Микал Т. А. Німецька мова. Граматика та вправи для початківців (2003)

Іменник

Іменник (das Substantiv, das Hauptwort, das Dingwort, das Nennwort) — повнозначна змінна частина мови, що означає предметність. Поняття предметності включає не тільки назви предметів та істот, а й назви опредмечених абстрактних понять.

Іменники поділяються на конкретні і абстрактні.

Конкретні іменники поділяються на чотири групи: власні (Otto, Maria, die Karpaten), загальні (der Mensch, der Vater, das Pferd, die Linde, der Tisch, das Buch), речовинні (das Holz, das Wasser, das Brot) та збірні (das Volk, die Studentenschaft, die Kleidung) назви.

Абстрактні іменники — це назви абстрактних, узагальнених понять, які ми сприймаємо лише розумово, а не за допомогою органів чуття: der Wille, die Absicht, der Mut, die Ehre.

Іменникам властиві граматичні категорії роду, числа, відмінка, означеності і неозначеності.

Іменники в німецькій мові пишуться з великої букви.

В однині іменник має три роди: чоловічий (das Maskulinum, das mдnnliche Geschlecht), жіночий (das Femininum, das weibliche Geschlecht) і середній (das Neutrum, das sдchliche Geschlecht). Граматичний рід властивий не тільки назвам істот, а й іменникам, що означають предмети або абстрактні поняття.Рід іменників у німецькій та українській мовах може не збігатися:

der Sommer (чол. р.) — літо (серед. р.)

das Huhn (серед. р.) — курка (жін. р.)

die Klasse (жін. р.) — клас (чол. р.)

В українській мові рід іменників визначається за закінченням. У німецькій мові прості іменники не мають формальних ознак, що вказували б на рід. Рід іменників визначається за артиклем, за закінченням прикметника або займенника, що стоїть перед іменником:

der Wald — die Wiese — das Feld

dieser Wald — diese Wiese — dieses Feld

grьner Wald — grьne Wiese — grьnes Feld

У німецькій мові немає вичерпних правил визначення роду іменників, тому їх потрібно заучувати разом з артиклем.

Артикль буває двох видів: означений (der, die, das, die) і неозначений (ein, eine, ein). Неозначений артикль не має множини і називається нульовим артиклем. Нульовий артикль характерний для деяких абстрактних і речовинних назв.

Неозначений артикль виділяє невідомий, неозначений, неуточнений, раніше незгадуваний предмет або особу серед однорідних предметів та осіб. Означений артикль виділяє відомий, означений, уточнений або раніше вже згадуваний предмет або особу серед однорідних предметів або осіб.

Неозначений артикль уживається:

— якщо предмет або особа називається вперше. Нульовий артикль у множині вживається там, де в однині стояв би неозначений артикль:

Im Zimmer stand ein Schreibtisch;

— за наявності перед іменником означення, вираженого прикметником:

Er liest ein interessantes Buch;

— якщо іменник уживається в ролі іменної частини присудка:

Das ist ein Haus.

Dieses Haus ist ein Museum;

— після дієслів haben, brauchen і безособового виразу es gibt:

Ich habe einen Bruder.

Ich brauche einen Bleistift.

Артикль перед іменниками не вживається:

— Якщо перед іменником стоїть слово, яке замінює артикль (присвійний, вказівний, питальний, відносний, неозначений займенник; кількісний або дробовий числівник; означення, виражене іменником у родовому відмінку):

Gib mir dieses Buch.

Dort liegt sein Heft.

Geben Sie mir zwei Hefte.

Dort stehen viele Studenten.

Dort liegt Annas Heft.

— Перед іменниками, що означають професію, національність або партійну належність:

Er ist Flieger.

Er ist Ukrainer.

Mein GroЯvater war Handwerker.

— Перед речовинними та абстрактними іменниками:

Hier kann man Butter, Kдse und Milch kaufen.

Der Lehrer muss Geduld haben.

Wo gewinnt man Kohle?

— Перед іменниками, що означають ігри, музичні інструменти і вживаються з дієсловом spielen:

Schach spielen, Geige spielen, Tennis spielen.

