Дахно І.І. Міжнародне приватне право (2008)

3.2. Організація державного регулювання ЗЕД

Наша держава, відповідно до ст. 7 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", здійснює регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою передбачених У законах України актів тарифного та нетарифного регулювання, які видаються державними органами України в межах їх компетенції.

До завдань державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності слід віднести:

• захист економічних інтересів України та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

• забезпечення найсприятливіших умов для інтеграції української економіки та системи міжнародного поділу праці;

• створення рівних можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення інвестицій;

• заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до цих завдань, в Україні створено ефективну систему регулювання ЗЕД:

1) на державному рівні (державні органи в межах їх компетенції; табл.1);

2) на недержавному рівні (недержавні органи управління економікою: Торгово-промислова палата України та регіональні ТПП, валютні та фондові біржі);

3) на рівні підприємств-суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

У табл.2 показано державні органи, які здійснюють регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, визначено межу їх компетенції та завдання, що стоять перед ними у зв'язку з виконанням функцій державного регулювання.

Використовуючи загальноприйняті інструменти зовнішньоекономічної політики, Україна не тільки формує власні зовнішньоекономічні зв'язки, а також використовує можливість впливати на зовнішньоторговельну політику інших країн.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, яке складається з митно-тарифного та нетарифного регулювання (включаючи заходи та складові частини цих видів державного регулювання), зображено на схемі 1.

Таблиця 2

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та їх компетенція

Органи регулюванняМежі компетенції
Верховна Рада України- створення та зміна законодавчої бази, що стосується зовнішньоекономічної діяльності; - затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної політики України;

- розгляд, затвердження та зміна структури органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- ратифікація міжнародних договорів України та приведення законодавства України у відповідність до правил, установлених цими договорами;

- затвердження ставок та умов оподаткування, митного тарифу, митних зборів та митних процедур при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

- установлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності на території України;

- затвердження списків товарів, експорт та імпорт яких підлягають ліцензуванню чи заборонені для експорту/імпорту
Кабінет Міністрів України- втілення заходів до реалізації зовнішньоекономічної політики України; - здійснення координації діяльності міністерств та відомств України по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності; - затвердження нормативних актів з питань зовнішньоекономічної діяльності; - проведення переговорів і укладення міжурядових договорів України з питань зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення виконання таких договорів всіма державними органами, підпорядкованими Уряду, та залучення до їх виконання інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; - складання платіжного балансу та зведеного валютного плану України; - здійснення заходів щодо забезпечення раціонального використання коштів Державного валютного фонду України; - забезпечення виконання рішень Ради безпеки ООН з питань зовнішньоекономічної діяльності
Продовження табл. 2

Міністерство економіки України- забезпечення проведення єдиної зовнішньоекономічної політики суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та координація їх зовнішньоекономічної діяльності; контроль за додержанням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законів України та умов міжнародних договорів України; координація роботи торговельних представництв України в іноземних державах
Національний банк України- реалізація валютної політики держави; зберігання та використання золотовалютного резерву України та інших державних коштовностей, які забезпечують платоспроможність України; регулювання курсу національної валюти України; представлення інтересів держави у відносинах з центральними банками інших держав, міжнародними банками та іншими фінансово-кредитними установами та укладення міжбанківських угод; здійснення обліку та розрахунків за наданими й одержаними державними кредитами і позиками; проведення операцій з централізованими валютними ресурсами, які виділяються з Державного валютного фонду України в розпорядження Національного банку України; забезпечення гарантій кредитам, які надаються суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності іноземними банками та іншими міжнародними організаціями під заставу Державного валютного фонду або іншого державного майна України
Державна митна служба Українизатвердження актів з питань митної політики України; здійснення митного контролю на території держави
Антимонопольний комітет Україниздійснення контролю за дотриманням антимонопольного законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівліздійснення оперативного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до чинного законодавства; прийняття рішень про порушення та проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів; здійснення заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ліцензування, квотування, реєстрація окремих видів контрактів