкт — об'єкт, при аварії або руйнуванні якого можуть статися масові ураження людей, тварин і рослин СДОР.

Під цим терміном аварія розуміють:

- порушення технологічних процесів виробництва,пошкодження транспортних засобів при перевезенні і інші, які призводять до виливу (викиду) СДОР в атмосферу в кількості, яка складає небезпеку масового ураження людей і тварин.

Під терміном руйнування розуміють стан внаслідок катастроф і стихійного лиха, які призводять до повного руйнування всіх ємностей і порушення технологічних комунікацій.

Зона зараження СДОР — територія, яка заражена СДОР в небезпечних для життя людей концентраціях.

Прогнозування масштабу зараження СДОР — визначення глибини і площі зараження СДОР.

Первинна хмара —хмара СДОР, утворена в результаті миттєвого ( 1-3 хв) переходу в атмосферу частини вмісту ємкості із СДОР при її руйнуванні.

. Вторинна хмара —хмара СДОР, утворена в результаті випаровування розлитої речовини з підстилаючої поверхні.

Порогова токсодоза — інгаляційна токсодоза, що виключає початкові симптоми ураження.

Еквівалентна кількість СДОР — така кількість хлору, масштаб зараження яким при інверсії еквівалентний масштабу зараження при даному ступені вертикальної стійкості повітря кількістю даної речовини, яка переходить в первинну (вторинну) хмару.

Масштаби зараження СДОР в залежності від їх фізичних властивостей і агрегатного стану розраховуються по первинній і вторинній хмарі, наприклад:

для стиснутих газів — тільки по первинній хмарі;

для зріджених газів — по вторинній і первинній хмарі;

для отруйних рідин, що киплять вище температури навколишнього середовища — тільки по вторинній хмарі.

Вихідні дані для прогнозування масштабів зараження СДОР:

1. Загальна кількість СДОР на об'єкті і дані по розміщенню їх запасів в ємностях і технологічних трубопроводах.

Кількість СДОР, викинутих в атмосферу і харктер їх розливу на підстилаючій поверхні ("Вільно", "В піддоіГ або "В обваловку").

Висота піддону або обваловки-складських ємностей.

Метеоумови: температура повітря, швидкість вітру на висоті 10 м, ступінь вертикальної стійкості повітря.

При завчасному прогнозуванні масштабів зараження в випадку аварії приймається викид із максимальної по об'єму одиничної ємності (технологічної, складської, транспортної і ін.), метеоумови: інверсія, швидкість вітру - 1 м/с t=20°C.

Для прогнозування масштабів зараження безпосередньо після аварії — брати конкретні дані, реальні метеоумови.

Зовнішні границі зараження СДОР розраховуються на пороговій токсодозі при інгаляційній дії на організм людини.

Прийняті допуски:

— ємності, в яких є СДОР, при аваріях руйнуються повністю;

— товщина шару рідини СДОР (Ь):

що вільно розлилися на підстилаючій поверхні приймаються — 0,05 м;

при розливі із ємності, які мають піддон h=H-0,2, м, де Н — висота

піддону (обваловки), м; . .

при розливі з ємкостей, розміщених групою, які мають загальний піддон

r^Q/Fxd (м),

де Q. — кількість викинутої (розлитої) речовини, при аварії,т;

F — реальна площа розливу,м2;

d — густина СДОР, т/м3;

граничний термін перебування людей в зоні зараження і тривалість зберігання незмінними метеоумовами становить — 4 год. По проходженні вказаного часу прогноз обстановки повинен уточнюватися ;

при аваріях на газо- і трубопроводах кількість викиду СДОР приймається рівною його максимальної кількості, поміщеної в трубопроводі між автоматичними відсіками ( для аміакопроводів 275—500 т.)

На хімічно небезпечних об'єктах прогнозуванням масштабів хімічного зараження займається штаб ІДО. Черговий диспетчер у випадку аварії (викид, вилив СДОР) повідомляє робітників і службовців об'єкту, доповідає в штаб ІДО району (міста) і т.д., згідно з планом ІДО об'єкту на випадок аварії (катастрофи), стихійного лиха.

На інших об'єктах народного господарства хімічну обстановку виявляють пости (ланки) радіаційного і хімічного спостереження (розвідки) в випадку виникнення надзвичайних умов.