Іменник має дві форми числа: однину (der Singular, die Einzahl) і множину (der Plural, die Mehrzahl).

Граматичними засобами утворення множини іменників є формотворчі суфікси і артикль, а фонетичними — умлаут і наголос (дуже рідко). Дуже часто іменники утворюють множину за допомогою двох або більше засобів одночасно:

der Wald — die Wдlder (артикль, умлаут, суфікс);

das `Neutron — die Neu`tronen (артикль, наголос, суфікс).

Основний засіб утворення множини іменників — суфікси. Залежно від суфіксів множини у німецькій мові розрізняють чотири основні типи утворення множини іменників:

І тип — за допомогою суфікса -е (без і з умлаутом)

ІІ тип — за допомогою суфікса -(е)n (без умлаута)

ІІІ тип — за допомогою суфікса -er (з умлаутом)

ІV тип — без суфікса (без і з умлаутом).

Деякі іменники іншомовного походження утворюють множину не за загальними правилами.

Одним з засобів утворення множини іменників є суфікс -s:

der Park — die Parks, das Hotel — die Hotels, der Chef — die Chefs, das Niveau — die Niveaus, das Kasino — die Kasinos, die Kamera — die Kameras, das Auto — die Autos, das Kino — die Kinos.

Іменники латинського походження із суфіксом -(i)um у множині змінюють його на суфікс -(i)en:

das Datum — die Daten, das Museum — die Museen, das Aquarium — die Aquarien.

Частина таких імeнників змінює у множині суфікс -um на -a:

das Verbum — die Verba, das Substantivum — die Substantiva.

Дeякі іменники латинського походження із суфіксами -us i -um утворюють множину за правилами латинської граматики:

der Modus — die Modi, das Genus — die Genera, das Tempus — die Tempora, das Maskulinum — die Maskulina.Деякі іменники не мають власної форми множини. Вони замінюють множину синонімами, утвореними від них самих за допомогою словоскладення:

der Atem — die Atemzьge - das Erbe — die Erbschaften

der Bau — die Bauten - das Getreide — die Getreidearten

der Dank — die Danksagungen - das Lob — die Lobsprьche

das Obst — die Obstsorten - der Streit — die Streitigkeiten

der Rat — die Ratschlдge - das Unglьck — die Unglьcksfдlle

der Schmuck — die Schmucksachen

das Versprechen — die Versprechungen

Іменники-омоніми мають у множині різні форми. Категорія числа допомагає визначити лексичне значення цих іменників:

das Band -die Bдnder -стрічка

die Bдn de -зв’язок

die Bank - die Bдnke - лава

die Banken - банк

der Bauer - die Bauern - селянин

die Bauer - будівельник

das Ding - die Dinge - річ

die Dinger - маля

der Faden - die Fдden - нитка

die Faden - сажень

das Gesicht - die Gesichter - обличчя

die Gesichte - привид

das Licht - die Lichte - свічка, вогні

die Lichter - світило

das Mal - die Mдler - ознака

die Male - раз

die Mutter - die Mьtter - мати

die Muttern - гайка

der StrauЯ - die StrдuЯe - букет

die StrauЯe - страус

das Tuch - die Tuche - сукно

die Tьcher - хустка

das Wort - die Wцrter - слово (окреме)

die Worte - слово (зв’язне мовлення)

Вправи

Вправа 1. Назвіть:

1. alle Tage der Woche

2. die Wintermonate

3. fьnf Blumen

4. fьnf Metalle

5. alle Niederschlдge

Вправа 2. Доповніть речення іменниками, уживаючи правильно артикль.Вправа 3. Визначте рід іменника і вставте означений артикль.

1. ... Norden, ... Sьden, ... Westen und ... Osten sind Weltgegenden. 2. ... Winter, ... Frьhling, ... Sommer und ... Herbst sind Jahreszeiten. 3. ... Mдrz, ... April, ... Mai sind Frьhlingsmonate. 4. ... Mittwoch ist der dritte Tag der Woche. 5. ... Brocken wird von Heine besungen. 6. ... Tulpe ist eine der schцnsten Blumen. 7. ... Nelke ist meine Lieblingsblume. 8. ... Zitrone wird den an Angina Leidenden empfohlen. 9. ... Gold ist ein Edelmetall.

