Ківалов С.В. Митна політика України (2002)

Митно-тарифна рада

Механізм тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є дуже складним і включає багато чинників економічного характеру. В силу того, що регулюючий вплив здійснюється опосередковано, перед органами державного управління постають складні завдання планування та прогнозування результатів такого впливу. Важливість цього напрямку митної політики обумовила існування в системі кабінету міністрів окремого органу, завданням якого є розробка інструментів тарифного регулювання та прогнозування наслідків їх застосування. Згідно зі ст. 5 Закону України "Про єдиний митний тариф" розроблення пропозицій щодо основних напрямів митно-тарифної політики України, підготовка та розгляд проектів законодавчих актів України і міжнародних договорів України щодо митно-тарифного регулювання; розроблення заходів, спрямованих на захист українського ринку при ввезенні на митну територію України і вивезенні за межі цієї території товарів покладено на Митно-тарифну раду, яка є колегіальним органом, що діє при Кабінеті Міністрів України.

При розробці пропозицій щодо встановлення зміни або скасування тих чи інших засобів тарифної політики України митно-тарифна рада керується рядом принципів, найбільш ґрунтовними серед яких є: проведення єдиної митно-тарифної політики на основі врахування інтересів країни і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, захист внутрішнього ринку, обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції під час здійснення експортно-імпортних операцій, протидія дискримінаційним заходам окремих іноземних держав та їх союзів.

Діючи відповідно до цих принципів, Митно-тарифна рада, по-перше, виконує інформаційно-аналітичні функції та функції підготовки нормативно-правових актів, які встановлюють засади митно-тарифного регулювання в Україні, зокрема:

- розроблення пропозицій про основні напрями і засоби реалізації митно-тарифної політики України;

- розроблення проектів актів законодавства України та міжнародних договорів України щодо митно-тарифного регулювання;

- підготовка пропозицій про встановлення, скасування або зміну ставок ввізного та вивізного мита; внесення змін до номенклатури Єдиного митного тарифу України; правил визначення митної вартості товарів та країн їх походження.

По-друге, на митно-тарифну раду покладені завдання щодо підготовки висновків та рекомендацій офіційним делегаціям України для проведення ними міжнародних переговорів і консультацій з питань митно-тарифного регулювання, тобто вона приймає участь у розробці відповідних аспектів зовнішньої політики України.

І, по-третє, до функцій митно-тарифної ради віднесено застосування ряду заходів щодо безпосереднього захисту національних інтересів у сфері регулювання та контролю зовнішньоекономічних відноси, що включає: розроблення та розгляд пропозицій про надання тарифних пільг і преференцій, застосування спеціального, антидемпінгового та компенсаційного мита, організацію та проведення необхідних процедур, що передують застосуванню зазначених видів мита, а також інших заходів, спрямованих на захист внутрішнього ринку України.

Рішення Митно-тарифної ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні Ради, і оформляються протоколом, який підписує голова Митно-тарифної ради. Рішення Митно-тарифної ради, як правило, безпосередньо проводяться в життя указами Президента, постановами Кабінету Міністрів, актами відповідних міністерств та відомств. Функції робочого апарату Митно-тарифної ради виконує Державна митна служба України.

Використана література: Ківалов, С.В. Митна політика України: Підручник. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. — Одеса: Юридична література, 2002.