Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

5.4. Перерахування бюджетних коштів через органи Державного казначейства

Перерахування бюджетних коштів через органи Державного казначейства включає організацію роботи зі здійснення видатків:

а) у центральному управлінні Державного казначейства;

в) у територіальних органах Державного казначейства.

Державне казначейство здійснює фінансування видатків Державного бюджету шляхом переказу коштів територіальним управлінням Державного казначейства.

Організація роботи зі здійснення видатків у Державному казначействі побудована за такою схемою:

1 . Державне казначейство України доводить до головного розпорядника коштів затверджені обсяги асигнувань відповідно до функціональної класифікації видатків.

2 . Головні розпорядники коштів розподіляють їх між підвідомчими установами.

3 . Головні розпорядники коштів подають до Державного казначейства України розподіл бюджетних коштів по областях у розрізі підвідомчих установ, підприємств, організацій та кодів бюджетної класифікації.Розподіл коштів Державного бюджету при здійсненні видатків через органи Державного казначейства складається за такими даними: ідентифікаційний код одержувача коштів; код розпорядників коштів та його назва; банківські реквізити; назва установи банку, код банку, номер рахунку, КФК, КЕКВ; сума: разом, перерахування коштів, оплата рахунків.

Розподіл коштів складається у двох примірниках і реєструється в журналі реєстрації розподілу коштів. Один примірник розподілу коштів передається до Управління оперативно-касового планування видатків Державного казначейства, а другий залишається у головного розпорядника.

4. З розподілу коштів Державного бюджету головний розпорядник коштів робить витяг і передає його відповідним нижчестоящим розпорядникам.

У витягу зазначається назва головного розпорядника коштів, КФК, КЕКВ, сума разом, у тому числі: перерахування коштів та оплата рахунків. Витяг з розподілу коштів підписується керівником та головним бухгалтером.

5. Управління оперативно-касового планування видатків Державного казначейства перевіряє відповідність зазначених у розподілі сум коштів до затверджених обсягів асигнувань та залишків невикористаних асигнувань по головних розпорядниках коштів у цілому і за кодами бюджетної класифікації.

6. Перевірені розподіли коштів управління групує по територіях (на рівні області).

7. Потім це управління складає реєстри на здійснення видатків з бюджетного рахунку Єдиного казначейського рахунку на відповідній території.

Реєстр складається в двох примірниках. Реєстр на здійснення

видатків з Єдиного казначейського рахунку Державного казначейства

в області, місті, районі містить такі дані: код розпорядника бюджетних коштів, назву розпорядника бюджетних коштів; КФК, КВК, КЕКВ; суму: разом, у тому числі: перерахування коштів, оплата рахунків.

8. На підставі розподілу коштів Державного бюджету та реєстрів на здійснення видатків Управління оперативно-касового планування видатків видає розпорядження на перерахування коштів. Розпорядження на перерахування коштів реєструється в журналі реєстрації.

Примірник розпорядження разом з першим примірником реєстрів на здійснення видатків по територіях передається до Управління бухгалтерського обліку та звітності.

9. У правління бухгалтерського обліку та звітності звіряє суми фінансування із залишками невикористаних асигнувань за конкретними кодами бюджетної класифікації.

10. Погоджений примірник розпорядження передається операційно- контрольному управлінню для перерахування коштів за призначенням.

11. Перевірений реєстр на здійснення видатків передається засобами телекомунікаційного зв’язку відповідному управлінню Державного казначейства.

Реєстри та розпорядження на перерахування коштів складаються за допомогою АРМ “Видатки Державного бюджету”.

12. Операційно-контрольне управління готує платіжні доручення на переказ коштів територіальним управлінням Державного казначейства та розпорядникам коштів.

Платіжні доручення на переказ коштів формуються на підставі розпорядження на перерахування коштів за допомогою АРМ “Видатки Державного бюджету”.

13. Територіальні управління Державного казначейства доводять до розпорядників коштів на рівні області отриману суму асигнувань по підрозділах бюджетної класифікації.

Територіальні органи Державного казначейства здійснюють видатки Державного бюджету в межах коштів, отриманих від вищестоящого органу Державного казначейства згідно з реєстром на здійснення видатків. Організація роботи з проведення фінансування складається з таких етапів:

1. Відділ обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів управління (відділення) Державного казначейства звіряє поданий

розпорядником коштів розподіл коштів Державного бюджету по територіях у розрізі підвідомчих установ, підприємств, організацій та підрозділів бюджетної класифікації з сумами, доведеними вищестоящим органом Державного казначейства, із затвердженим кошторисом доходів та видатків і залишками невикористаних асигнувань.

2. На підставі перевіреного розподілу коштів складаються реєстри на здійснення видатків по відповідній території у двох примірниках, один з яких передається відповідному відділенню Державного казначейства.

3. Згідно з розподілом коштів та реєстром на здійснення видатків відділ обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів складає розпорядження на перерахування коштів, яке затверджується начальником територіального органу Державного казначейства у двох примірниках. Розпорядження на перерахування бюджетних коштів реєструється в журналі реєстрації. Перший примірник розпорядження і перший примірник реєстру на фінансування видатків передаються до відділу бухгалтерського обліку та звітності для погодження, другий залишається у відділі обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів.

4. Відділ бухгалтерського обліку та звітності звіряє зазначені в розпорядженні суми фінансування із залишками невикористаних асигнувань по конкретних розділах і главах бюджетної класифікації.

5. Погоджений перший примірник передається операційному відділу для перерахування коштів.

Реєстр та розпорядження на перерахування коштів складається на підставі поданих розпорядниками коштів розподілів за допомогою АРМ “Формування розпорядження та реєстру на здійснення видатків Державного бюджету”.