Вправа 4. Дайте відповіді на запитання.

1. In diesem Text gibt es viele unbekannte deutsche Wцrter. Was braucht jeder Student? 2. Der Junge ist weitsichtig. Was braucht er beim Lesen eines Buches? 3. Wir schreiben ein Diktat. Die Studentin hat ihren Kugelschreiber vergessen. Was braucht sie? 4. Wir wollen FuЯball spielen. Was brauchen wir? 5. Das Kind will zeichnen. Was braucht es?

Вправа 5. Підтвердіть.

1. Beethoven war Komponist, er war ein groЯer Komponist, stimmt es?

2. Sofja Kowalewskaja war Mathematikerin, sie war eine berьhmte Mathematikerin, nicht war?

3. Pirogow war Chirurg, er war ein hervorragender Chirurg, stimmt es?

4. Dьrer war Maler, er war ein deutscher Maler, nicht wahr?

Вправа 6. Дайте стверджувальну відповідь.

Ist das die gestrige Zeitung? Ist dieses Mдdchen die beste Studentin in der Gruppe? Ist das die erste Novelle des Schriftstellers? War das die zweite Begegnung mit dem berьhmten Schauspieler? Ist das die Aktentasche des Studenten?

Вправа 7. Який артикль (означений чи неозначений)?

1. Morgen haben wir ... Prьfung. ... vorige Prьfung, die wir am Donnerstag abgelegt haben, war nicht schwer.

2. Wir lesen ... Novelle. In ... Novelle handelt es sich um ... Leben ... Mдdchens.

3. Die Studenten schreiben ... Kontrollarbeit. Das ist ... dritte Kontrollarbeit in diesem Monat.

4. ... Sonne scheint. ... Juli ist der heiЯeste Monat ... Sommers.

5. Gestern haben wir ... Diktat geschrieben. Heute verteilt ... Lehrerin ... Hefte.

6. Das Licht erlischt im Zuschauerraum. ... Dirigent nimmt seinen Platz ein. Es ertцnen ... ersten Laute ... Ouvertьre.

7. Schwimmt dein Bruder gut? Ja, er schwimmt wie ... Fisch.

Вправа 8. Доповніть речення.

Зразок: Sein Vater war ein erfahrener Schlosser. Der Sohn ist auch ...

Der Sohn ist auch Schlosser.

1. Ihre Mutter war eine berьhmte Schauspielerin. Sie ist auch ...

2. Sein Vater war ein guter Dreher. Er ist auch ...

3. Der Vater war ein hervorragender Regisseur. Er ist auch ...

4. Die GroЯmutter war eine bekannte Дrztin. Der Enkel ist auch ...

5. Der GroЯvater war ein berьhmter Geologe. Der Enkel ist auch ...

6. Die Eltern waren bekannte Lehrer. Der Bruder und die Schwester sind auch ...

Вправа 9. Визначте національність.

Зразок: Er kommt aus Bulgarien. Er ist ... .

Er ist Bulgare.

1. Dieser Schriftsteller kommt aus Frankreich. Er ist ... .

2. Der Aspirant kommt aus Polen. Er ist ... .

3. Der Pianist kommt aus England. Er ist ... .

4. Der Wissenschaftler kommt aus Amerika. Er ist ... .

5. Die Sдngerin kommt aus Italien. Sie ist ... .

6. Der Regisseur kommt aus Ungarn. Er ist ... .

7. Die Malerin kommt aus Griechenland. Sie ist ... .

Вправа 10. Дайте відповіді на запитання.

1. War Aristoteles Grieche oder Rцmer? 2. War Kolumbus Italiener oder Spanier? 3. War Mozart Цsterreicher oder Schweizer? 4. War Nobel Norweger oder Schwede? 5. War Mark Twain Englдnder oder Amerikaner? 6. War Caruso Italiener oder Franzose? 7. War Pablo Picasso Spanier oder Portugiese?

Вправа 11. Який артикль (неозначений чи нульовий)?

Der Komponist komponiert (das Lied). Der Komponist komponiert (die Musik).

Wir hцren (der Hilferuf). Wir hцren (das Klavierspiel).

