Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

3. Процентний паритет

Якщо нема припущення щодо фіксованого обмінного курсу, то зміни обмінного курсу суттєво впливають на міжнародний обіг, наприклад, через девальвацію іноземної валюти відбувається знецінення фінансової інвестиції в Закордоні. Тоді для прийняття рішення щодо портфеля цінних паперів вже недостатньо лише порівнювати процентні ставки на Батьківщині й у Закордоні.

1. Портфельна рівновага. Перед інвестором постає наступна проблема: він порівнює дохід у процентах від капіталовкладення в UAH у своїй країні з доходом від капіталовкладення в Закордоні. Якщо він вкладає одну UAH на Батьківщину, то щороку отримуватиме процентну ставку і. Його надходження від капіталокладення однієї UAH в кінці періоду буде 1+і, тобто при процентній ставці 5% становитиме 1,05 UAH. Якщо він вкладає одну UAH у Закордоні, то одну UAH він обмінює за курсом w0 і отримує l/wQ іноземних валютних одиниць, при обмінному курсі w0 -UAH 2:1$, тобто 0,5$. Його надходження в іноземній валюті наприкінці року буде (l+i*)l/wff тобто становитиме 0,53$ при процентній ставці в Закордоні, що дорівнює 0,06. Якщо ця сума буде обміняна на UAH у певний період часу t, за курсом wt, то надходження (в UAH) від капіталовкладень у Закордоні будуть (l+i*)w/w0. При курсі wt = 1,8 UAH/$ дохід становитиме 0,95 UAH.

Якщо дійсне

1 + і> (1 + і*) w/Wo,

то варто вкладати інвестиції на Батьківщину. В іншому випадку, варто інвестувати Закордон. Арбітражна рівновага вимагає, щоб після кожного року дохід від капіталовкладень залишався незмінним, тобто:

1 + і = (1+і*) w/w0 або

де we- очікувана зміна обмінного курсу, a R* відображає дохід у вигляді процента (рендиту) в Закордоні.

Права частина показує суму процентної ставки і прибутку від очікуваної зміни валютного курсу (нарахування складних процентів).

Якщо we > 0, то очікується, що UAH у цьому році девальвуватиме (іноземна валюта буде ревальвувати). Тому очікується прибуток від зміни валютних курсів. Якщо

we < 0, то очікується, що через рік UAH буде ревальвувати (іноземна валюта девальвуватиме). Очікуються збитки від зміни валютного курсу. Якщо виконується рівність 19.2, то інвестор не має зацікавленості у просторовому переміщенні своїх запасів грошового капіталу. Рівність 19.2 описує таким чином резервну чи портфельну рівновагу.

2. Приклад Обчислення. Портфельні калькуляції (обчислення) можна пояснити на наступному числовому прикладі. Припустимо, що вітчизняна процентна ставка становить 0,05; процентна ставка у Закордоні - також 0,05. Курс дня - 1,5 UAH/S. Очікується обмінний курс на рівні 1,6 UAH /$. Це означає, що відбудеться девальвація української гривні та ревальвація долара. Дохід від ревальвації долара обчислюємо за формулою (we - wg)/ wff підставимо задані значення (1,6 - 1,5) /1,5, і отримаємо 0,066. Нарахування процента в США визначають: 0,05 + 0,066 = 0,116. Отже, варто експортувати капітал (таблиця 19.1). Припустимо, що за інших рівних умов очікуваний обмінний курс буде 1,5 і відповідає саме курсу дня, тоді прибуток від ревальвації дорівнюватиме нулю. При однакових вітчизняній та іноземній процентних ставках рух капіталу не відбувається. При очікуваному обмінному курсі, що дорівнює 1,4, треба очікувати ревальвації на користь * української гривні (1,4 - 1,5)/1,5 = -0,066. Звідси, капітальні вкладення (інвестиції) у

Закордоні принесуть збитки внаслідок девальвації. В цьому випадку вигідним є імпорт капіталу.3. Відкритий процентний паритет. У даному випадку ми передбачаємо існування ринку термінових валютних угод, таким чином, для прийняття рішення щодо інвестицій відіграє роль лише очікуваний обмінний курс. Ми говоримо про відкритий процентний паритет. При закритому процентному паритеті, навпаки, існує можливість застрахувати майбутній обмінний курс на ринку термінових валютних угод.