6. Операційний відділ готує платіжні доручення на перерахування коштів територіальним органам Державного казначейства (місто, район) та розпорядникам коштів.

Платіжні доручення на переказ коштів формуються на підставі розпорядження на перерахування коштів за допомогою АРМ “Видатки Державного бюджету”.

Якщо розрахунки здійснюються без застосування електронної системи, документи подаються на паперових носіях. Складені в трьох примірниках платіжні доручення підписуються відповідальними особами, яким відповідно до законодавства України надано право розпоряджатися

рахунком і підписувати розрахункові документи, і завіряються відбитком печатки.

7. Платіжні доручення складаються в трьох примірниках, щоденно групуються в реєстрі, підписуються керівником і головним бухгалтером територіального органу Державного казначейства та скріплюються відбитком печатки.

Реєстри платіжних доручень розробляються за допомогою АРМ “Формування реєстрів платіжних документів з фінансування із Державного бюджету”.

Два примірники реєстру разом з двома примірниками платіжних доручень щоденно подаються до уповноваженого банку.

Перевірка повноти проведених платежів здійснюється після отримання виписки банку за допомогою АРМів “Формування бази даних по видатках” та “Інформаційно-пошукова система щодо фінансування”.

Третій примірник реєстру та третій примірник платіжних доручень залишається в операційному відділі.

Порядок здійснення асигнування розпорядників коштів розглянемо на прикладі бюджетної установи - контрольно-ревізійного управління в Чернігівській області. В обласному управлінні на ім’я КРУ відкриті реєстраційні рахунки відповідно до кодів функціональної класифікації.

Фінансування видатків управлінням Державного казначейства в області здійснюється в межах коштів, отриманих від Головного управління Державного казначейства України.

Контрольно-ревізійне управління подає в обласне управління Державного казначейства такі документи:

а) зведений кошторис доходів і видатків (дод. 2);

б) помісячний розпис видатків (дод. 3);

в) лімітну довідку про витрати із бюджету на рік (дод. 4).

Ці документи подаються в обласне управління Держказначейства з метою контролю за здійсненням видатків.

Державне казначейство надсилає реєстри на оплату рахунків з реєстраційного рахунку, відкритого в обласному управлінні Державного казначейства (дод. 5).

У реєстрі зазначаються: код одержувача коштів, назва розпорядника коштів, сума, що повинна надійти кожному розпоряднику коштів відповідно до функціональної (КФК), відомчої (КВК) та економічної (КЕКВ) бюджетної класифікації.

Відділ лімітів та контролю за виконанням кошторисів обласного управління Держказначейства повідомляє контрольно-ревізійне управління (розпорядника коштів другого ступеня) про надходження коштів. Одночасно міністерства, відомства (розпорядники коштів першого ступеня) повідомляють обласні установи і організації (розпорядників коштів другого ступеня) про перерахування коштів. Отримавши повідомлення, розпорядники коштів другого ступеня, в нашому прикладі контрольно-ревізійне управління, визначають і розподіляють їх між підвідомчими установами відповідно до доведених кошторисів, лімітів витрат по підрозділах бюджетної класифікації, готують розподіл коштів і на паперових носіях або на дискеті (дод. 6) подають в обласне управління Держказначейства. У розподілі (дод. 6) вказується: якому відділенню КРУ, в якому регіоні, на які цілі і в якій сумі призначаються кошти. Розподіл коштів підписується керівником і головним бухгалтером контрольно-ревізійного управління (розпорядником коштів другого ступеня).

Отримавши від обласного управління КРУ розподіл коштів (дод. 6) працівники відділу обліку лімітів видатків та контролю за кошторисами управління держказначейства звіряють поданий розподіл

із затвердженим кошторисом (дод. 2), розписом видатків (дод. 3), лімітною довідкою (дод. 4), залишками коштів за особовими картками (дод. 7), залишками коштів по оборотній відомості на початок дня. Після перевірки відповідний працівник, за яким закріплена ця установа, ставить штамп “підлягає оплаті”, час, дату перевірки та свій підпис і готує наступні документи на перерахування.

На основі поданого обласним контрольно-ревізійним управлінням розподілу коштів (дод. 6), відповідний працівник казначейства формує реєстр на здійснення видатків (дод. 8), а також розпорядження на перерахування коштів відділенням КРУ в регіонах на Єдиний казначейський рахунок райвідділень казначейства або на рахунок оплати обласного управління Держказначейства (дод. 9).

Розпорядження підписує начальник управління, головний бухгалтер казначейства, а також начальники відповідних відділів, які відповідають за перерахування коштів.

На основі розпорядження формується платіжне доручення або меморіальний ордер (дод. 10) і по електронній системі “Клієнт-Банк” проводиться списання або зарахування коштів на відповідні рахунки райміськвідділень казначейства розпорядника коштів другого ступеня.

У нашому прикладі на основі розподілу коштів обласного контрольно-ревізійного управління згідно з дод. 6 пп. 47 і 48 на

9834.0 грн казначейством сформовано реєстри дод. 8 пп. 1 і 2 на суму

9834.0 грн, розпорядження на перерахування коштів по апарату контрольно-ревізійного управління і меморіальним ордером № 2238 (дод. 10). Кошти перераховано на реєстраційний рахунок обласного контрольно-ревізійного управління в сумі 9834,0 грн.

Отже, на основі вищенаведених документів перераховано кошти на утримання відділень КРУ в регіонах і проведено перерахування коштів для оплати рахунків.

Про зарахування коштів на утримання обласного контрольно- ревізійного апарату подається виписка про рух коштів на реєстраційному рахунку (дод. 11).