Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі (2006)

Організаційне забезпечення єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) митної служби

З часу виникнення митної системи України велика увага приділяється створенню і впровадженню Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) митної служби, призначення якої - вирішення функціональних завдань митної служби з використанням передових технологій опрацювання інформації за допомогою обчислювальної техніки.

27 липня 1993 р. прийнято концепцію створення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів і план її реалізації.

Метою створення Єдиної автоматизованої інформаційної системи є підвищення ефективності формування і здійснення єдиної митної політики держави й діяльності органів митної служби під час виконання основних і допоміжних функцій, реалізованих на основі використання сучасних засобів обчислювальної техніки, засобів передачі даних, математичних методів, перспективних комп'ютерних технологій.

Основні завдання ЄАІС:

- формування об'єктивної митної статистики з максимальним часом затримки інформації не більше доби;

- забезпечення оперативної та ефективної інформаційної взаємодії відповідних органів митної системи з питань боротьби з контрабандою і порушенням митних правил, доведення регламентуючих документів до виконавців і контроль за їх виконанням, підтримка в актуальному стані нормативно-довідкової й звітної інформації як у центральному апараті ДМСУ, так і в підлеглих митницях та взаємодіючих установах;

- глибока і всебічна автоматизація процесів митного оформлення, обліку митних платежів; обліку кадрового складу; бухгалтерського обліку; фінансового забезпечення; обліку розподілу і поповнення матеріальних засобів; обліку й оптимізації контролю на всіх рівнях системи;

- забезпечення автоматизованого інформаційного обміну Державної митної служби з іншими міністерствами і відомствами України, а також з організаціями закордонних держав;

- перехід ЄАІС на сучасні інформаційні технології і міжнародні стандарти, а також розробка матеріальної бази для ефективного використання митних експертних систем.

Для організації робіт з реалізації програми поетапної розробки і експлуатації ЄАІС ДМСУ в системі ДМСУ працює спеціалізована митна установа - Департамент інформаційних технологій та митної статистики (ДІТМС) Державної митної служби України.

Реалізація ЄАІС складається з поетапного процесу розробки і впровадження основних автоматизованих митних інформаційних технологій, поєднаних у єдиному технічному програмному і телекомунікаційному середовищі.

Єдина автоматизована інформаційна система Державної митної служби України (ЄАІС Держмитслужби) почала будуватися у 1992 р.

На першому етапі (1992 - 1993) учасник зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) подавав до митного органу паперовий примірник вантажної митної декларації (ВМД). Інспектори спеціалізованих підрозділів (митної статистики) переносили інформацію на магнітні носії за допомогою комп'ютерів. Далі інформація засобами фельд'єгерського зв'язку на магнітних носіях (дискетах) передавалась до Інформаційно-обчислювального центру Держмитслужби, де проводилось її накопичення та подальша обробка для підготовки різноманітної статистичної звітності.

Відомо, що комп'ютерні технології стають більш ефективними, якщо вони працюють на основі єдиного системного проекту. Тому в 1993 р. була розроблена концепція створення ЄАІС Держмитслужби.

На другому етапі (1994 - 1995) Держмитслужба розпочала впровадження в митних органах відомчої електронної пошти, побудованої на базі програмного забезпечення фірми Lotus -Cc:Mail. Одночасно в країні почали формуватися брокерські фірми, які виступали посередниками між митними органами та учасником ЗЕД. Зазначені фірми подавали заповнені паперові примірники ВМД та її електронну копію. Це значно скоротило час на перевірку декларації, оскільки інформація з відповідних граф ВМД перевірялася спеціалізованим програмним забезпеченням ще на етапі митного оформлення ВМД.

З розширенням зовнішньоекономічних відносин України та подальшим збільшенням обсягів зовнішньоекономічних операцій різко зросли масштаби й обсяги митної інформації.

Уже на другому етапі необхідно було вирішувати проблеми автоматизації митного оформлення, контролювати ввезення автотранспортних засобів на територію України, здійснювати контроль за доставкою в митниці призначення підакцизних товарів тощо. Приймається рішення про створення загальнодержавної митної системи електронної пошти та оперативного контролю. Надійне функціонування такої системи вимагало створення транспортної мережі супутникового зв'язку (ТМСЗ).