Hцrst du (das Gesprдch)? Hцrst du (der Lдrm)?

Der Kranke braucht (die Ruhe). Der Kranke braucht (die Arznei).

Er hat (der Hunger). Er hat (die Wohnung).

Вправа 12. Доповніть речення, застосовуючи правильно артиклі.Вправа 13. Дайте відповіді на запитання.

Зразок a): — Steht in dem Schlafzimmer ein Schrank?

— Nein, zwei Schrдnke.

1.Hat sie einen Sohn? 2.Hat nur ein Arzt heute Sprechstunde? 3.Hat das Kind nur einen Ball? 4.Sollen wir einen Satz analysieren?

Зразок b): — Steht im Korridor ein Junge?

— Nein, zwei Jungen.

1. Hьtet die Herde ein Hirt? 2. Sitzt im Nebenzimmer ein Herr? 3. Wurde nur ein Student geprьft? 4. Arbeitet am Projekt ein Architekt?

Вправа 14. Перекладіть на українську.

1. die Unruhe — die Unruhen; 2. die Industrie — die Industrien; 3. die Wahl — die Wahlen

Вправа 15. Побудуйте речення з даними словосполученнями.

zwei Glas Milch, vier Stьck Seife, fьnfzehn Grad Kдlte, zwei Paar Strьmpfe, zehn Mann, drei Tassen Tee, fьnf Flaschen Limonade, drei Portionen Eis, sieben Millionen Einwohner

Вправа 16. Знайдіть іменники, які в множинi мають суфікс -е, але не отримують умлаут; побудуйте з цими іменниками речення.

der Gast, der Tag, der Hund, der Arm, der Sprung, der Ball, der Grad, der Schuh, der Dolch, der Ort, der Aal, der Korb, der Pfad, der Satz, der Gang, der Laut, der Punkt, der Stock, der Pol, der Schrank, der Stoff, der Baum, der Strolch, der Monat.

Вправа 17. Утворіть речення з даними іменниками в множині:

a) der Kollege, der Lцwe

b) der Mensch, der Held, der Hirt, der Herr

c) der Staat, der Strahl, der Nachbar, der Vetter

Вправа 18. Знайдіть іменники, які отримують у множині суфікс -е:

der Ingenieur, der Dekan, der Aspirant, der Pilot, der Kommunist, der Sekretдr, der Philosoph, der Kamerad, der Planet, der Dialog, der Charakter, der Architekt, der Admiral, der Jubilar, der Professor, der Barbar

Вправа 19. Утворіть від поданих дієслів іменники чоловічого роду; визначте їх множину:

absolvieren, agitieren, demonstrieren, desertieren, dirigieren, emigrieren, illustrieren, interpretieren, kandidieren, kommentieren, komponieren, konkurrieren, konstruieren, kontrollieren, kritisieren, redigieren, frisieren, studieren

Вправа 20. Уставте іменники чоловічого роду, які у множині мають суфікс -er:

1. Wir schweiften durch Felder und ... . 2. In diesem Garten gibt es viele beerentragende ... . 3. Die ... haben alle Blьten zerfressen. 4. Ihr Gesicht war verweint, um die Augen hatte sie rote ... . 5. Der Arbeitslose hatte vier hungrige ... zu versorgen. 6. Alle diese Hoffnungen waren ... gewesen. 7. Die FuЯballspieler sind starke, krдftige, gesunde ... .

(der Strauch, der Wald, der Rand, der Mund, der Wurm, der Mann, der Irrtum)

Вправа 21. Дайте відповіді на запитання.

Зразок a): — Hat sie ein Kind?

— Nein, zwei Kinder.

1. Hat der Sдnger ein Lied gesungen? 2. Hat das Kind ein Bild gezeichnet? 3. Gibt es auf diesem Baum nur ein Nest? 4. Hat sie sich ein Kleid gekauft?

Зразок b): — Hat sie ein Jahr im Ausland verbracht?

— Nein, zwei Jahre.

1. Hat diese Universitдt ein Studentenheim? 2. Wurde im Walde ein Zelt aufgeschlagen? 3. Habt ihr in diesem Monat ein Diktat geschrieben? 4. Gibt es in dieser Stadt ein Institut? 5. Gibt es in diesem Satz ein Subjekt, ein Prдdikat, ein Objekt und ein Attribut?

