Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Види контролю в митній службі

Питання класифікації видів контролю розглядалось багатьма дослідниками як в Україні, так і за кордоном.

Для соціальних систем характерна різноманітність видів контролю, які класифікуються за різними критеріями (табл. 3.4).

Зупинимося на характеристиках деяких видів контролю в митній службі детальніше.

Усі види управлінського контролю можна поділити на два види - державний контроль і недержавний (соціальний, громадський) контроль. Державний контроль надзвичайно різноманітний, але, на жаль, усе ще недосконалий і недостатній.

Державний і громадський (соціальний) контроль необхідний суспільству, тому що дає можливість перевіряти ефективність прийнятих управлінських рішень з погляду суспільних інтересів. Він

має супроводжувати кожне рішення, у підготовці, прийнятті й виконанні якого беруть участь політичні та економічні керівники, державні й інші службовці. Постійний державний і громадський контроль є однією з необхідних умов оптимальності управлінських рішень, усього державного управління в цілому.

Таблиця 3.4

Класифікація видів контролю в управлінні митною службою

№з/пОснова для класифікаціїВид контролю
1За направленістю1. Зовнішньосистемний: надвідомчий; міжвідомчий 2. Внутрішньосистемний (внутрішній, внутрівідомчий, відомчий) 3. Функціональний (митний
2За часом (стадією)здійснення1. Постійний: попередній (превентивний, запобіжний); поточний (оперативний); подальший; підсумковий (результативний) 2. Непостійний (періодичний)
3За обсягом досліджуваної діяльностіЗагальний (комплексний); спеціальний (спеціалізований, тематичний)
4За кількістю суб'єктівКолективний; одноособовий (індивідуальний)
5За суб'єктами (масштабами та рівнями управління)1. Державний; недержавний (громадський, соціальний) 2. Керівників: стратегічного, тактичного, оперативного рівнів управління

3. Спеціально створених підрозділів: тимчасових, постійних 4. Самоконтроль
6За фактом плануванняПлановий; позаплановий;раптовий
7За ступенем доступудо об'єктаБезпосередній; дистанційний
8За якістю здійсненняФормальний; реальний
9За підсистемами об'єктаФінансовий; технологічний; матеріальний; кадровий
Із загальним контролем маємо справу в тих випадках, коли він охоплює всю діяльність контрольованих, усі сфери їх роботи. Спеціальний контроль зосереджується на певних видах діяльності та не охоплює об'єкта в цілому. Таким чином, при загальному відомчому контролі митної служби здійснюється перевірка за всіма напрямками та сферами діяльності її органів.

Під час спеціального (спеціалізованого) відомчого контролю здійснюються перевірки, спрямовані на вивчення конкретної ділянки роботи органів митної служби або вивчення якогось конкретного питання (наприклад, правильності визначення митної вартості товарів, виконання певної технологічної схеми щодо порядку митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України фізичними або юридичними особами).

Види контролю, що класифікуються за критерієм стадійності діяльності контрольованого об'єкта, безпосередньо пов'язані з процесом управління в органах митної служби. При цьому попередній (запобіжний, превентивний) контроль здійснюється суб'єктами контролю безпосередньо під час планування роботи органу митної служби та підготовки управлінських рішень. Його мета — усунення хиб, що можуть виникнути під час підготовки управлінського рішення та планування діяльності органу. Такими хибами можуть бути як незабезпеченість ресурсами, обмеженість, неконкретність, так і невідповідність поставленим завданням тощо. Гурне Бернар вважав превентивний контроль надзвичайно ефективним, "адже контролер може заборонити дію, яка йому не до вподоби" .

Оперативний (поточний) контроль провадиться в процесі виконання управлінських рішень та планів роботи органів митної служби. Така контрольна діяльність може бути зорієнтована на кінцевий або проміжний результат. Спрямованість його може бути повною (на все управлінське рішення, весь план роботи) або частковою. Виявлення труднощів у реалізації управлінського рішення або виконанні плану роботи, розпізнання та усунення упущень і прорахунків у роботі окремих службових та посадових осіб митної служби, аналіз та оцінка фактичного стану службової, виконавської або трудової дисципліни і запровадження заходів, спрямованих на досягнення позитивних результатів, - такою є мета оперативного контролю.

Подальший контроль запроваджується після закінчення виконання управлінського рішення або виконання плану. Оцінка ступеня втілення в життя поставлених перед органами митної служби завдань, вплив управлінського рішення на результати діяльності митних органів щодо запровадження митної політики держави, захисту економічних інтересів України, здійснення митного контролю та митного оформлення, боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, оцінка ефективності та доцільності прийнятого управлінського рішення або виконаного плану роботи митних органів.

