Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Вибір форм реальних інвестицій і обгрунтування інвестиційних проектів

Основою інвестиційної діяльності підприємства є реальне інвестування. Саме цей напрям дозволяє підприємству розвиватися найбільш високими темпами, освоювати лові види продукції підвищувати її якість, успішно проникати в товарні і регіональні ринки. На більшості підприємств реальне інвестування є в сучасних єдиним напрямком інвестиційної ДІЯЛЬНОСТІ визначає високу роль управління формування прибутку в процесі реального інвестування в найбільш ефективних його форм.

Реальне інвестування здійснюється підприємством в різноманітних формах, основними є наступні:

- придбання цілісних майнових комплекс являє собою інвестиційну операцію великих підприємств, яка забезпечує галузеву, товарне регіональну диверсифікацію їх діяльності. Ця тема реальних інвестицій забезпечує звичайно синергізму, який полягає в зростанні сукупності активів обох підприємств (порівняно з балансовою вартістю) за рахунок можливостей ефективного використання їх загального фінансового потенціалу, взаємодоповнення технологій і номенклатури продукції, що випускається, можливості зниження рівня операційних витрат, спільного використання збутової мережі на різних регіональних ринках і інших аналогічних чинників;

- нове будівництво являє собою інвестиційну операцію, пов’язану з будівництвом нового об’єм закінченим технологічним циклом по індивідуально розробленому або типовому проекту на території що спеціально відводяться. До нового будівниці підприємство вдається при кардинальному збої

основного парку машин, механізмів обладнання що використовуються підприємством у процесі опе раціної діяльності;

- оновлення окремих видів обладнання є інвестиційною операцією, пов’язаною із заміною

(в зв’язку з фізичним зносом) або доповнення (в зв’язку зі зростанням обсягів діяльності або не обхідністю підвищення продуктивності праці) обладнання, що є на підприємстві, окремо новими його видами, що не міняють загальної сфери здійснення технологічного процесу. Оновлення окремих видів обладнання характеризує в основному процес простого відтворювання активної істини виробничих основних фондів; І- інноваційне інвестування в нематеріальні активи - інвестиційна операція, спрямована на використання в операційній і інших видах діяльності підприємства нових наукових і технологічних знань з метою досягнення комерційного руху. Інноваційні інвестиції в нематеріальні акті здійснюються в двох основних формах; І

- шляхом придбання готової науково-технічі продукції і інших прав (придбання патентів на наукові відкриття, винаходи, промислові зразки і товарні знаки; придбання ноу-хау і т. ін.); І

- шляхом розробки нової науково-технічної продукції (як в рамках самого підприємства, так іі його замовлення інжиніринговими фірмами). І

Здійснення інноваційного інвестування в нематеріальні активи дозволяє істотно підвищити технологічний потенціал підприємства у всіх сферах його господарської діяльності;

У інвестування приросту запасів матеріал них оборотних активів являє собою інвестиційні операцію, спрямовану на розширення підприємства. Вибір конкретних форм реального інвестування підприємства визначається задачами галузевої, товарної і регіональної диверсифікації його діяльності (направленою на розширення обсягу операційного прибутку), можливостями впровадження нових ресурсо- і працезберігаючих технологій, а також потенціалом формування інвестиційних ресурсів (грошових і інших активів, що залучаються для здійснення вкладень в об’єкти реального інвестування).

Усі форми реальних інвестицій підприємства, які намічаються, розглядаються як сукупність його реальних інвестиційних проектів. Підготовка таких проектів до реалізації вимагає попереднього обгрунтування доцільності їх здійснення і ефективності, що має бути досягнена.

Для таких форм реального інвестування, як оновлення окремих видів обладнання, придбання окремих видів нематеріальних активів, збільшення матеріальних оборотних активів, які, як правило вимагають високих інвестиційних витрат обгрунтування інвестиційних проектів носить форму внутрішнього службового документа (доповідні зиски, замовлення і т. ін.), в якому викладають мотивація, об’єктна спрямованість і обсяг інвестування, а також його очікувана ефективність

Для великих реальних інвестиційних обгрунтування доцільності їх реалізації пов’язана

з розробкою бізнес-планів. Бізнес-план являє со бою стандартизований по основних параметру,

доКУМЄНТ, у ЯКОМУ ДетаЛЬНО обгрунтовується концеп

ція призначеного до реалізації реального інве стиційного проекту і приводяться основні його рактеристики.

Необхідність розробки бізнес-плану реального інвестиційного проекту пов’язана з тим, що в сучасних економічних умовах підприємства не можуть забезпечити свій стратегічний розвиток тільки рахунок внутрішніх фінансових ресурсів і залу»; ють на інвестиційні цілі значний обсяг ЗОВНІШНІЙ фінансування. У той же час будь-який великий сторонній інвестор повинен мати чітке уявлення про стратегію проекту; його масштаби; найважливіші показники маркетингової, економічної і фінанс® його результативності; обсяги необхідних інвести ційних витрат і терміни їх повернення і інші характеристики. Розроблений бізнес-план реального інвестиційного проекту дозволяє всебічно оцінить доцільність його реалізації і очікувану ефективність.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.