Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

6.5. Облік податків і зборів (обов’язкових платежів до Державного бюджету)

Для забезпечення правильності зарахування платежів відповідно до бюджетної класифікації органи Державної податкової адміністрації 1 грудня кожного року подають відповідним органам Державного казначейства списки платників кожного району, міста із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, розрахункових рахунків, видів платежів відповідно до бюджетної класифікації доходів. Якщо протягом року у складі платників або видів платежів відбулися зміни, територіальні органи Державної податкової адміністрації у триденний термін подають органам Державного казначейства уточнені списки.

Порядок організації виконання доходної частини бюджету, обліку податків і зборів (обов’язкових платежів), надходжень до державних цільових фондів, передбачених бюджетною класифікацією доходів, а також складання звітності про надходження доходів до Державного бюджету України визначено “Інструкцією про тимчасовий порядок касового виконання Державного бюджету за доходами”, затвердженою Наказом Головного Управління Державного казначейства від 4 травня 1998 року № 37.

Органи Державного казначейства здійснюють аналітичний облік доходів Державного бюджету з кожного виду податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до бюджетної класифікації доходів. Облік податків і зборів (обов’язкових платежів), відповідно до

бюджетної класифікації доходів з кожного платника здійснюють органи податкової служби.На ім’я органів Державного казначейства відкрито рахунки:

- за балансовим рахунком Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних або Національного банків “Кошти Державного бюджету України” в установах уповноважених банків №2510 або №3510 в установах Національного банку України.

На них здійснюється облік доходів Державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації.

Установи Національного банку України або установи уповноважених банків, де відкрито рахунки Державного бюджету за доходами, щоденно, не пізніше 10-ї години ранку, передають органам Держказначейства виписки про рух коштів на рахунках, відкритих а балансовими рахунками № 3510, 2510 за попередній день з реєстрами завірених ними копій розрахункових документів. Зазначені документи передаються засобами телекомунікаційного зв’язку або на паперових носіях. Виписки надаються також з транзитних рахунків, відкритих для перерахування коштів Державного бюджету України.

Територіальні відділення (управління) Держказначейства обробляють отриману інформацію, виводять суми надходжень за день за видами платежів відповідно до бюджетної класифікації доходів і загальну суму надходжень за день з урахуванням повернень.

За результатами обробки інформації складаються документи:

• реєстр №1 про доходи, які надійшли до Державного бюджету на балансовий рахунок №2510 або №3510;

• довідка №2 про суми надходжень до галузевих інноваційних фондів

і галузевих фондів охорони праці у розрізі відомств відповідно до бюджетної класифікації за відомчою ознакою.

Реєстр № 1 містить такі дані:

• залишок (сальдо) на початок і на кінець дня;

• номер розрахункового документа платника, його ідентифікаційний код;

• МФО банку;

• Розрахунковий рахунок платника;

• код виду доходів;

• повернення (дебет);

• надходження (кредит);

• сальдо (різниця кредиту і дебету);

• кореспонденція рахунків.

Реєстри складаються щоденно і є основними базовими документами для ведення аналітичного і синтетичного обліку надходжень до Державного бюджету.

Залишок (сальдо) реєстру №1 на початок дня має відповідати залишку на кінець дня реєстру за попередній день.

Залишок (сальдо) на кінець дня дорівнює залишку на початок дня “плюс-мінус” обороти за день.

Реєстри №1 складаються виключно на підставі виписок банку.

До реєстру №1 включаються податки і збори (обов’язкові платежі), які у повному обсязі зараховуються до Державного бюджету.

Для аналізу надходжень доходів до Державного бюджету і підготовки звітів на підставі реєстру № 1, даних про рух коштів на валютних рахунках, інформації про зарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) за результатами взаємозаліків і взаєморозрахунків складається довідка №3 про надходження доходів до Державного бюджету, в якій міститься за кодами видів доходів сума за день,

з початку місяця та з початку року за позиціями:

• по банку;

• взаємозалік;

• валютний рахунок;

• взаємні розрахунки;

• вексель;

• загальна сума.

У довідці відбиваються суми надходжень за день та наростаючим підсумком за місяць і з початку року по кожному підрозділу бюджетної класифікації. Суми надходжень за результатами проведених взаємозаліків, взаєморозрахунків, векселів включаються до довідки №3 щодекадно 12,22, і 2 числа кожного місяця.

Довідка №3 про надходження до Державного бюджету та реєстри №1 складаються у двох примірниках. Суми вказуються у гривнях з копійками.

Наприкінці кожного місяця відповідний орган Державного казначейства здійснює звірку даних з органом податкової служби. За результатами звірки складається довідка № 5 про звірку доходів, які надійшли до Державного бюджету на рахунки № 2510, 3510. Ця довідка містить інформацію про код виду доходів та його найменування, а також суму доходів, що надійшли з початку року та за відповідний місяць згідно з даними Державного казначейства та податкової адміністрації.

Для обліку загальнодержавних податків і зборів, які відповідно до нормативів, затверджених Верховною Радою України, розподіляються між Державним і місцевими бюджетами (на сьогодні це - акцизний збір з вітчизняних товарів, податок на прибуток підприємств, прибутковий податок з громадян) органи Державного казначейства відкривають, на своє ім’я рахунки на балансових рахунках №2502, 3502 “Кошти бюджетів України до розподілу Державним казначейством України”.

На підставі даних про рух коштів на доходних рахунках установи банків складають та передають щоденну оперативну звітність про надходження до Державного бюджету у розрізі їх видів за формою №412-Д.

Органи Державного казначейства складають звітність за доходами, використовуючи інформацію, отриману від установ банків, від фінансових органів, про взаємні розрахунки між бюджетами, а також від проведених взаємозаліків.

Вся робота, яка здійснюється органами Державного казначейства щодо касового виконання бюджету за доходами, передбачає автоматизовану обробку інформації.

Автоматизована система касового виконання Державного бюджету за доходами органами Державного казначейства побудована як трирівнева ієрархічна система, до складу якої входять усі органи Державного казначейства:

• Центральне управління;

• регіональні (обласні) управління;

• районні відділення Державного казначейства.

Процес діяльності органів Державного казначейства щодо касового виконання Державного бюджету охоплює три сфери (казначейську, банківську, податкову), відбувається на трьох ієрархічних рівнях (районному, обласному і центральному), включає як обов’язкові регулярні (щоденні, щомісячні), так і вимушені нерегулярні операції.

Процес касового виконання Державного бюджету за доходами включає щоденні операції з обліку надходжень доходів згідно з бюджетною класифікацією, складання відповідних довідок та передачі Даних для вищестоящих органів.

Для прийому-передачі даних використовуються діючі засоби електронної пошти, якою оснащені усі органи Державного казначейства. Звітні дані передаються як у вигляді ASCII - файлів (тексти до- відок), так і dbf - файлів (дані довідок).

Програмні засоби орієнтуються на експлуатацію операційної системи MS-DOS, базуються на використанні системи керування базами даних Fox Pro 2.6.

Дані про платників податків передаються відповідному органові Державного казначейства у вигляді текстового документа, а також у формі окремого dbf- файлу.