Підсумковий (результативний) контроль фактично є контролем перевірки виконання та має визначити ступінь відповідності кінцевих результатів діяльності митних органів, їх підрозділів та конкретних посадових осіб зразку, очікуваному результату або нормативно обумовленому варіанту поведінки. Контроль виконання є доцільним тоді, коли впливати на результати вже неможливо, але можливі висновки, які сприяють розробці заходів щодо вдосконалення у даному питанні. Підсумковий контроль здійснюється також із метою забезпечення виконання рекомендацій та рішень щодо усунення виявлених у ході контрольної діяльності недоліків і порушень.

Послідовне використання органами митної служби усіх зазначених видів контрольної діяльності гарантує її позитивні наслідки. Така послідовність застосування зазначених видів відомчої контрольної діяльності обумовлює певну стадійність, тобто характеризує сам процес контрольної діяльності. На заключній стадії відомчого контролю, як правило, підбиваються підсумки виконання управлінських рішень та планів роботи органів митної служби.

Види контролю, які класифікуються за критерієм періодичності, також залежать від характеру підпорядкованості керівникові керованого ним об'єкта контролю.

Постійним або лінійним називають контроль, який запроваджується постійно й триває безперервно, цей контроль здійснюється керівником або підрозділом щодо службової, виконавської та трудової дисципліни стосовно підлеглих працівників митної установи або окремого підрозділу (підрозділів), керівництво якими є його обов'язком за посадою.

Періодичним можна назвати контроль, який здійснюється керівником або органом чи підрозділом стосовно функціонально підпорядкованих йому об'єктів і повторюється час від часу (проводиться через певні проміжки часу).

Види контролю залежать від типу управлінських відносин.

Вертикальний відомчий контроль фактично є контролем вищою митною установою, підрозділом або посадовою особою нижчої в ієрархії управлінських відносин.

Горизонтальний відомчий контроль може бути паралельним або внутрішньоструктурним. Паралельний контроль здійснюється уповноваженими суб'єктами контрольних правовідносин стосовно інших структурних підрозділів та/або конкретних осіб. При цьому сторони правовідносин не підпорядковані одна одній або знаходяться на одній сходинці структури управлінських правовідносин.

Внутрішньоструктурний контроль здійснюється співробітниками одного митного підрозділу щодо співробітників того ж митного підрозділу, при цьому сторони цих правовідносин підпорядковуються одному керівнику.

Види контролю за критерієм кількості суб'єктів контрольної діяльності характеризують тільки організаційні моменти такої діяльності, виходячи із завдань і цілей контролю. Як уже зазначалося, він може бути одноособовий або колективний (комісії, групи тощо).

Види контролю за критерієм якості його виконання характеризують ставлення суб'єкта відомчої контрольної діяльності до своїх завдань і рівень організаційно-контрольної діяльності в органах митної служби.

Реальним є контроль, який здійснюється регулярно, він орієнтований на комплексний стан об'єкта контролю в цілому, сприяє виконанню завдань, ґрунтується на точних оцінках стану справ на підконтрольному об'єкті, є надійним джерелом отримання достовірної інформації, враховує психологію осіб, які перевіряються, та являє собою надійну систему. Можна також сказати, що такий контроль - це конструктивна діяльність.

Формальний контроль проводиться не регулярно і орієнтований лише на якусь частку діяльності підконтрольного об'єкта, звернений у минуле та оцінює завершену діяльність, є ненадійним, інформація отримується із запізненням і не завжди точна, використовує приблизні оцінки, не враховує реакцію та психологію осіб, які перевіряються.

Безпосередній контроль можна характеризувати як прямий контроль, що здійснюється контролюючим суб'єктом особисто (як правило, на об'єкті контролю), без посередництва інших осіб, шляхом одержання первинної інформації.

Дистанційний контроль запроваджується на віддалі (відстані) від об'єкта контролю, як правило з використанням переробленої (вторинної), тобто узагальненої, систематизованої, скороченої, зіставленої, проаналізованої інформації (звіти, висновки за результатами узагальнення, аналізу) або спеціально підібраної інформації (копії первинних документів).

Отже, класифікація видів контролю в системі митних органів визначена нами за різноманітними критеріями, являє собою значний масив і може бути корисною як у теоретичному, так і в практичному плані.

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.