Вправа 22. Уставте іменники середнього роду, які у множині мають закінчення -en:

1. Vier ... sehen mehr als zwei. 2. Im Zimmer standen zwei hцlzerne ... . 3. An allen Ecken und ... hцrt man Musik. 4. Alle Schьler waren sofort dem neuen Lehrer zugeneigt, alle ... flogen ihm zu. 5. Ich habe mit eigenen ... gehцrt, wie die Kollegen darьber sprachen. 6. Bienen und Ameisen sind staatenbildende ... . 7. In der deutschen Grammatik unterscheidet man starke und schwache ... .

(das Auge, das Ende, das Ohr, das Insekt, das Bett, das Herz, das Verb)

Вправа 23. Дайте відповіді на запитання.

Зразок а): — Kaufst du eine Rose?

— Nein zwei Rosen.

1. Abonierst du eine deutsche Zeitung? 2. Beherrscht er eine Fremdsprache? 3. Hat sie eine Schwester? 4. Habt ihr eine neue Lehrerin? 5. Kaufst du eine Schachtel Zigaretten?

Зразок b): — Habt ihr im Garten nur eine Bank?

— Nein, zwei Bдnke.

1. Haben die Touristen nur eine Nacht im Hotel geschlafen? 2. Hдngst du diese Bilder an eine Wand? 3. Gibt es in diesem Gebiet nur eine groЯe Stadt? 4. Hast du nur eine Nuss geknackt?

Вправа 24. Знайдіть односкладові іменники жіночого роду, які у множині мають закінчення -en:

die Art, die Kraft, die Braut, die Tat, die Tracht, die Haut, die Macht, die Schlacht, die Tьr, die Absicht, die Wurst, die Ausflucht, die Magd, die Nacht, die Frucht

Вправа 25. Скажіть речення в множині.

1. Der Mantel ist in der Garderobe zu lassen. 2. Der Vater dieser Kinder ist Flieger. 3. Der Adler ist sehr stark. 4. Das Ufer des Flusses ist flach. 5. Das Gebдude des Sanatoriums liegt im Park. 6. Die Tochter gratuliert der Mutter zum Geburtstag. 7. Der Garten ist schattig. 8. Dieses Rдtsel ist schwer zu lцsen. 9. Dieses Bьchlein ist mit bunten Bildern illustriert. 10. Der Wagen steht vor dem Universitдtsgebдude.

Вправа 26. Дайте відповіді на запитання, уживаючи при цьому іменники в множині.

1. Welche Bдume wachsen in einem Mischwald? 2. Welche Gartenblumen kennen Sie? 3. Welche Vцgel bleiben bei uns ьberwintern? 4. Welche Tiere haben Sie im Zoo gesehen?

Вправа 27. Утворіть речення з іменниками в множині.

die Leiter, die Leitern, die Bдnde, die Bдnder, die Kiefer, die Kiefern, die Bauern, die Bauer, die Steuer, die Steuern, die Schilder, die Schilde, die Tore, die Toren

Вправа 28. А. Запишіть подані іменники в множині:

die Stadt, das Haus, das Jahr, die Brьcke, der Baum, die StraЯe, der Mensch, die StraЯenbahn, der Motor, der Wagen, die Maschine, die Leuchtreklame.

В. Уставте ці іменники в текст.

Man sagt von dieser Stadt, in der ich lebe, sie sei eine der schцnsten ... des Landes. Gewiss, sie hat hohe ... , die man in den letzten ... gebaut hat, viele ... , die ьber den GroЯen Strom fьhren, schцne ... , die die gerade ... schmьcken, und viele ... . Aber der Lдrm in der Stadt ist gewaltig, die ... quitschen, die ... der schweren ... brьllen und die ... bei den Neubauten rattern, dass man kaum sein eigenes Wort versteht. An den Hдusern in dieser Stadt blitzen bei Nacht die ... , blau, rot, grьn, wie auf dem Rummelplatz.

(Nach Walter Galasch)

Вправа 29. Дайте відповіді на запитання.

