Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

3.2. Класифікація доходів бюджету

Доходи бюджету згруповані залежно від джерел і форм власності платників податків, що дає змогу визначити їх економічну сутність. Вони класифікуються за такими основними групами:

1) податкові надходження - це обов’язкові, безповоротні платежі органам державного управління ;

2) неподаткові надходження - це всі безповоротні надходження, крім доходів від продажу капіталу, всі надходження по штрафах і санкціях, крім штрафів за порушення податкового законодавства, і всі

добровільні, невідплатні поточні надходження з недержавних джерел;

3) доходи від операцій з капіталом - охоплюють реалізацію основного капіталу, державних запасів товарів, землі та нематеріальних активів;

4) офіційні трансферти - це невідплатні безповоротні платежі, отримані

від інших органів державного управління недержавних джерел або міжнародних організацій;

5) Державні цільові фонди.

Групи доходів складаються зі статей доходів, які об’єднують конкретні види доходів за джерелами та способами їх отримання. Код класифікації доходів має вісім знаків:• перша цифра - відповідає групі доходів;

• друга цифра - номер підгрупи бюджетної класифікації;

• третя та четверта цифри - відповідають розділу;

• п’ята та шоста цифри - означають параграф конкретного розділу,

який визначає різновид надходження;

• сьома та восьма цифри - відведені для кодування виду бюджету

(державний, міський, районний, селищний, сільський) для розщеплення платежу.

Наприклад. Податкові надходження - 10000000, податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

- 11000000, прибутковий податок з громадян - 110100000, податок на прибуток підприємств - 11020000. Неподаткові надходження: 200000000 доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000, надходження спеціальних коштів бюджетних установ - 21010000, рентна плата 21060000 тощо. Доходи від операцій з капіталом - 30000000, надходження від продажу основного капіталу 31000000 тощо. Офіційні трансферти - 40000000. Державні цільові фонди - 50000000, Пенсійний фонд України - 50020000.