Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2004)

7.2. Власні надходження бюджетних установ, їх класифікація

Статтею 10 Закону України «Про державний бюджет України на 2003 рік» визначено, що одним із джерел формування спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. №659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» визначено перелік груп власних надходжень бюджетних установ.

Власні надходження бюджетних установ поділяються на дві групи:

Перша група - плата за послуги, що надаються бюджетними установами.

До цієї групи належать надходження від плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно із законодавчими та нормативно-правовими актами. Такі надходження мають постійний характер і обов'язково плануються в бюджеті.

Вона, в свою чергу, поділяється на такі підгрупи: .

1.Плата за послуги,які надають бюджетні установи згідно зі своїми функціональними повноваженнями. Тобто - це кошти, які надійшли до бюджетних установ як плата за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетних установ.2. Надходження до бюджетних установ від господарської та/або виробничої діяльності. Сюди відносяться кошти, які отримують бюджетні установи від господарсько-виробничої діяльності допоміжних, навчально-допоміжних підприємств, господарств, майстерень тощо;квартирна плата та плата за гуртожиток; від праце використання спецконтингенту; відрахування від заробітку або іншого доходу спецконтингенту за харчування, речове майно, комунально-побутові та інші надані йому послуги тощо.

Якщо ж для здійснення господарської діяльності створено госпрозрахункові підрозділи, що мають статус юридичної особи, їх доходи та видатки не є власними надходженнями бюджетної установи і не включаються до спеціального фонду бюджету. 3. Плата за оренду майна бюджетних установ. Бюджетні установи отримують у повному обсязі плату за оренду майна, що їм належить, якщо інше не передбачено законом. З 1 січня 2003 р. розрахунки з бюджетом, пов'язані з отриманням орендної плати, здійснюються відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2003 рік». У пункті 27 статті 2 вищезазначеного Закону передбачено, що 50% плати за оренду майна (крім військового майна та майна Національної академії наук України) відносяться до доходів загального фонду державного бюджету. Таким чином, у розпорядженні бюджетної установи залишається половина суми орендної плати.

4. Надходження бюджетних установ від реалізації майна. До цієї підгрупи відносяться кошти, які отримують бюджетні установи від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей, у тому числі списаних, зданих як брухт і відходи чорних, кольорових, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння у розмірах, що згідно із законодавством залишається в розпорядженні установи.

Надходження двох перших підгруп формуються за видами послуг, затвердженим Кабінетом Міністрів України для окремих галузей, які визначено в переліках і які можуть надаватися бюджетними установами за плату. Такі переліки складаються відповідно до груп власних надходжень із зазначенням конкретних напрямів використання коштів, які отримують бюджетні установи за надання цих послуг. Відповідальними за складання переліків визначаються такі центральні органи виконавчої влади, які є провідними у відповідній галузі.

Друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ.

Цю групу складають кошти, перераховані бюджетним установам для виконання окремих доручень, а також благодійні внески,гранти та дарунки. Такі кошти не мають постійного характеру і плануються лише у випадках, попередньо визначених рішеннями Кабінету Міністрів України, укладеними угодами, в тому числі міжнародними календарними планами проведення централізованих заходів тощо.

Друга група поділяється на такі підгрупи:

1. Благодійні внески, гранти та дарунки. До цієї підгрупи належать усі види добровільної безповоротної та безоплатної допомоги, котрі передаються як будь-які види майна, благодійних внесків; гранти та дарунки, у тому числі внески від спонсорів та меценатів. Гранти надаються на безповоротній основі та спрямовуються на реалізацію цілей, визначених програмою їх надання, проектом міжнародної технічної допомоги тощо.

2. Кошти, які отримують бюджетні установи для виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ. До цієї підгрупи належать також інвестиції, які згідно із законодавством надходять до бюджетних установ, у тому числі на спорудження житлових будинків.

Власні надходження бюджетних установ використовуються відповідно до закону про державний бюджет чи рішення про місцевий бюджет за такими напрямами:

1) перша група:

- підгрупа 1 - на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, зазначених у підгрупі;

- підгрупа 2 - на організацію видів діяльності, зазначених у підгрупі, та на господарські видатки бюджетних установ;

- підгрупа 3 - на утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ;

- підгрупа 4 - на ремонт, модернізацію або придбання нових оборотних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних цінностей, на покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти,на преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням відходів і брухту, а також на господарські потреби бюджетних установ.

2) підгрупа другої групи - за спеціально визначеними напрямами у разі таких коштів.