Зразок a): Gibt es in dieser Stadt nur einen Klub?

Nein, zwei Klubs. (Die Zahl kann variiert werden.)

1.Ist in der letzten Zeit nur ein Sputnik gestartet worden? 2.Steht vor dem Tor ein Auto? 3.Hat man dir in der Klasse nur einen Scheck gegeben? 4.Gibt es hier in der Nдhe nur ein Kino und ein Cafe? 5.Soll man in diesem Satz ein Komma setzen? 6. In der Nдhe des Bahnhofs befindet sich nur ein Hotel?

Зразок b): — Haben die Touristen noch kein Museum besucht?

— Doch, sie haben sogar schon einige Museen besucht.

1. Liegt im 2. Stockwerk kein Laboratorium? 2. Es gibt in diesem Text keinen einzigen Dialektismus? 3. Hat dieses Theater in der letzten Zeit kein neues Drama aufgefьhrt? 4. Hat man in der Diskussion kein Thema zu Ende besprochen?

Вправа 30. Запишіть виділені іменники в множині й уставте в речення.

1. Er ist ein Mann ohne Prinzip. 2. Hatten die Diplomaten ein Privileg? 3. Das Adverb und das Partizip spielen oft die Rolle eines Adverbials. 4. Das war zinsenbringendes Kapital. 5. Kцnntest du das Numerale als Wortart definieren?

Вправа 31. Запишіть подані іменники в множині.

der Betrug, der Streit, der Schmuck, das Lob, das Versprechen, das Bestreben, der Dank, der Atem, der Mord, der Rasen

Вправа 32. Уставте іменники в множині.

1. Diese ... werden immer mit groЯem Erfolg aufgefьhrt. (das Drama)

2. Man unterscheidet in der deutschen Grammatik drei ... . (der Deklinationstypus)

3. Wir haben schon zwei ... in der Lexik durchgenommen. (das Thema)

4. ... unserer Hauptstadt werden mit jedem Jahr schцner. (der Park)

5. ... aller Abteilungen versammelten sich beim Direktor. (der Chef)

6. In unserer Stadt gibt es viele ... , ... , ... . (das Museum, das Theater, das Kino)

7. ... dieses Instituts sind nach der letzten Neuheit der Technik eingerichtet. (das Laboratorium)

8. Die Gliedsдtze werden von den Hauptsдtzen durch ... abgetrennt. (das Komma)

9. ... sind in die Geschichte unserer Heimat eingegangen. (dieses Datum)

10. Das deutsche Verb hat 3 ... und 2 ... . (der Modus, das Genus)

11. Die deutschen ... werden oft attributiv gebraucht. (das Partizip)

12. Wieviel ... gibt es im Deutschen? (der Kasus)

13. ... hat man schon dem Chef ьbergeben. (das Schema)

14. An der Kreuzung sind schon einige ... passiert. (das Unglьck)

Вправа 33. Перекладіть на українську наведені іменники:

die Bauern, die Bauer, die Worte, die Wцrter, die Banken, die Bдnke, die StrдuЯe, die StrauЯe, die Lichte, die Lichter, die Gesichter, die Gesichte, die Tuche, die Tьcher, die Bande, die Bдnder, die Rдte, die Ratschlдge, die Mьtter, die Muttern.

Вправа 34. Уставте замість крапок іменники у правильній формі множини.

die Bank

1. Alle ... Berlins sind um 8 Uhr schon geцffnet.

2. Das Wetter ist gut. Alle ... im Park sind besetzt.

die Mutter

3. Zu dieser Feier werden auch ... der Kinder in den Kindergarten eingeladen.

4. ... sollen angezogen werden.

das Band

5. Schцne ... schmьcken die Nationaltracht der Ukrainerinnen.

6. ... der Freundschaft verbinden diese Vцlker.

das Tuch

7. ... habe ich schon gewaschen.

8. ... verschiedener Qualitдt sind hier zu kaufen.

das Gesicht

9. ... der Kinder strahlten vor Freude.

10. Es waren keine ... , sondern gewцhnliche Menschen.

der StrauЯ

11. ... leben in Afrika.

12. Er kaufte zwei kleine ... Veilchen.