З початку 1996 р. розпочався третій етап упровадження в митних органах ЄАІС.

Однією із значних проблем становлення Державної митної служби України був контроль доставки вантажів у митниці призначення. Система контролю була відсутня, перевірити зазначені в деклараціях дані практично було неможливо.

Такий стан справ не задовольняв керівництво країни, і в 1996 р. Держмитслужба почала розробляти систему "Контролю доставки вантажів у митниці призначення".

У 1997 р. на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України щодо спрощення процедур контролю за ввезенням підакцизних товарів Держмитслужбою був розроблений відповідний механізм. В його основу було покладено дії інспекторів митних органів під час пропуску вантажів на митну територію України виключно за наявності електронної копії вантажної митної декларації (ВМД) типу АД в центральній базі даних.

Тоді ж нормативними актами Держмитслужби було запроваджено пропуск усіх без винятку вантажів на адресу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) тільки за наявності відомостей щодо його акредитації в центральній базі даних.

За допомогою сучасних інформаційних технологій було побудовано трирівневу систему клієнт-сервер з доступом користувачів до ресурсів серверів центральної бази даних через WEB-сервер. Почалася розробка та поетапне впровадження програмно-інформаційних комплексів (ПІК) ЄАІС Держмитслужби.

Наприкінці 1998 р. Держмитслужбою видано наказ №771, яким затверджено Положення щодо контролю за доставкою вантажів у митниці призначення. З травня 1999 р. розпочато поетапне його впровадження. Перший етап - контроль за ввезенням вантажів автомобільним транспортом (типи ВМД - АД, ПД та попереднє повідомлення ПП).

З уведенням кожного нового етапу зазначеного наказу (січень 2000 р. - режим експорт, червень 2000 р. - режим транзит автомобільним транспортом, листопад 2000 р. — режим транзит залізничним транспортом) постає необхідність організації щодобового пересилання електронних копій ВМД усіх типів до центральної бази даних безпосередньо з місць митного оформлення (митні пости, пункти пропуску через митний кордон) і постановки їх на контроль.

На даний час автоматизованою системою охоплено всі митні режими (імпорт, експорт, транзит).

Нині система успішно діє. Державною митною службою побудовано центральну базу даних, яка дає можливість прикордонній митниці в реальному режимі часу, з використанням супутникового зв'язку перевірити всі зазначені в декларації реквізити фірми, з'ясувати, чи дійсно дана фірма очікує зазначений вантаж, тощо.

У 1998 р. розпочалося впровадження в митній системі України четвертого етапу розбудови ЄАІС Держмитслужби. Тоді ж було введено в експлуатацію ТМСЗ, яка на сьогоднішній день нараховує 246 станцій супутникового зв'язку, 6 радіорелейних станцій, комунікаційне устаткування.

Протягом 1998- 2000 рр. Державна митна служба України ввела в дію такий важливий елемент Єдиної автоматизованої інформаційної системи митної служби (ЄАІС), як центральна база даних. Фактично всі ПІК, які розроблялись Держмитслужбою, побудовані з її використанням. Це надає можливість акумулювати в одному місці практично всю інформацію щодо митного оформлення вантажів і контролю за їх доставкою, ведення баз даних про порушників, санкцій МЗСТоргу до учасників ЗЕД тощо.

У 1999 р. Державна митна служба України розробила та затвердила системотехнічний проект розбудови ЄАІС, де було закладено цілий ряд проектних рішень, два з яких є ключовими:

- інформаційна інфраструктура Держмитслужби на базі якої розбудовується нова система митного оформлення вантажів;

- модернізація існуючої системи зв'язку з переходом на наземні цифрові канали зв'язку з усіма митницями із збереженням і модернізацією супутникового сегменту зв'язку для місць віддаленого розташування митних підрозділів.

У 2000 р. статистична база даних була переведена на СУБД ORACLE, і вся статистична звітність базується саме на цій платформі, що дає можливість отримувати детальну інформацію у будь-яких розрізах, застосовуючи дані з ВМД .

Використана література: Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.